Pomiń nawigację

Autorzy: Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowości - poradnik

Prawo w firmie Dokapitalizowanie

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2002

Język: PL

ISBN: 83-88802-53-4

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Niniejsze opracowanie zostało oparte na przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uwzględniając nowelizację opublikowaną w Dzienniku Ustaw nr 113 pod pozycją 1186. Prace nad nowelizacją trwały ponad 21ata. Nowelizacja została uchwalona przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 9 listopada 2000 roku, a następnie podpisana 29 listopada przez Prezydenta.

Jakkolwiek przepisy tej ustawy dotyczą prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach gospodarczych niezależnie od formy ich własności oraz ich struktury organizacyjnej z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego, w prezentowanym opracowaniu skupimy się na najważniejszych zmianach mających zastosowania w małych i średnich przedsiębiorstwach.
Termin wejścia w życie znowelizowanej ustawy zasadniczo określony na 1 stycznia 2002 roku pozwolił na odpowiednie przygotowanie się przedsiębiorców do nowych przepisów, przygotowanie i wdrożenie nowych procedur. Wciąż jednak znowelizowane przepisy budzą wiele wątpliwości. W niniejszym poradniku zostaną poruszone zarówno aspekty merytoryczne dotyczące znowelizowanych zasad rachunkowości, jak również wskazówki praktyczne dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Spis treści

1.Wstęp
2.Przyczyny i cele nowelizacji Ustawy
3.Rodzaj i zakres proponowanych zmian
3.1 Definicje
3.1.1 Aktywa i Zobowiązania
3.1.2 Pozostałe nowe pojęcia i definicję w Ustawie
3.1.3 Pojęcia wyłączone z nowelizacji Ustawy
3.2 Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
3.2.1 Nadrzędne zasady rachunkowości
3.2.2 Wymogi ustawowe polityka rachunkowości
3.3 Inwentaryzacja
3.4 Sprawozdania Finansowe
3.5 Bilans
3.5.1 Aktywa
3.5.2 Pasywa
3.6 Rachunek Wyników
3.7 Rachunek przepływów pieniężnych
3.8 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym)
3.9 Komputerowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
4.Praktyczne przełożenie najważniejszych postanowień znowelizowanych w Ustawie o rachunkowości
4.1 Zmiany w nowelizacji a Miêdzynarodowe Standardy Rachunkowe
4.1.1 Definicje
4.1.2 Aktywa i pasywa
4.1.3 Środki trwałe
4.1.4 Leasing
4.1.5 Aktywa finansowe i inwestycje
4.1.6 Zapasy
4.1.7 Należności
4.1.8 Kapitał własny
4.1.9 Zobowiązania finansowe
4.1.10 Zobowiązania warunkowe
4.1.11 Przychody
4.1.12 Pozycje nadzwyczajne
4.1.13 D³ugotrwałe umowy o budowę
4.1.14 Sprawozdanie finansowe
4.1.15 Sprawozdanie finansowe uproszczone
4.1.16 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
4.1.17 Wymogi dotyczące badania
4.1.18 Wymogi w zakresie inwentaryzacji
4.1.19 Rezerwy/odliczenia miêdzyokresowe bierne
4.1.20 Odroczony podatek
4.1.21 Zdarzenia w dacie bilansowej
4.1.22 Jednostki powiązane
4.1.23 Jednostki zależne
4.1.24 Jednostki stowarzyszone
4.1.25 Jednostki działające za granicą
4.1.26 Dane na serwerze za granicą
4.1.27 Przejęcia a łączenie udziałów
4.1.28 Metoda przejęcia/nabycia
4.1.29 Łączenie udziałów
4.1.30 Transakcje walutowe
4.1.31 Błędy podstawowe
4.1.32 Zmiany w przyjętych zasadach rachunkowości
4.1.33 Kontynuacja działalności/ Ciągłość działania
4.2 Wpływ zmian w nowelizacji na zakładowy plan kont
4.3 Bilans przejściowy z przykładem
4.3.1 Przykład liczbowy
4.4 Podsumowanie
4.5 Wzory sprawozdań finansowych
5.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
5.1 Rozdział 1 Przepisy ogólne
5.2 Rozdział 2 Prowadzenie ksiąg rachunkowych
5.3 Rozdział 3 Inwentaryzacja
5.4 Rozdział 4 Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego
5.5 Rozdział 4a łączenie się spółek
5.6 Rozdział 5 Sprawozdania finansowe jednostki
5.7 Rozdział 6 Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych
5.8 Rozdział 7 Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
5.9 Rozdział 8 Ochrona danych
5.10 Rozdział 9 Odpowiedzialność karna
5.11 Rozdział 10 Przepisy szczególne i przejściowe
5.12 Rozdział 11 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy końcowe
5.13 Załącznik nr 1
5.14 Załącznik nr 2
5.15 Załącznik nr 3
6.Bibliografia

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowości - poradnik

Poradnik

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowości - poradnik

Zobacz
Harmonizacja polskich przepisów i norm budowl. w drodze do UE

Poradnik

Harmonizacja polskich przepisów i norm budowl. w drodze do UE

Zobacz
Poligrafia. Analiza zgodności przepisów prawa pol. z normami UE

Poradnik

Poligrafia. Analiza zgodności przepisów prawa pol. z normami UE

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań