Pomiń nawigację
Komunikat

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną listą rankingową w ramach naboru nr FERS.01.03-IP.09-007/23 pt. Wsparcie firm w okresowych trudnościach.

Lista uwzględnia rozstrzygnięcia w ramach złożonych protestów. Została opublikowana w sekcji Wyniki i archiwum. 

Wsparcie firm w okresowych trudnościach - oferta dla operatorów

Cel finansowania:

Wspieranie dostosowania pracowników przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

 • 2 października 2023

  Ogłoszenie konkursu

 • 2 listopada 2023

  Start składania wniosków

 • 17 listopada 2023

  Koniec przyjmowania wniosków

Miejsce realizacji projektu

Polska

Zasięg terytorialny projektu

Polska

Dla kogo

Przedsiębiorcy i IOB

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

Szczegółowy opis

Cel konkursu:

Celem konkursu jest wybór projektów, w ramach których przedsiębiorcy, którzy z różnych powodów (np. kryzys gospodarczy w regionie, brak terminowych płatności ze strony kontrahentów, spadek popytu na oferowane przez firmę usługi/produkty, utrata wykwalifikowanych pracowników, czasowa choroba właściciela itp.) doświadczają trudności w prowadzeniu działalności (np. mają mniejsze obroty, pojawiają się odejścia kluczowych pracowników czy problemy w zarządzaniu firmą itd.), uzyskają wsparcie szkoleniowe lub doradcze z zarządzania przedsiębiorstwem.

Uzyskane w ramach projektu wsparcie pomoże im rozwiązać sytuacje problemowe występujące w firmie i umożliwi uzyskanie umiejętności niezbędnych do wczesnego zapobiegania sytuacjom kryzysowym w przyszłości. Przedsiębiorcy i ich pracownicy będą mogli również rozwinąć swoje umiejętności zawodowe lub pozyskać nowe, jeśli takie potrzeby zostaną stwierdzone na etapie opracowania diagnozy potrzeb firmy i wspomogą firmę w procesie wychodzenia z kryzysu. Działania projektowe nie są kierowane do firm, które nie rokują na wyjście z sytuacji kryzysowej.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Nabór jest skierowany do podmiotów (Operatorów), którzy w ramach dofinansowanego przez PARP projektu będą udzielać wsparcia podmiotom z grupy docelowej konkursu. Przedsiębiorcy z sektora MŚP znajdujący się w okresowych trudnościach nie są bezpośrednim adresatem naboru – nie mogą uzyskać w ramach niego wsparcia finansowego. Firmy te – ostateczni odbiorcy wsparcia – będą mogły uzyskać wsparcie w II połowie 2024 roku, zgłaszając się bezpośrednio do wybranych przez PARP Beneficjentów (Operatorów).

Wnioskodawcami mogą być:

 • przedsiębiorcy;
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego;
 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców;
 • partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
 • organizacje pracodawców i organizacje związkowe, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z 2020 r. poz. 568 i 2157, z 2021 r. poz. 2445 oraz z 2022 r. poz. 2666);
 • podmioty, o których mowa w art. 7 system szkolnictwa wyższego i nauki ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • stowarzyszenia z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Wnioski można składać wspólnie z partnerami wnoszącymi do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparcie udzielane przedsiębiorcom polega na:

 • pokryciu kosztów Diagnozy,
 • refundacji kosztów usług rozwojowych zakupionych za pośrednictwem BUR.

Przed przystąpieniem do projektu Odbiorca wsparcia zobowiązany jest do wypełnienia Autodiagnozy – narzędzia on-line dostępnego na stronie PARP.

Podstawowym zadaniem Beneficjentów realizujących projekty w ramach działania będzie udzielanie wsparcia przedsiębiorcom ze środków projektu. Proces ten składa się z kilku etapów:

 1. Informacja i promocja dotycząca możliwości udzielenia wsparcia,
 2. Rekrutacja przedsiębiorców do projektu, w tym weryfikacja dokumentów koniecznych do udzielenia wsparcia zgodnie z przepisami o pomocy de minimis i zasadami naboru,
 3. Podpisanie i rozliczenie umowy wsparcia z przedsiębiorcą, w tym monitorowanie udziału przedsiębiorców objętych projektem.

Koszty kwalifikowalne w projekcie zgodnie z opisem w załączniku nr 9 do RWP Proces udzielania wsparcia oraz załączniku nr 11 Zestawienie standardu i cen rynkowych.

Ile możesz otrzymać?

Maksymalny poziom dofinansowania

Minimalna wartość
kosztów kwalifikowanych

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych

100%

9 431 052,00

13 196 526,00

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego.

Na wartość projektu składa się: wartość dofinansowania tj. koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.

Dostępna w naborze alokacja wynosi 66 000 000 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 66 000 000 zł.

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinię

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

Grupę docelową projektu stanowią przedsiębiorcy z sektora MŚP (w tym samozatrudnieni), którzy aktywnie wykonują swoją działalność gospodarczą, zarejestrowaną minimum 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia naboru do projektu, i znajdują się w okresowych trudnościach. Jednym z kryteriów ocenianych na etapie oceny merytorycznej jest adekwatność doświadczenia Wnioskodawcy na rzecz grupy docelowej, do której będzie kierowane wsparcie. W przypadku tego konkursu Wnioskodawca powinien wykazać doświadczenie w realizacji projektów/działań skierowanych do firm (sektor MŚP).

Zgodnie z zapisami Proces udzielania wsparcia przez Beneficjentów w ramach konkursu „Wsparcie firm w okresowych trudnościach” przedsiębiorca wypełnia diagnozę przed przystąpieniem do projektu. Jednym z pierwszych zadań Operatora na etapie rekrutacji jest weryfikacja kwalifikowalności przedsiębiorcy w projekcie, w tym ocena adekwatności i prawidłowości dokonanej przez przedsiębiorcę Autodiagnozy. Czyli dokumenty umożliwiające weryfikację danych wprowadzonych do autodiagnozy przedsiębiorca powinien udostępnić na etapie rekrutacji. Oczywiście, jeśli zajdzie taka potrzeba, na etapie opracowania Diagnozy kondycji przedsiębiorstwa przez konsultantów, przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia kolejnych dokumentów. 

Zgodnie z zapisami Wytycznych (sekcja 3.3.3 pkt 1) za rozpoczęcie udziału w projekcie, co do zasady uznaje się przystąpienie do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu. I takie też należy przyjąć założenie w przypadku ustalania momentu rozpoczęcia udziału w projekcie uczestników – pracowników zdefiniowanych zgodnie z art.3 ust.3 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wskaźniki określone w przywołanych powyżej pkt 1 i pkt 2 odnoszą się do uczestników projektu. 

W opisanym w pytaniu przypadku jak najbardziej jest możliwe podzielenie zadania/zadań związanych z udzielaniem pomocy de minimis pomiędzy Lidera i partnera projektu. Należy tylko pamiętać, że Partner udziela pomocy de minimis w imieniu Lidera po uzyskaniu odpowiedniego upoważnienia. 

W ramach potwierdzenia spełnienia przez Wnioskodawcę kryterium dostępu nr 2 Wnioskodawca ma możliwość złożenia własnego oświadczania jako załącznik do wniosku o dofinansowanie lub umieścić oświadczenie jako treść wniosku o dofinansowanie. Co do podpisywania, składanych na potwierdzenie kryterium premiującego nr 2, kopii wniosku końcowego o płatność, to nie ma takiego wymogu. Jednakże należy pamiętać, że to Wnioskodawca odpowiada za prawdziwość i wiarygodność składanych informacji. We wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej oświadczeń w pkt 1 Wnioskodawca potwierdza, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. 

Ad.1 Nie ma możliwości założenia w budżecie projektu dodatkowej rezerwy dotyczącej zrekrutowania większej liczby MŚP niż założono we wniosku. Maksymalny całkowity koszt zadania dotyczącego rekrutacji nie może przekroczyć kwoty wynikającej z iloczynu planowanej do objęcia wsparciem liczby przedsiębiorstw i maksymalnej stawki za zrekrutowanie jednego przedsiębiorcy (samozatrudniony) lub przedsiębiorcy delegującego do udziału w projekcie pracownika/pracowników, zgodnej z taryfikatorem. 

Ad. 2 Sposób konstruowania budżetu uzależniony jest od tego jakie zadania, w tym jakie konkretne działania zaplanował Wnioskodawca. Nie ma obowiązku wykazywania wydatków odnoszących się do wsparcia udzielanego samozatrudnionym, mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom w oddzielnych pozycjach budżetowych w zadaniu dotyczącym wsparcia dla firm. Jednakże przyjęte przez Wnioskodawcę założenia udziału w projekcie konkretnej liczby samozatrudnionych, firm mikro, małych i średnich (w tym liczby pracowników delegowanych z tych przedsiębiorstw) powinny pojawić się w uzasadnieniu wydatków czy też założeniach niezbędnych do przedstawienia sposobu wyliczenia wydatków objętych pomocą publiczną (w tym wnoszonego wkładu własnego) oraz pomocą de minimis. Należy też pamiętać, że przyjęte przez Wnioskodawcę ww. założenia posłużą również do sprawdzenia czy wartości limitów wskazane w kryterium dostępu nr 6 nie zostały przekroczone. Tym samym we wniosku muszą zostać zawarte dane umożliwiające te wyliczenia na etapie oceny. 

Ad.1 Nie ma możliwości założenia w budżecie projektu dodatkowej rezerwy dotyczącej zrekrutowania większej liczby MŚP niż założono we wniosku. Maksymalny całkowity koszt zadania dotyczącego rekrutacji nie może przekroczyć kwoty wynikającej z iloczynu planowanej do objęcia wsparciem liczby przedsiębiorstw i maksymalnej stawki za zrekrutowanie jednego przedsiębiorcy (samozatrudniony) lub przedsiębiorcy delegującego do udziału w projekcie pracownika/pracowników, zgodnej z taryfikatorem. Ad. 2 Sposób konstruowania budżetu uzależniony jest od tego jakie zadania, w tym jakie konkretne działania zaplanował Wnioskodawca. Nie ma obowiązku wykazywania wydatków odnoszących się do wsparcia udzielanego samozatrudnionym, mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom w oddzielnych pozycjach budżetowych w zadaniu dotyczącym wsparcia dla firm. Jednakże przyjęte przez Wnioskodawcę założenia udziału w projekcie konkretnej liczby samozatrudnionych, firm mikro, małych i średnich (w tym liczby pracowników delegowanych z tych przedsiębiorstw) powinny pojawić się w uzasadnieniu wydatków czy też założeniach niezbędnych do przedstawienia sposobu wyliczenia wydatków objętych pomocą publiczną (w tym wnoszonego wkładu własnego) oraz pomocą de minimis. Należy też pamiętać, że przyjęte przez Wnioskodawcę ww. założenia posłużą również do sprawdzenia czy wartości limitów wskazane w kryterium dostępu nr 6 nie zostały przekroczone. Tym samym we wniosku muszą zostać zawarte dane umożliwiające te wyliczenia na etapie oceny.
 

Grupę docelową projektu stanowią przedsiębiorcy z sektora MŚP (w tym samozatrudnieni), którzy aktywnie wykonują swoją działalność gospodarczą, zarejestrowaną minimum 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia naboru do projektu, i znajdują się w okresowych trudnościach. Jednym z kryteriów ocenianych na etapie oceny merytorycznej jest adekwatność doświadczenia Wnioskodawcy na rzecz grupy docelowej, do której będzie kierowane wsparcie. W przypadku tego konkursu Wnioskodawca powinien wykazać doświadczenie w realizacji projektów/działań skierowanych do firm (sektor MSP). 

W pierwszej kolejności należy określić liczbę uczestników projektu. Dzięki temu możliwe będzie wyliczenie średniego kosztu wydatków kwalifikowanych (dofinansowania) na pracownika – należy podzielić całkowitą wartość projektu (w tym przypadku 10 mln zł na zakładaną do objęcia wsparciem liczbę pracowników. Biorąc pod uwagę wartość projektu, aby nie przekroczyć limitu wydatków kwalifikowanych projektu na osobę (kryterium nr 5), w projekcie należy założyć udział maksymalnie 519 osób. Wówczas średni koszt wydatków kwalifikowanych na osobę wyniesie 10 mln zł/519 osób = 19 267,82 i mieści się w limicie wskazanym w kryterium dostępu nr 5. Następnie do przyjętych założeń dotyczących planowanej do objęcia wsparciem liczby firm – 150 (25% jednoosobowe – 30 firm, 55% mikro i małe – 82 firmy oraz 20% średnie – 30 firmy) należy dołożyć założenia dotyczące średniej liczby osób delegowanych z firmy z danej wielkości przedsiębiorstwa. Umożliwi to wyliczenie kosztu wydatków kwalifikowanych na mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwo. W przypadku samozatrudnionych średni koszt wynosi 19 267,82 – delegowana 1 osoba. 

Zgodnie z zapisami uzasadnienia do kryterium dostępu nr 2 wykształcenie i doświadczenie ekspertów/konsultantów weryfikowane będzie na etapie realizacji projektu, po zaangażowaniu tych osób do projektu. Dokumentem potwierdzającym posiadane doświadczanie powinny być referencje lub dokumenty równorzędne, z których będzie wynikało kiedy, ile i dla jakich podmiotów opracowano diagnozę/analizę kondycji przedsiębiorstwa na podstawie danych finansowych i pozafinansowych firmy. 

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Wyniki i archiwum