Pomiń nawigację
Informacje o Bazie Usług Rozwojowych

Informacje o Bazie Usług Rozwojowychobrazek

Baza Usług Rozwojowych – od 7 lat na polskim rynku

 • łączy firmy szkoleniowe z osobami chcącymi rozwijać kompetencje i kwalifikacje
 • wspiera rynek usług rozwojowych
 • na szkolenia oferowane w BUR,  pracownicy MŚP, przedsiębiorcy MŚP oraz osoby prywatne w wybranych województwach, mogą otrzymać nawet 80 proc. dofinansowania ze środków europejskich

Baza Usług Rozwojowych to:

941 tys.  zapisów na usługi

763 tys.  ofert usług szkoleniowych i doradczych

610 tys.  użytkowników

Baza Usług Rozwojowych w 2022 r. - ponad 1,8 mln godzin szkoleń

 • 40 tys. umów na realizację szkoleń na łączną kwotę niemal 416 mln .
 • 72 tys. pracowników i właścicieli firm z sektora MŚP oraz osób prywatnych skorzystało ze szkoleń w BUR
 • 143 tys. zapisów na szkolenia, doradztwo czy studia podyplomowe
 • 20 tys. usług rozwojowych każdego dnia do wyboru w BUR
 • 11 tys. nowych usług rozwojowych opublikowanych w każdym miesiącu
 • 560 nowych firm szkoleniowych i doradczych wpisanych do systemu i uzyskało możliwość oferowania swoich usług.
obrazek

Dzięki BUR możesz: 

 • zdobyć  nowe kwalifikacje, 
 • zmienić kierunek kariery
 • zyskać  szansę  powrotu na rynek pracy.

Usługi rozwojowe BUR odpowiadają wizji rozwoju gospodarczego wpisanej w politykę regionalną oraz zainteresowaniom i potrzebom samych przedsiębiorców. Korzystając z Bazy Usług Rozwojowych możesz podnieść kompetencję, zmienić pracę lub zawód, a  pasję uczynić  źródłem dochodów.

Główne założenia Bazy Usług Rozwojowych

Koncepcja Bazy Usług Rozwojowych zakłada możliwość  swobodnego wyboru podmiotu, z którym przedsiębiorcy i ich pracownicy  podniosą swoje  kwalifikacje. Baza pozwala w prosty i szybki sposób znaleźć usługi rozwojowe, odpowiadające na potrzeby użytkowników. Dzięki rozbudowanej wyszukiwarce z szerokim wyborem  filtrów oraz wystandaryzowanemu formularzowi zgłaszania i prezentacji usługi, każdy użytkownik ma możliwość porównania interesujących go ofert. Zawarty w Bazie Usług Rozwojowych  system oceny usług rozwojowych, daje możliwość oceny odbytych usług, a z drugiej strony stanowi ważny element w procesie wyboru usługi lub dostawcy usług dla innych użytkowników. BUR to także możliwość zamówienia „usługi szytej na miarę”, czyli takiej, która odpowiada w sposób bezpośredni na potrzeby użytkowników.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) realizuje projekt „Kontynuacja działań mających na celu rozwój i utrzymanie ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych (BUR)”.  Jego celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników. 

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 27 228 687,91 zł  i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:

 • ze środków europejskich w kwocie 22 948 338,17 zł. co stanowi nie więcej niż 84,28 % wydatków kwalifikowalnych Projektu,
 • ze środków dotacji celowej w kwocie 4 280 349,74 zł. co stanowi nie mniej niż 15,72 % wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Baza została uruchomiona w 2016 r. w ramach pierwszego projektu „Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych (RUR)” (okres realizacji 2015 r. – 2018 r.). Zastąpiła  dotychczasową  wyszukiwarkę usług szkoleniowych - „Inwestycja w Kadry”.

Koncepcja Bazy została wypracowana w toku konsultacji społecznych, w których wzięli udział przedstawiciele środowisk zainteresowanych rozwiązaniami z zakresu kształcenia ustawicznego oraz adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników.

Zgodnie z założeniami Umowy Partnerstwa, dokumentu określającego strategię interwencji funduszy europejskich w Polsce w latach 2014-2020, podmioty zarejestrowane i zweryfikowane przez PARP mają być jedynymi dostawcami usług rozwojowych w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania usług dla przedsiębiorców w 14 województwach.

Administratorem Bazy jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która dba  o dostosowanie portalu uslugirozwojowe.parp.gov.pl, na którym dostępna jest Baza Usług Rozwojowych, do aktualnych potrzeb użytkowników.

Wszelkie uwagi oraz sugestie dotycząc użyteczności i funkcjonalności  portalu prosimy przesłać na adres info_uslugirozwojowe@parp.gov.pl

Główne założenia Bazy Usług Rozwojowych

Regulamin

Zasady używania logo BUR i PARP

Zasady używania logo Bazy Usług Rozwojowych oraz logo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez firmy zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych.

 1. Ilekroć poniżej jest mowa o:
  • zasadach – należy przez to rozumieć Zasady używania logo Bazy Usług Rozwojowych (BUR) oraz logo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP);
  • logo – należy przez to rozumieć logo PARP, logo BUR oraz zestawienie obu tych logo;
  • firma – należy przez to rozumieć podmiot zarejestrowany w BUR, planujący zamieścić logo na swoich materiałach informacyjno-promocyjnych.
 2. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest w posiadaniu autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji do logo PARP, logo BUR oraz zestawienia obu logo.
 3. Podmioty zarejestrowane w BUR mogą zamieszczać logo na swoich materiałach informacyjno-promocyjnych wyłącznie w celach informacyjno-promocyjnych związanych wyłącznie z działalnością firmy jako podmiotu zarejestrowanego w BUR.
 4. Korzystanie z logo nie może być sprzeczne z interesem publicznym i nie może mieć na celu wprowadzenie w błąd odbiorców w szczególności, co do charakteru, przeznaczenia, jakości, właściwości lub pochodzenia towarów lub usług świadczonych przez PARP lub na rzecz PARP.
 5. Firma zobowiązuje się do korzystania z logo zgodnie z niniejszymi zasadami,
 6. Nie wyraża się zgody na:
  • korzystanie z logo niezgodnie z zasadami przedstawionymi na stronie Bazy Usług Rozwojowych
  • używanie logo do innych celów, niezwiązanych z działalnością Wnioskodawcy jako podmiotu zarejestrowanego w BUR,
  • używania logo wbrew zasadom zawartym w Księdze Wizualizacji Znaku PARP,
  • korzystanie z logo przez podmioty niezarejestrowane lub wykreślone z BUR.
 7. Pobranie plików graficznych zawierających logo jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.
 8. Wszystkie projekty materiałów informacyjnych i promocyjnych (wizualizacje), na których zostaną umieszczone udostępnione logo powinny zostać przesłane w formie elektronicznej (pliki: pdf, jpg, gif) do akceptacji PARP na adres e-mail: malgorzata_milasiewicz@parp.gov.pl
 9. Akceptacja projektów nastąpi w terminie 14 dni.

Pobierz logo

Lista certyfikatów/akredytacji

PARP na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych, pomocniczo prowadzi listę certyfikatów oraz dokumentów poświadczających udzielenie akredytacji. Stanowią one potwierdzenie  spełnianie warunków w zakresie zapewniania należytej jakości świadczenia usług, ustanowionych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678) .

Jednym z warunków wpisu dla dostawców usług rozwojowych z możliwością dofinansowania ze środków europejskich jest posiadanie stosownego certyfikatu lub dokumentu potwierdzającego akredytację. Jest to podstawa uznania, czy podmiot spełnia warunki w zakresie zapewniania należytej jakości świadczenia usług rozwojowych.

Na listę prowadzoną przez PARP mogą zostać wpisane certyfikaty lub dokumenty potwierdzające akredytację, które spełniają warunki określone w ww. rozporządzeniu. Szczegółowe informacje nt. zakresu warunków określonych dla certyfikatów znajdują się w treści Formularza zgłoszenia certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji.

