Pomiń nawigację

Autorzy: Elżbieta Marcinkowska, Barbara Stankiewicz, Przemysław Śleboda

Poligrafia. Analiza zgodności przepisów prawa pol. z normami UE

Prawo w firmie Dokapitalizowanie

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2002

Język: PL

ISBN: 83-88802-48-8

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Analiza aktualnie dostępnych dokumentów prezentowanych w niniejszej publikacji, pokazuje wyraźnie, że w większość z nich nie ma bezpośredniego odwołania do konkretnych dziedzin gospodarki lub branż. Podobny problem nie występuje w przypadku norm, które zazwyczaj odnoszą się tylko i wyłącznie do danej działalności (branży). Zapoznając się z obowiązującymi w Unii Europejskiej regulacjami prawnymi oraz ich odpowiednikami w ustawodawstwie polskim, poza stosunkowo nielicznymi regulacjami odniesionymi wprost do zainteresowanej branży, należy brać pod uwagę wymagania np. dotyczące konkretnych wyrobów, których elementem może być produkt przemysłu poligraficznego. Dotyczy to zwłaszcza opakowań i etykiet w zależności od ich różnorodnego przeznaczenia.
Wszystkie zalecenia zawarte w tej publikacji są zgodne z wymaganiami dyrektyw IPPC i VOC oraz legislacją europejską, dotyczącą procesów produkcyjnych w przemyśle poligraficznym. Ilekroć zagadnienia związane z ochroną środowiska wchodzą w konflikt lub kolidują z zagadnieniami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa, zalecenia BAT odpowiadają się po stronie wymagań stawianych na rzecz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Maszyny i urządzenia poligraficzne, w których używane są rozpuszczalniki organiczne z poziomem zużycia przekraczającym 150 kg/h lub ponad 200 t w skali rocznej, będą podlegać procedurom dopuszczania do eksploatacji na mocy dyrektywy 96/61/EC (IPPC). Zalecenia zawarte w przytaczanym opracowaniu "Poligrafia a ochrona środowiska - najlepsze dostępne techniki BAT w przemyśle poligraficznym" dotyczą technologii najczęściej występujących w europejskim przemyśle poligraficznym.

Spis treści

Wprowadzenie
I. Rodzaje regulacji prawnych w Unii Europejskiej
II. Dyrektywy Unii Europejskiej
1. Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące środowiska
1.1. Powietrze
1.2. Woda i ścieki
1.3. Hałas
1.4. Odpady
1.5. Opakowania i odpady opakowaniowe
2. Dyrektywy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
2.1. Substancje chemiczne
2.2. Maszyny
2.3. Hałas
2.4. Praca przy komputerze
2.5. Środki ochrony pracy
III.Normy branżowe
1. Certyfikacja a normalizacja
2. Organizacje ustanawiające normy
3. Harmonizacja polskich norm z normami unijnymi
4. Klasyfikacja i dostęp do norm
5. Wykaz norm branży poligraficznej i papierniczej
6. Zastosowanie norm poligraficznych
IV.Systemy zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem
i higieną pracy
1. System zarządzania jakością (SZJ) ISO 90004
1.1. Wymagania
1.2. Wdrażanie
1.3. Certyfikacja
1.4. Korzyści
2. Systemy zarządzania środowiskiem (SZŚ)
2.1. ISO 14001
2.1.1. Wymagania
2.1.2. Wdrażanie
2.1.3. Korzyści
2.1.4. Certyfikacja
2.2. EMAS
3. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
3.1 Wymagania
3.2. Ogólne wytyczne oceny ryzyka zawodowego
4. Zintegrowane systemy zarządzania
V.Źródła
VI.Literatura

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowości - poradnik

Poradnik

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowości - poradnik

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań