Pomoc

W nawiązaniu do komunikatu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 03.06.2016 roku informujemy, że zamieściliśmy na stronie internetowej Agencji propozycję opisu wymagań dot. szczegółowych warunków świadczenia usługi coachingu wraz z instrukcją wypełnienia karty usługi.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z ekspertami zewnętrznymi przygotowała propozycję opisu wymagań dot. szczegółowych warunków świadczenia poszczególnych rodzajów usług rozwojowych oraz instrukcji wypełnienia karty usług dla poszczególnych rodzajów usług zamieszczanych w nowej odsłonie Rejestru Usług Rozwojowych i zaprasza niniejszym do zgłaszania uwag.

więcej

Ewa Żukrowska doświadczony specjalista HR, coach oraz partner w firmie konsultingowej FOR prezentuje nową odsłonę najbardziej znanej techniki oceny skuteczności szkolenia – Modelu Kirkpatricka. Autorka porównuje i akcentuje różnice między starym a nowym modelem Kirkpatricka, jako najbardziej optymalnej metody mierzenia efektywności realizacji szkolenia.

więcej

W związku z napływającymi do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości od instytucji szkoleniowych sygnałami o pojawieniu się firmy „Rejestr Krajowych Podmiotów Szkoleniowych Sp. z o.o.” z siedzibą w Poznaniu, która wysyła do nich informację o możliwości odpłatnego wpisania się do prowadzonego przez tę spółkę rejestru podmiotów szkoleniowych informujemy, iż spółka „Rejestr Krajowych Podmiotów Szkoleniowych Sp. z o.o.” i prowadzony przez nią Rejestr Krajowych Podmiotów Szkoleniowych nie jest powiązany z Rejestrem Usług Rozwojowych prowadzonym przez PARP www.inwestycjawkadry.info.pl

Przypominamy, iż wpis do Rejestru Usług Rozwojowych  jest całkowicie bezpłatny.

W związku zastrzeżeniami podniesionymi przez Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej odnośnie do kryteriów rejestracji usługodawców, przyjętych w toku konsultacji społecznych, PARP opracowała nowe warunki wpisu do RUR określające wymogi jakościowe dotyczące podmiotów świadczących usługi rozwojowe z możliwością dofinansowania ze środków EFS, przyjęte podczas ostatniego posiedzenia Komitetu Monitorującego PO WER w dniu 10 lutego 2016 r. (link).  Skutkiem wprowadzanych zmian jest konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (rozporządzenie KSU), uwzgledniającej nowe warunki rejestracji. Po nowelizacji rozporządzenia KSU o wpis do RUR będą mogły ubiegać się podmioty, które posiadają system zapewnienia jakości usług potwierdzony m.in. posiadaniem certyfikatu znajdującego się na liście prowadzonej przez PARP.

więcej

Zgłoś błąd