Zgłoszenie  nowego  certyfikatu lub dokumentu poświadczającego  udzielenie akredytacji

Zgłoszenia certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji może dokonać każdy dostawca usług ubiegający się o wpis do Bazy lub inny podmiot zainteresowany wprowadzeniem nowego certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji na ww. listę.

Zgłoszenie można przedstawić w dowolnym terminie za pomocą Formularza zgłoszenia certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji na jeden z poniżej wskazanych sposobów:

 1. w wersji papierowej, w formie wydruku przesyłając podpisany dokument na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach

Pańska 81/83

00-834 Warszawa

z dopiskiem „Zgłoszenie certyfikatu/akredytacji”

lub

 1. w formie elektronicznej przy wykorzystaniu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP) na skrzynkę podawczą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

lub

 1. przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres e-mail: wpis_uslugirozwojowe@parp.gov.pl

Decyzja PARP o przyjęciu lub odmowie nowo zgłoszonego certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji zostanie przekazana pisemnie w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w ramach wyniku oceny wniosku o wpis do Bazy Usług Rozwojowych.

Pozytywny wynik oceny spowoduje umieszczenie certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji na liście certyfikatów/akredytacji. Lista ta jest wykorzystywana w procesie weryfikacji wniosków o wpis do Bazy.

Aktualna lista certyfikatów/akredytacji – stan na 9.06.2022 r.

Formularz zgłoszenia

Lista uprawnień „z mocy prawa”

Wpis do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością świadczenia usług rozwojowych, dofinansowanych ze środków publicznych

Podmioty wnioskujące o wpis do BUR, nieposiadające certyfikatu/ akredytacji zaakceptowanej pozytywnie przez PARP, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz. U. poz. 1678; rozporządzenie BUR), znajdujących się na Liście certyfikatów/akredytacji, mogą korzystać z odmiennego wariantu rejestracji w BUR, w oparciu o uprawnienia z mocy prawa, o których mowa w § 7 ust. 5 ww. rozporządzenia.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem BUR katalog przepisów prawa uprawniających do uzyskania wpisu do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) z możliwością świadczenia usług dofinansowanych, ma obecnie charakter otwarty. W tym celu PARP prowadzi pomocniczą listę uprawnień „z mocy prawa” zweryfikowanych w zakresie wymogów, o których mowa w § 7 ust. 5. lista uprawnień z mocy prawa (stan na dzień: 3.10.2022 r.). W przypadku posiadania uprawnienia ,,z mocy prawa’’, niewskazanego na ww. liście, osoby zainteresowane jego weryfikacją pod kątem zgodności z rozporządzeniem BUR, mogą przesłać formularz jego zgłoszenia.

 Aby uzyskać wpis do BUR na podstawie uprawnień wynikających z przepisów prawa, wymienionych w § 7 ust. 5 rozporządzenia BUR, w trakcie wypełniania Karty Dostawcy usług, po wybraniu z listy rozwijanej uprawnienia, należy wskazać:

 • zakres uprawnień
 • odwołanie do adekwatnej podstawy prawnej,
 • datę ważności uprawnienia,
 • rodzaj usługi,
 • podrodzaj usługi

oraz dołączyć skan dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienie.

PARP aktualizuje listę nowych uprawnień do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innymi przepisami prawa, o których mowa w §7 ust. 5 pkt 8 rozporządzenia BUR, na podstawie przesyłanych formularzy zgłoszenia nowych uprawnień.

Sposoby dostarczenia zgłoszenia formularzy w wersji papierowej do PARP:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach

 1. Pańska 81/83
  00-834 Warszawa

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do PARP:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego na platformie ePUAP. Elektroniczna Skrzynka Podawcza znajduje się na platformie ePUAP w dziale „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”. Po wejściu na stronę należy kliknąć przycisk „Załatw sprawę”. Strona prosi o zalogowanie użytkownika, po czym otwiera się formularz pisma ogólnego do podmiotu publicznego, gdzie użytkownik ustawia adresata – wpisuje „parp” lub „PARP”.
 2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro@parp.gov.pl Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt 1.

WAŻNA INFORMACJA

W przypadku uprawnienia, które znajduje się na liście uprawnień ,,z mocy prawa’’, nie ma konieczności ponownego przekazywania jego zgłoszenia do weryfikacji pod kątem zgodności z rozporządzeniem BUR. W tym celu wystarczy wybrać uprawnienie z listy rozwijanej widniejącej w zakładce ,,certyfikaty i uprawnienia’’ Karty Dostawcy usług i załączyć odpowiedni dokument. Posiadanie Uprawnienia znajdującego się na liście daje Państwu możliwość wpisu do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania.

Aktualna lista uprawnień z mocy prawa – stan na 3.10.2022

Formularz zgłoszenia

 

Audyty

Audyt funkcjonowania podmiotów w Bazie Usług Rozwojowych

Uprzejmie informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Administrator Bazy Usług Rozwojowych (BUR), w trosce o jakość świadczonych usług rozwojowych publikowanych na portalu uslugirozwojowe.parp.gov.pl, dokonuje weryfikacji prawdziwości informacji zawartych w kartach Dostawców Usług oraz spełniania określonych warunków w rozporządzeniu w sprawie podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Rozporządzenie BUR), przez Dostawców zarejestrowanych w Bazie. Ponadto, dokonuje również doraźnych audytów usług rozwojowych publikowanych w Bazie. Procesem audytu objęci zostaną Dostawcy Usług, którzy uzyskali wpis do Bazy z możliwością świadczenia usług podlegających dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego lub usługi realizowane z dofinansowaniem.

Audyty funkcjonowania Dostawców usług (planowe/ doraźne) i usług (doraźne) w Bazie Usług Rozwojowych będą prowadzone przez niezależne instytucje działające na zlecenie PARP, wybrane w drodze postępowania prawo zamówień publicznych. Audyty będą prowadzone w formach: stacjonarnej, zdalnej i mieszanej.

Podstawową formą działań audytowych w stosunku do Dostawców Usług jest audyt stacjonarny. W uzasadnionych przypadkach, związanych z trwającą pandemią COVID-19, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wprowadziła dodatkowo zdalną i mieszaną formę prowadzenia działań audytowych wobec podmiotów realizujących usługi w BUR (dotyczy tylko audytów planowych). W przypadku audytów doraźnych usług forma audytu uzależniona jest od formy świadczenia usługi opublikowanej w BUR.

Podstawa prawna prowadzenia audytów

 • 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1678; zwane dalej rozporządzeniem BUR);
 • Rozdział 5 Załącznika nr 4 do Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych (w brzmieniu aktualnym na dzień publikacji usługi).

Poufność informacji

Wykonawca w postępowaniu przetargowym zagwarantował, że w zakresie realizacji umowy będzie posiadał:

 1. mechanizmy kontrolne i narzędzia zapewniające bezstronność (obiektywizm), niezależność oraz poufność informacji zapewnianą przez Wykonawcę przy realizacji usługi,
 2. mechanizmy kontrolne i narzędzia zapewniające unikanie konfliktu interesów Wykonawcy z podmiotami świadczącymi usługi rozwojowe,
 3. metody zapewnienia i kontroli jakości realizacji audytów.

Na etapie realizacji umowy, PARP nadzoruje spełnianie wymogów bezstronności i niezależności Wykonawców / audytorów w stosunku do podmiotów poddanych audytowi oraz zobowiązuje ich do zachowania w poufności wszelkich danych i informacji, uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności audytowych w tych podmiotach, pod groźbą kary pieniężnej lub odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy.

Aby przygotować się do audytu należy skorzystać z Arkusza Samooceny, by samemu sprawdzić czy Państwa podmiot spełnia warunki Rozporządzenia BUR. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań określonych rozporządzeniem znajdują się w prezentacji pt. Wszystko o audytach u DU w BUR