Pomiń nawigację
Komunikat

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie projektów polegających na przygotowaniu wniosku/aplikacji o Eurogrant, który zostanie zgłoszony w ramach jednego z Programów UE, eksperci PARP będą odpowiadać na Państwa pytania związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie i procedurą naboru.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z osobami, które opracowały zasady naboru i na co dzień zajmują się oceną i wdrażaniem projektów.

Dyżury eksperckie odbywają się pod numerem infolinii: 22 574 07 07 lub 801 332 202 w komunikatach IVR prosimy wybrać 5 a następnie 1.

Terminy dyżurów eksperta:

Środy w godz. 10:00-12:00

Granty na Eurogranty – oferta dla przedsiębiorców

Cel finansowania:

Celem działania jest wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP.

 • 26 marca 2024

  Ogłoszenie konkursu

 • 18 kwietnia 2024

  Start składania wniosków

 • 17 kwietnia 2025

  Koniec przyjmowania wniosków

Maksymalne dofinansowanie

107 000 zł

Miejsce realizacji projektu

Polska

Zasięg terytorialny projektu

Polska

Dla kogo

MŚP

Szczegóły dofinansowania

Cel działania

Celem działania jest wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP, poprzez zwiększenie ich udziału w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez Komisję Europejską, w szczególności: HORYZONT EUROPA, KREATYWNA EUROPA, DIGITAL „CYFROWA EUROPA”, SINGLE MARKET PROGRAMME, LIFE.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na co można otrzymać dofinansowanie

Finansowane są działania niezbędne do przygotowania Eurograntu i przeprowadzenia udziału wnioskodawcy w konkretnym naborze w programie UE, tj:

 1. przygotowanie Eurograntu, które obejmuje:
  1. poszukiwanie partnerów Eurograntu w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, w tym organizację spotkań związanych z przygotowaniem założeń dla samego Eurograntu i wniosku o Eurogrant,
  2. przygotowanie wniosku o Eurogrant do wybranego programu UE lub konkursu w wybranym programie UE, w tym tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu w danym programie UE/ konkursie w danym programie UE,
  3. ewentualną korektę wniosku o Eurogrant,
  4. prezentację wniosku o Eurogrant przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu w danym programie UE/konkursie w danym programie UE;
 2. opracowanie analiz specjalistycznych.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 43 mln zł.

Granty na Eurogranty - spotkanie informacyjne

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

107 000 zł

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie

107 000 zł

Maksymalnie możesz otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie musisz mieć wkładu własnego.

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinię

Masz pytania dotyczące finansowania
Granty na Eurogranty – oferta dla przedsiębiorców?
Zapytaj eksperta o szczegóły

Dyżury eksperta

22 574 07 07 lub 801 332 202 w komunikatach IVR prosimy wybrać 5 następnie 1

środa:

10:00 – 12:00

Terminy zgłoszeń

Termin naboru

Start:

18.04.2024

Zakończenie:

17.04.2025

Dokumenty

FAQ

Na podstawie analizy warunków programu EIC Accelerator i systemu oceny aplikacji w tym programie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że obowiązuje następujący sposób weryfikacji stopnia osiągnięcia wskaźnika dla kwoty ryczałtowej „Uzyskanie wyniku oceny wniosku o Eurogrant w Programie UE na poziomie powyżej 50% maksymalnej liczby punktów lub etapów oceny możliwych do osiągnięcia w danym konkursie”:

 1. Pominięcie kroku: SHORT APPLICATION (jest to forma preselekcji, w wyniku której wnioskodawca otrzymuje „zielone światło” do przygotowania projektu; nie są przyznawane punkty);
 2. W ramach FULL PROPOSAL liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 9 pkt (3 ekspertów przydziela oceny GO/NO GO w 3 kryteriach);
 3. Przyznanie 1 pkt za przejście kroku 3: FACE TO FACE INTERVIEW z uwagi na brak indywidualnych ocen poszczególnych członków jury – ocena jest łączna, finalizowana wynikiem GO/ NO GO;
 4. Łączna liczba punktów do zdobycia w ramach oceny wynosi 10 pkt;
 5. Wymagane minimum gwarantujące wypłatę dofinansowania w ramach umowy o dofinansowanie z działania FENG.02.12 – 6 pkt.

