Pomiń nawigację

Dofinansowanie - Baza Usług Rozwojowych

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Zapis na usługę oraz jego edycja będzie możliwa do utworzenia najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem usługi, z wyjątkiem usług w podrodzaju „studia podyplomowe” oraz usług realizowanych w formie zdalnej.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych Dostawca Usług realizujący Usługę rozwojową jest odpowiedzialny za bieżące aktualizowanie listy Użytkowników korzystających z usługi, w tym nadawanie im w BUR odpowiednich statusów: „zaakceptowany”, „odrzucony”, „ukończył”, „nie ukończył”, „nie uczestniczył”. Nie został sprecyzowany dokładny termin na akceptację zapisu. Jednakże akceptacja zgłoszenia jest informacją dla uczestnika, że może wziąć udział w usłudze oraz dla Operatora, że wsparcie przez niego przyznane zostanie wykorzystane.

Dokładnie określony został termin na zmianę statusu uczestnika po zakończonej usłudze. Nie później niż w ciągu 7 dni od jej zakończenia, Dostawca Usług zobowiązany jest do zaktualizowania listy Użytkowników zmieniając ich status na „ukończył” lub „nie ukończył” lub „nie uczestniczył”. W przeciwnym wypadku status usługi zmieni się na „niezrealizowana” a status Użytkowników zostanie automatycznie zmieniony na „nie uczestniczył” oraz nie wygenerują się ankiety po wykonaniu usługi. Dostawca usług nie będzie miał możliwość zmiany tego statusu. Dopiero po zmianie przez Dostawcę usług statusu, wygenerowana zostanie ankieta, która jest niezbędna do rozliczenia usługi.

Pracodawca, który chce delegować swojego pracownika/-ów na szkolenie powinien utworzyć w BUR profil Przedsiębiorstwa. Pracownik natomiast powinien zarejestrować się w Bazie i uzupełnić dane w zakładce „Moje dane” w zakładce „Mój Profil”. Kolejnym krokiem, który umożliwi zgłoszenie pracownika/-ów na szkolenie jest zaproszenie go/ich do profilu Przedsiębiorstwa (pracodawcy), jako pracownika. Można to uczynić na dwa sposoby:

 1. Dołączanie do profilu Przedsiębiorstwa może zainicjować użytkownik w zakładce „Dołącz do profilu”. W boxie bocznym znajduje się formularz dedykowany wysyłce próśb o dołączenie do profilu Przedsiębiorstwa. Firma wyszukiwana jest po wpisaniu numeru NIP. Jeśli Przedsiębiorstwo pasujące do podanych danych zostanie znalezione, wyświetli się jego nazwa. W formularzu należy zaznaczyć rolę: pracownik. Po wyszukaniu profilu i określeniu roli, należy użyć przycisku „Dołącz”, co spowoduje wysłanie zgłoszenia dołączenia do profilu, które wymaga akceptacji firmy.
 2. Zaproszenie pracownika może zainicjować pracodawca w zakładce „Pracownicy i administratorzy”. Dodanie pracownika rozpoczyna się od wyszukania użytkownika wg numeru PESEL lub dla osoby, która nie posiada PESEL - po typie i numerze dokumentu w formularzu bocznym „Wyślij zaproszenie”. Jeśli użytkownik pasujący do podanych danych zostanie znaleziony w systemie możliwe jest wysłanie zaproszenia. W formularzu należy określić rolę zapraszanej osoby: pracownik oraz wysłać zaproszenie klikając na przycisk „Dołącz”.

Każdy osoba zaproszona do profilu musi potwierdzić chęć dołączenia. Jeśli system nie odszukał użytkownika po numerze PESEL lub numerze dokumentu, można dokonać zaproszenia mailowego, które inicjuje proces rejestracji konta w BUR. Odbiorca zaproszenia zostaje poinformowany o utworzonym dla niego koncie, konieczności jego aktywacji oraz oczekującym zaproszeniu do Przedsiębiorstwa.

Po dodaniu wszystkich pracowników do profilu Przedsiębiorstwa, użytkownik wybiera usługę, z której chce skorzystać i wybiera opcję „Zapisz na usługę”. Następnie użytkownik wybiera profil Przedsiębiorstwa, z którego chce zapisać się na usługę. W formularzu zapisu na usługę, należy wskazać, którzy pracownicy będą uczestniczyli w danej usłudze.

W przypadku usługi z możliwością dofinansowania, w formularzu zapisu Przedsiębiorstwo ma możliwość dodania dofinansowania pod przyciskiem „Dodaj dofinansowanie”. W oknie dodania id wsparcia użytkownik wybiera z listy rozwijanej numer id wsparcia przy każdym pracowniku i go zatwierdza. Po wypełnieniu formularza zapisu wysyła zgłoszenie i oczekuje na kontakt ze strony organizatora.

Pracownik Przedsiębiorstwa delegowany na usługę przez swojego pracodawcę, nie zapisuje się na usługę z profilu użytkownika. Zapis na usługę powinien nastąpić z profilu Przedsiębiorstwa przez osobę administrująca kontem Przedsiębiorstwa.

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w celu zgłoszenia się na szkolenie również powinna utworzyć w BUR profil Przedsiębiorstwo. Użytkownik, który utworzył profil Przedsiębiorstwa może automatycznie zostać pracownikiem tego Przedsiębiorstwa, po akceptacji poniższego komunikatu. Dokonując zapisu na usługę w formularzu zapisu wskazuje siebie jako pracownika, który będzie uczestniczył w danej usłudze. Po wypełnieniu formularza zapisu wysyła zgłoszenie i oczekuje na kontakt ze strony organizatora.

Aby wyświetlić zapisy z danego Przedsiębiorstwa, prosimy korzystać z listy filtrów, która znajduje się w nagłówku tabeli. Identyczny proces trzeba wykonać w przypadku, gdy chcemy wyświetlić zapisy konkretnych uczestników, zapisy na poszczególne usługi lub zapisy z konkretnym Id_wsparcia.

Usługę można odwołać najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem szkolenia. Obecnie w BUR zablokowano możliwość odwołania usługi w dniu jej rozpoczęcia

Wypełnienie ankiet dot. szkolenia możliwe jest tylko przez użytkowników zalogowanych do BUR i mogą je wypełnić jedynie osoby, do których skierowana wiadomość email z linkiem do ankiety.

W pierwszej kolejności konieczne jest zalogowanie się do systemu BUR. Następnie w zakładce Dostawcy usług, należy kliknąć przycisk „Dodaj usługę”. Drugim sposobem jest przejście na profil Dostawcy usług->Moje usługi->Dodaj nową usługę.

Forma świadczenia usługi określa sposób realizacji usługi rozwojowej oraz narzędzia wykorzystywane do realizacji tych usług.

Definicje form świadczenia usług:

 • Usługa stacjonarna – usługa prowadzona jest przez trenera w wyznaczonym miejscu.
 • Usługa zdalna w czasie rzeczywistym – trener prowadzi usługę na żywo przez komunikatora.
 • Usługa zdalna – uczestnik odbywa usługę samodzielnie na platformie
  Nie ma możliwości świadczenia usług doradczych, coachingu oraz mentoringu.
 • Usługa mieszana (usługa stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)
  • wariant 1: część usługi odbywa się w wyznaczonym miejscu, a drugą część trener prowadzi na żywo przez komunikator,
  • wariant 2: usługa odbywa się jednocześnie dla części uczestników w sali szkoleniowej, dla pozostałych na żywo przez komunikator.
 • Usługa mieszana (usługa stacjonarna połączona z usługą zdalną) – część usługi trener prowadzi w wyznaczonym miejscu, a drugą część uczestnik realizuje samodzielnie na platformie.
  Nie ma możliwości świadczenia usług doradczych, coachingu oraz mentoringu.
 • Usługa mieszana (usługa zdalna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym) – część usługi trener prowadzi na żywo przez komunikator, a drugą część uczestnik realizuje samodzielnie na platformie.

Nie ma możliwości świadczenia usług doradczych, coachingu oraz mentoringu.

Uwaga: Każdy projekt realizowany ze środków publicznych, może mieć swoje ograniczenia pod kątem zapisów uczestników na powyższe formy świadczenia usług.

Usługi z rodzaju szkolenie mogą być świadczone w formie stacjonarnej, zdalnej w czasie rzeczywistym oraz mieszanej: usługa stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym, usługa stacjonarna połączona z usługą zdalną oraz usługa zdalna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym.

Usługi z rodzaju doradztwo mogą być świadczone wyłącznie w formie stacjonarnej, zdalnej w czasie rzeczywistym oraz mieszanej - usługa stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym. Usługa doradcza, coaching oraz mentoring nie mogą być prowadzone w formie zdalnej ani w formie mieszanej, która zawiera usługę zdalną, ponieważ usługa zdalna odbywa się bez interakcji z osobą prowadzącą.

Kolejność usługi mieszanej jest dowolna. Dotyczy to wszystkich form mieszanych.

W uzasadnionych przypadkach jest możliwa zmiana formy świadczenia usługi. W następstwie tego, Dostawca usług ma obowiązek poinformowania o zmianie formy usługi wszystkich Uczestników. Fakt poinformowania uczestników powinien być udokumentowany, np. w postaci zarchiwizowanej korespondencji mailowej. W sytuacji, gdy uczestnik nie wyraża zgody na przekształcenie formy świadczenia usługi ma on możliwość podjęcia decyzji o rezygnacji z uczestnictwa w usłudze rozwojowej.

Możliwa jest zmiana formy świadczenia usługi stacjonarnej, zdalnej i zdalnej w czasie rzeczywistym na formę mieszaną:

 • usługa stacjonarna może zostać przekształcona w jedną z form mieszanych w dowolnym momencie:
  • w usługę stacjonarną połączoną ze zdalną lub
  • w usługę stacjonarną połączoną ze zdalną w czasie rzeczywistym,
 • usługa zdalna w czasie rzeczywistym może zostać przekształcona najpóźniej na 6 dni przed rozpoczęciem usługi:
  • w usługę zdalną w czasie rzeczywistym połączoną ze stacjonarną,
 • usługa zdalna w czasie rzeczywistym może zostać przekształcona w dowolnym momencie:
  • w usługę zdalną w czasie rzeczywistym połączoną ze zdalną,
 • usługa zdalna może zostać przekształcona w jedną z form mieszanych najpóźniej na 6 dni przed rozpoczęciem usługi:
  • w usługę zdalną połączoną ze zdalną w czasie rzeczywistym lub
  • w usługę zdalną połączoną ze stacjonarną.

Przekształcenie usługi jest możliwe wyłącznie w formę mieszaną. Takie przekształcenie daje możliwość poszerzenia formy świadczenia takiej usługi. W przypadkach, których nie dało się przewidzieć na etapie projektowania usługi, taka opcja daje możliwość przeprowadzenia usługi w całości w obu formach.

W przypadku opublikowania usługi w formie mieszanej, nie ma możliwości przekształcenia w formę pojedynczą (stacjonarną, zdalną lub zdalną w czasie rzeczywistym). System nie pozwoli także na przekształcenia między formami mieszanymi.

Obowiązek uzyskania akceptacji zmiany formy usługi odnosi się tylko do uczestników posiadających wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Fakt uzyskania akceptacji winien być udokumentowany np. w postaci zarchiwizowanej korespondencji mailowej.

Wytyczne dotyczące świadczenia usług zdalnych z 31.07.2020 r. zostały zniesione i teraz sposób realizacji usługi określany jest za pomocą pola „forma świadczenia usługi”. W dokumentacji Bazy Usług Rozwojowych nie ma informacji, żeby w tytule precyzować w jaki sposób będzie realizowana dana usługa.

 Proszę wziąć pod uwagę, że jeżeli w tytule zamieścimy informację „forma zdalna” (tak jak to miało miejsce za obowiązywania ww. Wytycznych), a usługa jest realizowana zdalnie w czasie rzeczywistym, to taka informacja w tytule wprowadza w błąd.

Ponieważ obecnie usługę zdalną uczestnik odbywa usługę samodzielnie na platformie, a usługę zdalną w czasie rzeczywistym trener prowadzi usługę na żywo przez komunikator.

Dodatkowo w wyszukiwarce Kart Usług jest widoczna forma świadczenia usługi: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/szukaj.

Zmiany w harmonogramie usługi można wykonać poprzez import do czasu rozpoczęcia usługi. Po rozpoczęciu zajęć edycji podlegają wyłącznie pojedyncze rekordy. Modyfikacja szczegółowego harmonogramu będzie możliwa wyłącznie dla dat przyszłych, bez możliwości edycji dnia teraźniejszego oraz dat wstecznych.
Jednakże każda zmiana powinna być konsultowana z Operatorem finansującym usługę. Po dokonaniu zmian w Karcie Usługi, Operator jaki i Uczestnicy zostaną o nich poinformowani za pomocą powiadomień wysyłanych z systemu BUR.

Wydłużenie terminu realizacji usługi jest możliwe wyłącznie za zgodą Operatora udzielającego wsparcia.

Uzupełniając Kartę Usługi przy wyborze formy zdalnej, Dostawca usług nie będzie musiał uzupełnić pola związanego z lokalizacją, osobą prowadzącą oraz harmonogramem, ponieważ każdy uczestnik będzie znajdował się w wybranym przez siebie miejscu, odbędzie usługę w wybranym przez siebie czasie (mieszcząc się w terminie podanym w Karcie Usługi), a że usługa odbywa się na platformie oznacza to, że trener nie występuje.

Uzupełniając Kartę Usługi przy wyborze formy zdalnej w czasie rzeczywistym, Dostawca nie będzie musiał uzupełnić pola związanego z lokalizacją, ponieważ każdy uczestnik oraz trener będzie znajdował się w wybranym przez siebie miejscu.

Przy usłudze mieszanej zdalnej połączonej z usługą stacjonarną, szczegółowy harmonogram usługi odnosi się do części, która jest realizowana stacjonarnie. To samo dotyczy informacji związanej z lokalizacją oraz osobą prowadzącą usługę.

Dodatkowo w Ramowym programie usługi w przypadku opublikowania usługi mieszanej w zależności od wskazanej Formy świadczenia usługi należy wskazać czas trwania każdej z form, np.: Usługa stacjonarna trwa 8 godzin, a usługa zdalna trwa 4 godziny.

Suma godzin powinna znajdować się w polu „Liczba godzin usługi” czyli 12 godzin, natomiast harmonogram powinien zawierać liczbę godzin odpowiadającą zajęciom prowadzonym w formie stacjonarnej. Część realizowana zdalnie powinna zostać zrealizowana w terminie podanym przez Dostawce Usług w Karcie Usługi.
Analogicznie należy podejść przy opublikowaniu usługi mieszanej (zdalnej połączonej ze zdalną w czasie rzeczywistym).

Kodem może być link dostępowy do konkretnego spotkania lub link dostępowy do konkretnej usługi na platformie. Dodatkowo można podać hasło do platformy lub też hasło do spotkania.

Pole „Kody dostępowe do usługi” jest opcjonalne oraz pozwala na zamieszczenie kodów dostępowych dla usług realizowanych w formie zdalnej, lub zdalnej w czasie rzeczywistym oraz w formie mieszanej.

Ponadto, uzupełnione pole nie jest wyświetlane na widoku karty usługi dla użytkowników bez uprawnień administratorskich.

Pola zablokowane do edycji na 5 dni przed rozpoczęciem usługi dotyczą daty realizacji usługi oraz lokalizacji usługi (pole musi zostać uzupełnione). Co oznacza, że ostateczne zmiany można wprowadzić na 6 dni przed rozpoczęciem usługi.

Pola zablokowane do edycji na 2 dni przed rozpoczęciem usługi dotyczą liczby godzin usługi oraz kosztu netto i brutto usługi. Zatem ostateczne zmiany ww. polach można wprowadzić na 3 dni przed rozpoczęciem usługi.

Po opublikowaniu Karty Usługi nie ma możliwości edytowania pól dotyczących rodzaju oraz podrodzaju usługi.

Po rozpoczęciu realizacji usługi możliwa jest edycja wszystkich pól w formularzu Karty Usługi z wyjątkiem tych, które dotyczą:

 • daty rozpoczęcia realizacji usługi,
 • dat wstecznych oraz teraźniejszych w szczegółowym harmonogramie usługi,
 • liczby godzin usługi,
 • kosztu usługi,
 • lokalizacji usługi.

Jeśli podczas wypełnienia karty usługi otrzymamy informację o przekroczeniu limitu znaków, zalecamy skrócić informacje zawarte w poszczególnych polach. Informacje z pola „Cel usługi” możemy przenieść do pola „Efekty uczenia się”, który ma zwiększony do 10 tys. limit znaków. Limit znaków w polach „Cel biznesowy” i „Cel edukacyjny” wynosi odpowiednio 10 tys. oraz 500 znaków, a w polach „Informacje dodatkowe” i „Warunki uczestnictwa” 1000 znaków.

W przypadku zablokowania usługi Karta Usługi nie podlega dalszym modyfikacjom ze strony Dostawcy usług. Gdy blokada została nałożona w wyniku braku uzupełnienia pól związanych z harmonogramem, lokalizacją lub osobą prowadzącą, nie ma możliwości odblokowania karty usługi. Konsekwencją zablokowania karty będzie brak możliwości świadczenia tej usługi z możliwością dofinansowania. W przypadku, gdy blokada została nałożona w wyniku działań administracyjnych (np. zawyżona cena usługi), Administrator BUR będzie się z Państwem kontaktował w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Dodatkowo na 7 dni przed rozpoczęciem usługi Dostawca usług otrzymuje powiadomienie mailowe z informacją o polach, które muszą zostać uzupełnione w Karcie Usługi. Na samym formularzu Karty Usługi pojawi się komunikat informujący o brakujących polach w Karcie Usługi.
Proszę pamiętać, że wartości w polu „Lokalizacja usługi” (w szczególności: kraj, miejscowość, kod pocztowy oraz ulica) powinny być wybierane z listy rozwijanej.

Pole „Data realizacji usługi” jest polem obowiązkowym. Usługę można opublikować najpóźniej na 6 dni przed jej rozpoczęciem. Polami obowiązkowymi są również: liczba godzin usługi, lokalizacja usługi, osoby prowadzące usługę oraz harmonogram usługi. Muszą one zostać uzupełnione najpóźniej na 6 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji usługi.

Publikując usługę zamkniętą należy wskazać użytkownika, dla którego będzie ona realizowana. Po wskazaniu w Karcie Usługi w polu „Dostępność usługi", iż usługa ma być usługą zamkniętą system poprosi o podanie numeru NIP Przedsiębiorcy, numeru PESEL (w przypadku osób prywatnych) lub numeru ogłoszenia z „giełdy usług” jeżeli usługa jest odpowiedzią na zgłoszone przez firmę zapotrzebowanie na tzw. tablicy ogłoszeń. Przy szkoleniach zamkniętych również należy podać datę i miejsce szkolenia. Usługa zamknięta będzie dostępna dla wybranych użytkowników wskazanych w Karcie Usługi.

1.       Czy usługi, które zostały opublikowane przed 19 maja 2021 r[LA1] . muszą być dostosowane do nowego Regulaminu i aktualnej Instrukcji wypełniania Kart Usług?

Usługi, które zostały opublikowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych przed wejściem w życie nowego Regulaminu (przed 19 maja 2021 r.) nie wymagają modyfikacji. Usługi, które zostały opublikowane w BUR od 19 maja 2021 r. muszą zostać dostosowane do aktualnych wymogów Instrukcji wypełniania Kart Usług oraz Regulaminu BUR.

Dostawca usług, który uzyskał wpis do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością świadczenia usług dofinansowanych nie musi wyodrębniać usług dla Przedsiębiorców, którzy pozyskali dofinansowanie. W tej samej usłudze mogą uczestniczyć zarówno osoby, które zakupiły ją komercyjnie, jak i takie, które podpisały umowę wsparcia z Operatorem i uzyskały dofinansowanie.

W BUR może znaleźć się każda instytucja, która świadczy usługi rozwojowe tj. szkolenia i doradztwo. W celu uzyskania wpisu do BUR należy założyć imienne konto osobiste a następnie wypełnić i złożyć za pośrednictwem BUR formularz rejestracyjny Dostawcy usług (Karta Dostawcy usług) oraz przesłać oświadczenie w wymaganej formie.

Więcej informacji na temat rejestracji znajduje się w zakładce „PAKIET STARTOWY BUR”  oraz w Regulaminie Bazy Usług Rozwojowych na stronie https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/informacje-o-bazie-uslug-rozwojowych#regulamin. Publikacja usług jest możliwa po uzyskaniu wpisu/aktualizacji weryfikacyjnej do Bazy Usług Rozwojowych.

Nie. Wnioskować o wpis do BUR można w trybie ciągłym.

O wpis do BUR z możliwością świadczenia usług rozwojowych, na które uczestnicy mogą uzyskać dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty, które:

 1. posiadają potencjał techniczny do należytego świadczenia usług,
 2. posiadają potencjał ekonomiczny niezbędny do należytego świadczenia usług,
 3. posiadają potencjał kadrowy - zapewniają realizację usług przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje,
 4. przestrzegają w prowadzonej działalności zasad etyki zawodowej
 5. zapewniają należytą jakość świadczenia usług.

Ad. I. Podmiot spełnia warunki w zakresie potencjału technicznego, jeżeli:

 • posiada wyposażenie biurowe zapewniające właściwe przechowywanie dokumentacji związanej ze świadczeniem usług rozwojowych oraz
 • dysponuje urządzeniami technicznymi zapewniającymi właściwą obsługę podmiotów korzystających z usług rozwojowych oraz łączność z tymi podmiotami i z innymi podmiotami wpisanymi do rejestru, w szczególności sprzętem komputerowym wraz z oprogramowaniem biurowym oraz sprzętem zapewniającym możliwość korzystania z usług telefonicznych i usług dostępu do Internetu, oraz
 • prowadzi ewidencję zrealizowanych usług rozwojowych, obejmującą w szczególności dane usługobiorców.

Ad. II. Podmiot spełnia warunki w zakresie potencjału ekonomicznego, jeżeli:

 • nie posiada zaległości z tytułu podatków lub z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne oraz
 • nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, oraz
 • nie został wobec niego złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, oraz
 • nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie likwidacyjne, naprawcze lub restrukturyzacyjne.

Ad. III. Podmiot spełnia warunku w zakresie potencjału kadrowego, jeżeli zapewnia ich realizację przez osoby, które posiadają doświadczenie zawodowe lub kwalifikacje adekwatne do świadczonych usług.

Ad. IV. Podmiot przestrzega zasad etyki zawodowej, jeżeli:

 • przestrzega zasad wolnej i uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego, oraz
 • zapewnia poprawność i jasność sformułowań w zawieranych umowach, oraz
 • świadczy usługi rozwojowe z należytą starannością oraz zgodnie z opublikowaną informacją o usłudze, oraz
 • zapewnia poufność informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem usług rozwojowych.

Ad. V. Podmiot spełnia warunki w zakresie zapewnienia należytej jakości świadczenia usług, jeżeli:

 1. posiada certyfikat lub dokument poświadczający udzielenie akredytację, potwierdzający spełnienie wymogów określonych przez PARP i wprowadzonych ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. 2017 poz. 1678). PARP pomocniczo prowadzi listę certyfikatów i akredytacji spełniających wymagania przewidziane w rozporządzeniu – Aktualna lista certyfikatów

lub

 1. posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych wynikające z odrębnych przepisów prawa (Dostawcy usług świadczący usługi szkoleniowe na podstawie uprawnień wynikających z odrębnych przepisów prawa mogą uzyskać wpis w zakresie świadczenia wyłącznie tych usług bez konieczności posiadania certyfikatu), czyli uprawnienia z pkt 1-7 z § 7 ust. 5 Rozporządzenia BUR znajdują się odpowiednio w pkt 1-7 nowej listy – Aktualna lista uprawnień „z mocy prawa”.

W przypadku Dostawców usług ubiegających się o wpis/aktualizację weryfikacyjną do Bazy Usług Rozwojowych bez EFS akceptacja oświadczenia rozpoczyna proces weryfikacji przez Administratora BUR.

Dostawcy usług ubiegający się o wpis z EFS zobowiązani są przesłać podpisane „Oświadczenie o zgodności danych”.

Oświadczenie powinno zostać podpisane przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu firmy lub osobę, której udzielono pełnomocnictwa.

W przypadku wersji papierowej na Oświadczeniu powinien znajdować się czytelny podpis lub podpis wraz z pieczęcią imienną.
Oświadczenie należy przesłać na jeden z poniższych sposobów:

-  w formie elektronicznej przy wykorzystaniu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym i przesłanie na skrzynkę podawczą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości lub na adres biuro@parp.gov.pl lub
-  w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres e-mail: biuro@parp.gov.pl, lub
(Uwaga! Z dniem 1 lipca 2023 r., adres e-mail wpis_uslugirozwojowe@parp.gov.pl jest nieaktywny)
-  w formie papierowej przesyłając podpisany dokument na adres:
    Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
    Departament Usług Rozwojowych
    ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
    z dopiskiem „Oświadczenie do Bazy Usług Rozwojowych”.

Oświadczenie można pobrać:

 • W trakcie przekazywania Karty Dostawcy Usług do weryfikacji, poprzez kliknięcie w wyświetlane okno "Pobierz Oświadczenie (PDF).
 • Aktualne Oświadczenie można pobrać także za pomocą przycisku „Pobierz Oświadczenie”, który znajduje się pod danymi Dostawcy.

Uwaga: Nie należy pobierać i nie uzupełniać Załącznika nr 1 do Karty Dostawcy Usług ani Załącznika nr 2 do Karty Dostawcy Usług ze strony: https://serwisuslugirozwojowe.

parp.gov.pl/informacje-o-bazie-uslug-rozwojowych#regulamin.
To są wzory Oświadczeń o zgodności danych.

Nie, to są jedynie wzory Oświadczeń i ich nie uzupełniamy. Aktualne oświadczenia dostępne są na stronie BUR w zakładce „Pobierz Oświadczenie”, który znajduje się pod danymi Dostawcy usług.

Oświadczenie powinno zawierać czytelny podpis lub podpis wraz z pieczęcią imienną osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu Państwa firmy, lub podpisem osoby, której zostanie udzielone pełnomocnictwo.

Oświadczenie należy przesłać na jeden z poniższych sposobów:

-  w formie elektronicznej przy wykorzystaniu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym i przesłanie na skrzynkę podawczą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości lub na adres biuro@parp.gov.pl lub
-  w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres e-mail: biuro@parp.gov.pl, lub
(Uwaga! Z dniem 1 lipca 2023 r., adres e-mail wpis_uslugirozwojowe@parp.gov.pl jest nieaktywny)
-  w formie papierowej przesyłając podpisany dokument na adres:
    Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
    Departament Usług Rozwojowych
    ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
    z dopiskiem „Oświadczenie do Bazy Usług Rozwojowych”.

W przypadku wpisu komercyjnego, weryfikacja dokonywana jest w terminie 60 dni od dnia zaakceptowania w BUR przez Dostawcę usług „Oświadczenia o zgodności danych”. W przypadku wpisu z możliwością świadczenia usług rozwojowych, na które uczestnicy mogą uzyskać dofinansowanie, weryfikacja dokonywana jest w terminie 60 dni od dnia wpływu do PARP zaakceptowanego przez Dostawcę usług „Oświadczenia o zgodności danych”.
W przypadku stwierdzenia we wniosku uchybień formalnych, Administrator BUR zwraca się o ich usunięcie w terminie 14 dni od dnia wysłania wezwania do Dostawcy usług za pośrednictwem BUR. Do dnia złożenia przez Dostawcę usług poprawionego wniosku oraz nowego „Oświadczenia o zgodności danych” (w przypadku ubiegania się o wpis z dofinansowaniem), bieg terminu na weryfikację ulega zawieszeniu.

Dostawca usług nie ma możliwości edytowania i modyfikowania Karty Dostawcy usług po przesłaniu jej do weryfikacji, aż do czasu zakończenia tego procesu przez Administratora BUR. Edycja Karty Dostawcy usług możliwa jest dopiero po uzyskaniu wpisu do BUR. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Dostawca usług zostanie wezwany do uzupełnienia danych lub złożenia wyjaśnień przez Administratora BUR, weryfikującego Kartę Dostawcy usług.

 Dane umieszczone w części 1 i 2 Karty Dostawcy usług (Dane Podstawowe i Dane teleadresowe) będą widoczne dla wszystkich użytkowników Bazy Usług Rozwojowych. Dokumenty załączone w zakładce 4 Karty Dostawcy usług (Certyfikaty i uprawnienia) będą widoczne jedynie dla Administratora BUR.

Formę prawną można zweryfikować w rejestrze GUS (REGON) na stronie: https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx.

W celu świadczenia usług z dofinansowaniem, dokumenty zaakceptowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, powinny zostać umieszczone w zakładce 4 pn. „Certyfikaty i uprawnienia”. Należy dodać kolejną pozycję uzupełniając obligatoryjne dane.
Załączenie dokumentu uprawiającego do świadczenia usług z dofinansowaniem w zakładce 1 jest niewystarczające.

Zatem obecnie należy zalogować się do konta w Bazie Usług Rozwojowych, przejść na "Profil Dostawcy", a następnie przejść do zakładki „Dane Dostawcy”. Po zaktualizowaniu danych w Karcie Dostawcy Usług należy wybrać funkcję "Aktualizuj" (czerwony przycisk u dołu strony).

Następstwem tego będzie automatyczne wyświetlenie okna zatytułowanego "Oświadczenie zgodności danych". Wybranie opcji "Akceptuj” a następnie „Pobierz oświadczenie(PDF)" powinno spowodować pobranie pliku.

Oświadczenie można pobrać za pomocą przycisku „Pobierz Oświadczenie”, które znajduje się danymi Dostawcy.

Aktualne Oświadczenie powinno zostać podpisane przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu firmy lub osobę, której udzielono pełnomocnictwa. W przypadku wersji papierowej na Oświadczeniu powinien znajdować się czytelny podpis lub podpis wraz z pieczęcią imienną.
Oświadczenie należy przesłać na jeden z poniższych sposobów:

-  w formie elektronicznej przy wykorzystaniu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym i przesłanie na skrzynkę podawczą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości lub na adres biuro@parp.gov.pl lub
-  w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres e-mail: biuro@parp.gov.pl, lub
(Uwaga! Z dniem 1 lipca 2023 r., adres e-mail wpis_uslugirozwojowe@parp.gov.pl jest nieaktywny)
-  w formie papierowej przesyłając podpisany dokument na adres:
    Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
    Departament Usług Rozwojowych
    ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
    z dopiskiem „Oświadczenie do Bazy Usług Rozwojowych”.

Aby zaktualizować dane w Karcie Dostawcy usług należy zalogować się do BUR, następnie przejść do profilu Dostawcy usług, w zakładkę „Dane Dostawcy usług”. Jeśli zmieniamy dane dotyczące firmy (NIP, REGON, forma prawna, adres), po aktualizacji danych, Kartę Dostawcy usług należy wysłać do weryfikacji i wygenerować nowe „Oświadczenie o zgodności danych”. Jeśli dane w Karcie Dostawcy usług nie uległy zmianie, to istnieje szybka ścieżka zaktualizowania oświadczenia poprzez użycie przycisku „Aktualizuj oświadczenie”, który po użyciu przenosi do zakładki „Dane Dostawcy usług” i przekazuje kartę do weryfikacji aktualizującej. Dostawcy usług, którzy świadczą usługi z dofinansowaniem ze środków publicznych zobowiązani są dodatkowo przesłać podpisane oświadczenie do siedziby PARP.

W trakcie weryfikacji aktualizacyjnej, zachowana jest całość otrzymanych uprawnień w BUR, dzięki czemu możliwe jest nieprzerwane świadczenie dofinansowanych usług rozwojowych w Bazie.

Nie ma obostrzeń związanych z długością okresu prowadzenia działalności oraz ewentualnymi okresami przerwy w prowadzeniu działalności. W BUR może znaleźć się każda firma, także jednoosobowa, która świadczy usługi w obszarze edukacji i rozwoju oraz prowadzi aktywną działalność.

Tak. Każdy Dostawca usług może rozszerzyć wpis o możliwość oferowania szkoleń z dofinansowaniem. Wówczas konieczne jest wypełnienie zakładki „Oferta szkoleniowa” oraz „Certyfikaty i uprawnienia”, a następnie przesłanie Karty Dostawcy usług do ponownej weryfikacji i złożenie „Oświadczenia o zgodności danych”. Tocząca się weryfikacja nie powoduje zablokowania możliwości publikowania przez Dostawcę usług ofert komercyjnych (zgodnie z przyznanymi wcześniej uprawnieniami).

 1. Komentarz Administratora BUR znajduje się po zalogowaniu się na profil Dostawcy usług, a także w zakładce „Dane Dostawcy usług” poniżej Karty Dostawcy usług

Nie ma potrzeby aktualizacji oświadczenia w związku ze zmianą Regulaminu BUR. Przypominamy jednak o konieczności aktualizacji danych zawartych w Karcie Dostawcy Usługi w przypadku ich zmian, jak również obowiązku aktualizacji oświadczenia nie rzadziej niż co 12 miesięcy, licząc od daty potwierdzenia Profilu w BUR.

Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca może pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). Decyzją władz samorządowych wsparcie nie będzie jednak dostępne dla firm z województw: mazowieckiego i pomorskiego. Więcej informacji znajduje się na stronie Informacje na temat dofinansowania w danym województwie.
Osoby fizyczne mogą również korzystać z oferty usług rozwojowych publikowanych w BUR. Wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Podmiotowych Systemów Finansowania, w ramach, których odbywa się dystrybucja środków na szkolenia, udziela Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym w danym regionie. Kontakty do regionalnych punktów informacyjnych znajdują się na stronie: link do informacji na temat dofinansowania.
Za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych realizowane są również usługi rozwojowe w ramach konkursu Akademia Menadżera MŚP. Założenia projektu przewidują możliwość uzyskania dofinansowania przez przedsiębiorców planujących rozwój kadry menadżerskiej przede wszystkim na przeprowadzenie diagnozy potrzeb przedsiębiorstw (określenie luk kompetencyjnych kadry menadżerskiej), a w konsekwencji, po określeniu potrzeb na usługi rozwojowe pozwalające odpowiadające na zdiagnozowane potrzeby kadry. Projekt przewiduje możliwość objęcia wsparciem zarówno właścicieli, kadry kierowniczej oraz osób pretendujących do objęcia stanowisk kierowniczych. Więcej informacji znajduje się na stronie: Więcej informacji na temat projektu Akademia Menadżera

Baza Usług Rozwojowych jest narzędziem powszechnie dostępnym i bezpłatnym.

Należy skorzystać z procedury „Odzyskania hasła” dostępnej pod oknem logowania. Odzyskanie hasła jest możliwe dla kont aktywnych. Opcja nie działa w czasie 30 minutowej blokady konta.

Jeżeli blokada spowodowana jest przekroczoną liczbą trzech błędnych logowań, to zostanie ona automatycznie usunięta po 30 minutach.

Podanie danych: imię, nazwisko i numer PESEL jest konieczne w celu dokończenia procesu rejestracji profilu. Powyższe dane osoby/pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie profilu Dostawcy usług są konieczne, aby uzyskać możliwość publikacji swojej oferty usług rozwojowych w BUR. Dane osobowe zgodnie z Regulaminem Bazy Usług Rozwojowych podlegają ochronie i przetwarzaniu przez Administratora BUR zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania konta użytkownika i utworzenia profilu Dostawcy usług (Karty Dostawcy usług).

Regulamin BUR, Instrukcje wypełniania Karty Usługi oraz inne załączniki są dostępne pod adresem: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/informacje-o-bazie-uslug-rozwojowych#regulamin.

Okres przechowywania powinien odpowiadać zasadom określonym dla programów, z jakich usługi rozwojowe są finansowane – Regionalnych Programy Operacyjne (RPO) albo Program Operacyjny Wiedza edukacja Rozwój (POWER).