Nie, nie można wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie w działaniu 2.12. FENG. Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej o dofinansowanie w ramach działania 2.12. można się ubiegać tylko wtedy, gdy wnioskodawca nie złożył jeszcze wniosku do naboru w programie UE – data złożenia wniosku w konkursie UE musi być późniejsza niż data złożenia wniosku o dofinansowanie w działaniu FENG.02.12.

W przypadku stwierdzenia, że wniosek został złożony w naborze/konkursie w programie UE, wskazanym we wniosku o dofinansowanie, przed dniem lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w działaniu 2.12 FENG – wnioskodawca nie uzyska wsparcia. Złożenie Short Proposal jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o Eurogrant. 

Zaliczka nie jest wypłaca zawsze. Może zostać wypłacona, jeśli beneficjent o nią wystąpi. W przypadku wątpliwości w zakresie realizacji projektu, przed wypłatą zaliczki, PARP może wezwać Beneficjenta do przedstawienia dokumentów potwierdzających dotychczasowy postęp realizacji Projektu.

Łączna kwota dofinansowania w formie zaliczki nie może przekroczyć 40 % całkowitej kwoty dofinansowania Projektu.

Tak. Zaliczka jest wypłacana na podstawie złożonego przez Beneficjenta i zatwierdzonego przez Instytucję wniosku o płatność, na wyodrębniony rachunek bankowy Beneficjenta.

Dofinansowanie nie zostanie wypłacone, jeśli wskaźnik kwoty ryczałtowej nie zostanie osiągnięty. Wynik oceny wniosku o Eurogrant do programu UE na poziomie 50% i poniżej (mniejszy bądź równy 50%) maksymalnej liczby punktów lub etapów oceny możliwych do osiągnięcia w danym programie UE lub konkursie w danym programie UE oznacza, że wskaźnik kwoty ryczałtowej nie został osiągnięty, co powoduje, że wszystkie koszty w projekcie są uznane za niekwalifikowalne i dofinansowanie nie jest wypłacane.

Beneficjent składa wnioski o płatność za pośrednictwem CST2021 nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Wnioskodawca składa wniosek o płatność zaliczkową (jeśli występuje o zaliczkę), a następnie po otrzymaniu wyniku oceny wniosku o Eurogrant z KE składa wniosek o płatność końcową, stanowiący rozliczenia otrzymanej zaliczki (jeśli dotyczy) i wypłatę pozostałej kwoty dofinansowania.

Tak, po podpisaniu umowy o dofinansowanie, najpóźniej przed pierwszą wypłatą dofinansowania, Beneficjent zobowiązuje się dostarczyć wypełniony formularz „Analiza zgodności Projektu z polityką ochrony środowiska”. Wzór formularza dostępny jest na stronie naboru.

Wykluczenie działalności, której dotyczy projekt, będzie podlegało ocenie w oparciu o kody działalności PKD wskazane we wniosku o dofinansowanie. Ocena w tym zakresie zostanie przeprowadzona w ramach kryterium nr 2 pn. Kwalifikowalność projektu oraz zasadność jego realizacji.

Kwota dofinansowania może zostać obniżona na etapie zawierania umowy o dofinansowanie w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 9 Regulaminu wyboru projektów, tj. gdy rekomendowana kwota dofinansowania stanowiąca pomoc de minimis łącznie z inną pomocą de minimis i pomocą de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w  ciągu 3 ostatnich  lat  z różnych źródeł i w różnych formach, przekroczy kwotę wskazaną w rozporządzeniu w sprawie pomocy de minimis.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować