Pomiń nawigację

UWAGA !

Przypominamy, że usługi rozwojowe realizowane w ramach działania „Kompetencje dla sektorów” dedykowane są wyłącznie przedsiębiorcom działającym aktywnie w ramach danego sektora i posiadającym odpowiedni numer Polskiej Klasyfikacji Działalności. Numery PKD definiujące sektor zawarte są w formularzu zgłoszeniowym przy wyborze właściwej branży.

PRZEDSIĘBIORSTWA NIESPEŁNIAJĄCE TEGO KRYTERIUM NIE ZOSTANĄ OBJĘTE WSPARCIEM.


Kompetencje dla sektorów 2 - oferta dla przedsiębiorców

Cel finansowania:

Dofinansowanie wsparcia mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych.

 • sierpień 2020

  Ogłoszenie konkursu

 • 12 sierpnia 2020

  Start składania wniosków

 • 30 listopada 2023

  Koniec przyjmowania wniosków

Miejsce realizacji projektu

Polska

Dla kogo

MMŚP z możliwością udziału dużych przedsiębiorstw

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

logo Kompetencje dla sektorów 2

Celem działania Kompetencje dla sektorów jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • usługi szkoleniowe
 • usługi doradcze
 • studia podyplomowe

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które zawarte zostały w rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe, średnie i duże* przedsiębiorstwa:

 • planujące przeszkolić pracowników;
 • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
 • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających w branżach: mody i innowacyjnych tekstyliów, handlu, żywności wysokiej jakości, odzysku materiałowego surowców, komunikacji marketingowej, finansów, telekomunikacji, turystyki, budownictwa, usług rozwojowych, chemii, nowoczesnych usług biznesowych, lotniczo-kosmicznej, motoryzacji, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji danego sektora. 

* W ramach projektu istnieje możliwość objęcia wsparciem dużych przedsiębiorstw, jednak dotyczy to wyłącznie sektorów przemysłowych (związany z reindustrializacją) tj. IT (PKD J.62 -Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana), motoryzacyjnego (PKD C.29 -Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli; Inne rodzaje działalności związane z produkcją, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli; z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90 oraz e-busów i samochodów elektrycznych),  przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, odzysku materiałowego surowców (PKD 38 -Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców), żywności wysokiej jakości (PKD 10 -Produkcja artykułów spożywczych, za wyjątkiem PKD 10.9 Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt), chemicznego (PKD 21 -Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych) oraz lotniczo-kosmicznego (PKD 30.3 -Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn).

Pobierz ulotkę informacyjną

Tematy szkoleń oferowane dla sektora mody i innowacyjnych tekstyliów

 • Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych
 • Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin
 • Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży
 • Konstruowanie szablonów obuwniczych
 • Wytwarzanie odzieży miarowej damskie
 • Wytwarzanie obuwia na miarę
 • Działalność badawczo rozwojowa w sektorze odzieżowo – tekstylnym
 • Kontrolowanie jakości w branży odzieżowej
 • Kontrola jakości w branży obuwniczej
 • Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z tkanin
 • Przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym
 • Prowadzenie działań logistycznych związanych z produkcją odzieży
 • Realizacja prac produkcyjnych w sektorze odzieżowo – tekstylnym
 • Wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta w e-commerce
 • Zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo-tekstylnym
 • Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej
 • Zarządzanie kryzysowe w obliczu pandemii
Tematy szkoleń oferowane dla sektora mody i innowacyjnych tekstyliów
Tematy szkoleń oferowane dla sektora finansowego

Tematy szkoleń oferowane dla sektora finansowego

 • Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa przez pracowników instytucji finansowej
 • Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E/ Dyplomowany pracownik bankowy
 • Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych
 • Europejski Asystent Inwestycyjny EFPA EIA
 • Europejski Praktyk Inwestycyjny EFPA EIP
 • Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością
 • Strategiczne wyzwania w sektorze spółdzielczym –efektywność, bezpieczeństwo i rozwój
 • Profesjonalna dystrybucja produktów ubezpieczeniowych
 • Budowanie i rozwój współpracy z klientem banku spółdzielczego, firmy pośrednictwa finansowego
 • Wypełnianie funkcji określanej jako kluczowa w banku spółdzielczym, zgodnie z obowiązującym prawem, regulacjami i metodyką UKNF
 • Zwinne zarządzanie projektami w banku spółdzielczym
 • Zarządzanie ryzykami teleinformatycznymi w świetle najnowszych regulacji europejskich i polskich: Wytyczne EBA dot. ryzyka ICT oraz bezpieczeństwa (EBA, 2019)
 • Stosowanie podstawowych zasad zrównoważonego finansowania ESG w praktyce finansowej
 • Ochrona danych osobowych w działalności bankowej, rola i odpowiedzialność administratora oraz inspektora ochrony danych osobowych, w tym zarządzanie ryzykiem naruszeń w przedmiotowym zakresie
 • Prowadzenie restrukturyzacji kredytowej klienta banku spółdzielczego w sytuacji trudnej
 • Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Profesjonalna sprzedaż i obsługa kredytu hipotecznego dla klienta

Tematy szkoleń oferowane dla sektora odzysku materiałowego surowców

 • Budowanie i wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa gospodarki odpadami
 • Planowanie inwestycji w sektorze gospodarki odpadami
 • Monitorowanie i stosowanie uregulowań prawnych w realizacji procesów i zadań przedsiębiorstwa gospodarki odpadami
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim przedsiębiorstwa gospodarki odpadami w oparciu o kompetencje
 • Efektywne i asertywne komunikowanie się
 • Motywowanie i radzenie sobie ze stresem
 • Zarządzanie czasem i organizacją pracy własnej
 • Strategie biznesowe w gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ) – Studia podyplomowe
 • Zarządzanie gospodarką odpadami – studia podyplomowe
 • Zarządzanie Środowiskiem i Gospodarka Odpadami – Studia podyplomowe
 • Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych
 • Zarządzanie projektami w oparciu o metodyki zwinne i klasyczne
 • Budowa konkurencyjności oraz promocja przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym
 • Efektywne funkcjonowanie i rozwój mikro-przedsiębiorstwa gospodarki odpadami
 • Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych we współpracy z innymi podmiotami i placówkami naukowymi
 • Wdrażanie w przedsiębiorstwie gospodarki odpadami idei gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Posługiwanie się językiem obcym branżowym w mowie i piśmie
 • Programowanie i nadzorowanie procesu przetwarzania odpadów
 • Obsługiwanie i monitorowanie procesu technologicznego, w tym obsługiwanie i monitorowanie pracy poszczególnych urządzeń.
 • Obsługiwanie wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia
 • Obsługiwanie wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
 • Obsługiwanie ładowarek jednonaczyniowych w klasie I
 • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych –uprawnienia elektryczne G1
 • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci cieplnych i energetycznych -uprawnienia cieplne i energetyczne G2
 • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci gazowych -uprawnienia gazowe G3
 • Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas
Tematy szkoleń oferowane dla sektora odzysku materiałowego surowców
Tematy szkoleń oferowane dla sektora żywności wysokiej jakości

Tematy szkoleń oferowane dla sektora żywności wysokiej jakości

 • Zarządzanie i organizacja pracy pracowników w przemyśle spożywczym
 • Planowanie i logistyka w procesie produkcji żywności
 • Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych (SPC.07.) od 1 września 2019r. (kwalifikacja włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: kwalifikacja ze szkolnictwa zawodowego, cząstkowa, poziom PRK/ERK –4)
 • Wykorzystywanie systemów wspomagania komputerowego w produkcji żywności
 • Organizacja zaopatrzenia zakładów produkcji żywności, w tym system oceny dostawców
 • Organizacja dystrybucji i sprzedaży produktów spożywczych
 • Kontrolowanie i ocenianie jakości produktów spożywczych
 • Projektowanie nowych produktów spożywczych, w tym produktów z grupy żywności wygodnej i funkcjonalnej
 • Modyfikowanie składu i/ lub receptury istniejących produktów spożywczych
 • Projektowanie procesów technologicznych i sposobu pakowania żywności
 • Znakowanie i certyfikacja produktów spożywczych
 • Badanie potrzeb rynku żywnościowego w zakresie zaspokojenia oczekiwań konsumentów
 • Zapewnianie bezpieczeństwa w łańcuchu produkcji żywności
 • Opracowywanie dokumentacji technologicznej do produkcji żywności
 • Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń (SPC.02.) od 1 września 2019r. (kwalifikacja włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: kwalifikacja ze szkolnictwa zawodowego, cząstkowa, poziom PRK/ERK –3)
 • Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego (816003) od 1 września 2019r. (kwalifikacja włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: kwalifikacja ze szkolnictwa zawodowego, pełna, poziom PRK/ERK –3)

Tematy szkoleń oferowane dla sektora komunikacji marketingowej

 • Planowanie kampanii marketingowej w oparciu o brief strategiczny klienta
 • Projektowanie strategii komunikacji
 • Projektowanie strategii marki
 • Budowanie strategii komunikacji opartej na działaniach, doświadczeniach i zaangażowaniu uczestników (storydoing)
 • Opowiadanie historii w marketingu(storytelling)
 • Stosowanie „consumer insight” w komunikacji marketingowej
 • Mierzenie efektywności kampanii marketingowej
 • Pozyskiwanie wiedzy o konsumentach
 • Prezentowanie strategii
 • Planowanie kampanii online
 • Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)
 • Prowadzenie sprzedaży i promocji w internecie (e-commerce)
 • Planowanie i prowadzenie działań marketingowych w mediach społecznościowych
 • Planowanie działań marketingowych z wykorzystaniem serwisów i aplikacji mobilnych(mobile marketing)
 • Planowanie działań marketingowych z wykorzystaniem marketingu w wyszukiwarce (SEM)
 • Planowanie działań marketingowych z wykorzystaniem Google Analitics
 • Planowanie działań marketingowych z wykorzystaniem e-mailingu
 • Projektowanie doświadczeń konsumenckich(consumer experience)
 • Projektowanie rozwiązań skoncentrowanych na potrzebach klienta(consumer design)
 • Mapowanie ścieżki konsumenta (consumer journey)
 • Komunikowanie marki na platformach e-commerce
 • Stosowanie danych o konsumentach w rozwoju marki
 • Budowanie i zarządzanie zespołem projektowym
 • Planowanie projektu marketingowego
 • Koordynowanie projektów komunikacyjnych w agencji reklamowej
Tematy szkoleń oferowane dla sektora komunikacji marketingowej
Tematy szkoleń oferowane dla sektora telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa

Tematy szkoleń oferowane dla sektora telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa

 • Instalowanie i konfigurowanie sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
 • Zarządzanie i monitorowanie infrastruktury sieciowej
 • Zarządzanie mobilnymi sieciami IP
 • Konfigurowanie i zarządzanie routingiem sieciowym
 • Administrowanie sieciami telekomunikacyjnymi
 • Analiza danych w branży telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo
 • Obsługa klienta
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem –specjalista
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem –menedżer
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem –ekspert
 • Zabezpieczanie danych w sieciach teleinformatycznych
 • Zabezpieczanie systemów operacyjnych
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Budowanie i zarządzanie zespołem
 • Praca w zespole
 • Efektywna komunikacja
 • Język branżowy –angielski
 • Język branżowy –niemiecki
 • Język branżowy –francuski
 • Język branżowy –rosyjski

Tematy szkoleń oferowane dla sektora handlu

 • Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca - szkolenie online lub stacjonarne w ramach przyjętego budżetu.
 • Prowadzenie sprzedaży i obsługiwanie klienta w e-commerce - szkolenie online lub stacjonarne w ramach przyjętego budżetu.
 • Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych i zarządzanie ryzykiem – handlowiec - online lub stacjonarne w ramach przyjętego budżetu.
 • Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy - online lub stacjonarne w ramach przyjętego budżetu.
 • Generowanie leadów sprzedażowych - online lub stacjonarne w ramach przyjętego budżetu.
 • Studia podyplomowe MBA w zakresie zarządzania w handlu krajowym i międzynarodowym / Master of Business Administration in Domestic and International Trade. 
Tematy szkoleń oferowane dla sektora handlu
Tematy szkoleń oferowane dla sektora turystyki

Tematy szkoleń oferowane dla sektora turystyki

 • Obsługa w turystyce zdrowotnej
 • Zarządzanie w branży MICE
 • Zarządzanie pracą restauracji
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym w warunkach kryzysu
 • Zarządzanie międzykulturowym i międzypokoleniowym zespołem
 •  Kurs języka ukraińskiego dla menadżerów
 • Kurs języka polskiego
 • Prawo pracy i standardy pracy w sektorze turystyki.

Tematy szkoleń oferowane dla sektora chemicznego

 • Wdrażanie rozwiązań w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów i ich obsługi analitycznej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i techniki cyfrowej
 • Projektowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym przy użyciu symulatorów procesowych
 • Obsługiwanie systemów przemieszczania i pakowania substancji szczególnie niebezpiecznych i specjalnego przeznaczenia
 • Planowanie prac badawczych w procesach produkcji fine chemicals
 • Przeprowadzanie badań laboratoryjnych w kontroli procesowej w produkcji farb, lakierów i klejów
 • Obsługiwanie specjalistycznych urządzeń i linii procesowych w produkcji farb, lakierów i klejów
 • Projektowanie zastosowania mikrocząstek i nanocząstek stałych w produkcji produktów kosmetycznych
 • Projektowanie procesu produkcji naturalnych produktów kosmetycznych
 • Dokonywanie oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych
 • Obsługiwanie homogenizujących urządzeń w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym
 • Monitorowanie oddziaływania zakładu przemysłu nawozowego na środowisko
 • Opracowywanie ekspertyz i wyników w zakresie analizy chemicznej
 • Przygotowywanie urządzeń do przeprowadzania analiz chemicznych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w procesach chemicznych
 • Nadzorowanie nad dokumentacją techniczną produktów chemicznych
 • Obsługa aparatów instrumentalnej analizy chemicznej do kontroli jakości i celów badawczorozwojowych
 • Stosowanie zasad syntezy organicznej
 • Stosowanie metod analizy związków organicznych
 • Zarządzanie projektami B+R w sektorze chemicznym
 • Doradztwo technologiczne w innowacyjnych procesach produkcyjnych branży chemicznej
 • Monitorowanie oddziaływania zakładu chemicznego na środowisko
 • Optymalizowanie procesów laboratoryjnych
 • Obsługiwanie wtryskarek punktowych w procesach produkcji chemicznej (z tworzyw sztucznych)
 • Obsługiwanie wytłaczarek (ekstruderów) w procesie ciągłej produkcji chemicznej (z tworzyw sztucznych)
 • Opracowywanie technologii wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych – wytłaczanie
 • Prowadzenie procesów chemicznych w branży produkcji opakowań (z papieru i tworzyw sztucznych)
 • Sporządzanie analizy wymogów prawnych dla nowych produktów chemicznych
 • Aplikacja i zastosowanie żywicznych materiałów posadzkowych (przemysłowych i sportowych)
 • Aplikacja materiałów żywicznych stosowanych w szkutnictwie
 • Projektowanie produktów w przemyśle kosmetycznym z uwzględnieniem optymalizacji w zakresie wymogów związanych z ochroną środowiska
 • Projektowanie systemów monitorowania przebiegu procesów produkcji farmaceutycznej i biotechnologicznej
 • Projektowanie, transferowanie i optymalizowanie procesów wytwarzania w oparciu o podejście Quality by Design
 • Planowanie i organizowanie procesów pakowania w przemyśle farmaceutycznym, w oparciu o zautomatyzowane linie produkcyjne
 • Zarządzanie produkcją i optymalizowanie procesów farmaceutycznych, z uwzględnieniem kosztów wytwarzania, w oparciu o narzędzia LEAN/OPEX
 • Zarządzanie projektami wielobranżowymi w oparciu o podejście Cyklu Życia Projektu
 • Nadzorowanie procesu produkcji paliw alternatywnych i dostosowanie produktu do potrzeb klienta
 • Realizowanie procesu mielenia surowców do produkcji nawozów w młynach bębnowych
 • Realizowanie procesu produkcji półproduktów do produkcji nawozów sztucznych
 • Realizowanie procesu granulacji nawozów mineralnych z wykorzystaniem otrzymanych półproduktów i dostarczonych surowców
 • Analizowanie procesów produkcji nawozów w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny produkcji oraz zasad ergonomii
 • Analizowanie procesów produkcji nawozów w zakresie bezpieczeństwa procesowego
 • Obsługiwanie urządzeń i aparatury instalacji chemicznych do prowadzenia procesów produkcji nawozów
 • Obsługiwanie urządzeń pakujących w produkcji nawozów
 • Przygotowanie procesu uzyskania certyfikatu środka ochrony roślin
 • Przygotowanie procesu uzyskania certyfikatu produktu biobójczego
 • Przygotowanie procesu uzyskania certyfikatu produktu chemicznego
Tematy szkoleń oferowane dla sektora chemicznego
Tematy szkoleń oferowane dla sektora budownictwa

Tematy szkoleń oferowane dla sektora budownictwa

 • Sporządzanie kosztorysów oraz dokumentacji przetargowej na roboty budowlane
 • Wykonywanie elementów betonowych lub żelbetonowych służących jako konstrukcje nośne budowli
 • Wykonywanie i wbudowywanie zbrojenia oraz prefabrykowanie elementów zbrojenia
 • Montowanie i demontowanie szalunków systemowych
 • Wykonywanie ociepleń budynków, w tym docieplanie przegród budowlanych, płyt balkonowych i fundamentów oraz nakładanie tynków cienkowarstwowych
 • Prowadzenie gospodarki odpadami budowlanymi lub rozbiórkowymi
 • Użytkowanie rusztowań
 • Planowanie i wdrażanie działań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i zdrowia na budowie 
 • Wykonywanie posadzek jastrychowych płynnych i suchych
 • Wykonywanie izolacji ciepłochronnych sieci cieplnych
 • Montowanie konstrukcji stalowych na parkingach wielopoziomowych oraz halach
 • Nadzorowanie budowy, demontażu i eksploatacji rusztowań
 • Wykonywanie robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych
 • Montowanie obróbek blacharskich i systemów odwodnienia dachu
 • Montowanie ścian działowych w technologii gipsowo-kartonowej
 • Bezpieczeństwo pracy na placu budowy w czasie pandemii
 • Dekarz
 • Betoniarz – zbrojarz
 • Kamieniarz
 • Wykonywanie wybranych robót budowlanych wykończeniowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik wykańczania wnętrz
 • Montowanie i rozbiórka szalunków ściennych i stropowych
 • Wykorzystywanie dronów w budownictwie
 • Wykorzystywanie najnowszych technologii IT w budownictwie
 • Kierowanie projektami budowlanymi w zakresie techniczno-finansowym
 • Sporządzanie planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
 • Umiejętności w zakresie stosowania technologii BIM (Building Information Modelling)
 • Znajomość użytkowa języka polskiego wśród obcokrajowców do bezpiecznej i efektywnej pracy na budowie
 • Umiejętność bezpiecznego posługiwania się narzędziami i sprzętem oraz narzędziami z napędem używanym w robotach budowlano-montażowych powyżej 1KW
 • Umiejętność bezpiecznej obsługi sprzętu budowlanego i maszyn budowlanych typu spycharki, równiarki, koparki
 • Uprawnienia do obsługi podestów ruchomych przejezdnych
 • Umiejętność operowania maszynami i urządzeniami roboczymi, budowlanymi i drogowymi w zakresie III klasy uprawnień
 • Uprawnienia do pełnienia w ograniczonym zakresie samodzielnych funkcji w sektorze budownictwa przez osoby z poziomu 4 i 5
 • Uprawnienia do pełnienia w ograniczonym zakresie samodzielnych funkcji w sektorze budownictwa przez osoby z poziomu 6
 • Umiejętność projektowania, instalowania i konserwacji technicznych systemów zabezpieczeń
 • Umiejętność projektowania, instalowania i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej
 • Umiejętność projektowania, instalowania i konserwacji stałych urządzeń gaśniczych gazowych (SUGG)

Tematy szkoleń oferowane dla sektora usług rozwojowych:

 • Zarządzanie procesem świadczenia zdalnej usługi rozwojowej
 • Zarządzanie projektem rozwojowym
 • Zarządzanie sprzedażą usług rozwojowych
 • Diagnozowanie i kontraktowanie potrzeb rozwojowych
 • Identyfikowanie efektów uczenia się dla programów rozwojowych
 • Walidowanie efektów uczenia się
 • Prowadzenie deliberacji poprzez facylitowanie, moderowanie
 • Projektowanie sytuacji edukacyjnych
 • Train the trainers
Tematy szkoleń oferowane dla sektora usług rozwojowych:
Tematy szkoleń oferowane dla sektora nowoczesnych usług biznesowych:

Tematy szkoleń oferowane dla sektora nowoczesnych usług biznesowych:

 • Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
 • Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)
 • Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (lean office)
 • Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych
 • Studia podyplomowe – systemy zarządzania klasy ERP z modułem zarządzania konfliktami w organizacji
 • Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM

Tematy szkoleń oferowane dla sektora lotniczo-kosmicznego:

 • Obsługa bagażu
 • Obsługa transportu materiałów niebezpiecznych (DGR, kategorie 1 – 17)
 • Obsługa pasażera o ograniczonej mobilności
 • Obsługa towarów wymagających kontrolowanej temperatury
 • Obsługa w zakresie zaopatrzenia statków powietrznych w paliwo
 • Organizacja i zarządzanie zespołami obsługi naziemnej w portach lotniczych
 • Naprawa i uruchamianie wielowirnikowców bezzałogowych
 • Eksploatacja i utrzymanie floty wielowirnikowców bezzałogowych w gotowości do wykonywania lotów
 • Administrowanie systemem ochrony wydzielonej przestrzeni powietrznej przed nieuprawionym wlotem bezzałogowych statków powietrznych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji cyfrowej w lotnictwie
 • Zapewnianie bezpieczeństwa zgodnie z zasadami SMS (SMS – Safety Management System) – poziom podstawowy
 • Zapewnianie bezpieczeństwa zgodnie z SMS (SMS – Safety Management System) – poziom zaawansowany
 • Kierowanie zespołem SMS (SMS – Safety Management System) (kierownik bezpieczeństwa)
 • Zarządzanie zapewnieniem zgodności/jakości (kierownik zgodności/jakości)
 • Audytowanie systemów zapewnienia zgodności/jakości (dawniej audytor wiodący)
 • Audytowanie w strukturach wewnętrznego systemu zapewnienia zgodności/jakości (dawniej audytor wewnętrzny)
 • Zarządzanie zespołem ludzkim w organizacji lotniczej
 • Przetwarzanie danych satelitarnych/geoprzestrzennych
 • Organizacja i zarządzanie projektami kosmicznymi
 • Montowanie komponentów elektronicznych w systemach o podwyższonych parametrach jakościowych w sektorze kosmicznym
 • Projektowanie elektroniki dla systemów kosmicznych
 • Budowa mechanizmów dla sektora kosmicznego
 • Budowa oprogramowania dla segmentu kosmicznego i naziemnego
Tematy szkoleń oferowane dla sektora lotniczo-kosmicznego:
Tematy szkoleń oferowane dla sektora motoryzacji i elektromobilności:

Tematy szkoleń oferowane dla sektora motoryzacji i elektromobilności:

 • Efektywna komunikacja w grupie
 • Skuteczne działanie w pracy
 • Autoprezentacja
 • Regulacje prawne w zakresie elektromobilności
 • Zarządzanie flotą pojazdów współdzielonych
 • Budowa i specyfika pojazdów elektrycznych i hybrydowych
 • Budowa i specyfika magazynów energii
 • Systemy ładowania aut wodorem
 • Systemy Smart
 • Zagadnienia dot. wykorzystania atutów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego we wdrażaniu rozwiązań biznesowych, związanych z wdrożeniami eMobility na rzecz jednostek samorządowych (JST)
 • Zarządzanie pracownikiem na hali produkcyjnej
 • Motywacja w organizacji LEAN
 • Narzędzia doskonalenia produkcji – LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA
 • Adaptacja nowych pracowników w firmie motoryzacyjnej
 • Akademia Przywództwa w Branży Motoryzacyjnej – awans na szefa (Moduł 1)
 • Akademia Przywództwa w Branży Motoryzacyjnej – Podstawy Przywództwa (Moduł 2)
 • Akademia Przywództwa w Branży Motoryzacyjnej – Budowanie i Rozwijanie Zespołu (Moduł 3)
 • Akademia Przywództwa w Branży Motoryzacyjnej – Komunikacja + Rozwiązywanie Konfliktów (Moduł 4)
 • Akademia Przywództwa w Branży Motoryzacyjnej – Zarządzanie zmianą (Moduł 5)
 • Outsourcing w organizacji moduł 1
 • Outsourcing w organizacji moduł 2
 • BHP – zarządzanie bezpieczeństwem a stali podwykonawcy w zakładach przemysłowych
 • Programowanie i diagnostyka sterowników PLC – Diagnostyka PLC
 • Uprawnienia do obsługi i konserwacji UDT – Uprawnienia do obsługi i naprawy urządzeń pod dozorem
 • Programowanie i obsługa sterowników zgrzewania (ARO Adaptive)
 • Systemy nadzoru produkcji, komunikacja, programowanie i diagnoza (Profisafe + diagnostics)
 • S7 Graph
 • Inverters - SEW, Sinamic, Danfos – Przetworniki częstotliwości – instalowanie w różnych urządzeniach i różnych producentów
 • Diagnostyka wibracji elementów urządzeń – Technika drgań
 • Prawo jazdy kat. C+E (>3,5t)
 • Obsługa urządzenia (interface) do diagnostyki OBD (np. PSA TIS)
 • Big Data – Analiza dużych ilości danych
 • Operator wózka widłowego – UDT certyfikacja (wymagana prawnie)
 • Operator suwnicy
 • Zarządzanie serwisem blacharsko-lakierniczym
 • System zarządzania produkcją MES
 • Przygotowanie procesów produkcji z zastosowaniem systemów CAD
 • Obsługa systemów i programów do zarządzania narzędziami
 • Pojazdy elektryczne i hybrydowe – technologia, eksploatacja i infrastruktura
 • Diagnosta samochodowy

Tematy szkoleń oferowane dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji:

 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w eksploatacji systemów wodociągowych i ściekowych
 • Stosowanie zasad ochrony przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwe czynniki biologiczne w eksploatacji systemów ściekowych
 • Obsługiwanie przepompowni ścieków
 • Konserwacja sieci wodociągowej
 • Konserwacja sieci kanalizacyjnej
 • Montowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • Obsługiwanie małego systemu zaopatrzenia w wodę (obsługujący poniżej 5 000 osób)
 • Obsługiwanie małej oczyszczalni ścieków
 • Montowanie i konserwacja sieci wodociągowo − kanalizacyjnych
 • Obsługiwanie, naprawa i konserwacja systemów automatyki przemysłowej w obiektach wodno − kanalizacyjnych
 • Obsługiwanie, naprawa i konserwacja instalacji elektrycznych w obiektach wodno − kanalizacyjnych
 • Obsługiwanie, naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń, systemów mechanicznych i elektronicznych w obiektach wodno − kanalizacyjnych
 • Przygotowanie dokumentacji formalnej dotyczącej rekultywacji i remediacji
 • Analiza rynku w zakresie funkcjonowania sektora wodociągów i kanalizacji
 • Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych dla przedsiębiorstw sektora gospodarki wodno − ściekowej i rekultywacji
 • Zarządzanie kryzysowe w sektorze gospodarki wodno − ściekowej i rekultywacji
 • Planowanie i realizowanie strategii komunikacji w podmiotach sektora gospodarki wodno − ściekowej i rekultywacji
 • Monitorowanie trendów technologicznych i realizowanie projektów badawczo − rozwojowych dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz rekultywacji i remediacji
 • Przyjmowanie i koordynowanie zgłoszeń odbiorców usług
 • Monitorowanie i stosowanie uregulowań prawnych w realizacji procesów i zadań przedsiębiorstwa wodno − kanalizacyjnego, w tym planowanie procesów i zadań z uwzględnieniem przewidywanych zmian uregulowań prawnych
 • Rekultywacja składowisk odpadów i innych terenów zdegradowanych
 • Ocena ryzyka wystąpienia zanieczyszczenia podłoża gruntowego
 • Przeprowadzanie rekultywacji i renaturyzacji ekosystemów wodnych
 • Przeprowadzanie remediacji środowiska gruntowo − wodnego
 • Korzystanie z dostępnych otwartych narzędzi systemów informacji geograficznych
 • Doradztwo dla przedsiębiorstw wodociągowo − kanalizacyjnych i przygotowanie oferty
 • Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wodno − kanalizacyjnym
 • Mentoring przygotowania praktycznego do wykonywania działań zawodowych w podmiotach gospodarki wodno − ściekowej i rekultywacji
Tematy szkoleń oferowane dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji:
Tematy szkoleń oferowane dla sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej:

Tematy szkoleń oferowane dla sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej:

 • Kompetencje cyfrowe w zakresie zdalnego udzielania świadczenia zdrowotnego
 • Kompetencje w zakresie znajomości otoczenia systemowo-prawnego w ochronie zdrowia
 • Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Komunikacja interpersonalna z pacjentem i w pracy zespołowej
 • Organizacja pracy własnej i podległych sobie pracowników
 • Pozyskiwanie badań naukowych i ich efektywnego wykorzystania w praktyce zarządczej
 • Kompetencje cyfrowe w zakresie wdrażania i stosowania technologii informatycznych w placówce medycznej
 • Znajomość, rozumienie i właściwe stosowanie przepisów prawnych w ochronie zdrowia
 • Radzenie sobie ze stresem i stresogennymi warunkami działania oraz właściwe rozpoznawanie stresu wśród pracowników
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Asystent osoby niesamodzielnej – pomoc i organizowanie wsparcia (studia podyplomowe)
 • Organizator usług socjalnych – studia podyplomowe
 • Asystent osoby w kryzysie bezdomności – studia podyplomowe
 • Zarządzanie niepubliczną placówką całodobowej opieki w sposób zdeinstytucjonalizowany – studia podyplomowe
 • Menadżer opiekuna rodzinnego osoby niepełnosprawnej i niesamodzielnej
 • Menager/ Koordynator usług społecznych i świadczeń socjalnych
 • Koordynator konferencji grupy rodzinnej (family grup conference) – studia podyplomowe
 • Asystent osoby opuszczającej pieczę zastępczą – studia podyplomowe
 • Nowoczesne technologie medyczne
 • Nowoczesne technologie medyczne w stomatologii
 • Nowoczesne metody fizjoterapii
 • Badanie i prowadzenie fizjoterapii funkcjonalnej w uszkodzeniach stawu kolanowego
 • Diagnozownie ortopedyczne w fizjoterapii - testy kliniczne
 • Prowadzeni fizjoterapii w nietrzymaniu moczu i stolca oraz w obniżeniu narządów miednicy mniejszej
 • Leczenie periodontologiczne w różnych dziedzinach stomatologii
 • Leczenie kanałowe pod mikroskopem - powiększenie, izolacja, dostęp, opracowanie maszynowe, irygacja, wypełnienie
 • Wykonywanie manipulacji krótkodźwigniowych HVLA
 • Wykonywanie pinopresury
 • Zastosowanie nowoczesnych technologii medycznych w implantologii
 • Zastosowanie nowoczesnych technologii medycznych w endodoncji
 • Zastosowanie nowoczesnych technologii medycznych w pracy lekarza
 • Zastosowanie nowoczesnych technologii medycznych w pracy pielęgniarki
 • Opiekowanie się pacjentem chorym przewlekle
 • Wykonywane mezoterapii igłowej z anatomią i neurofizjologią skóry
 • Suche igłowanie – medyczna akupunktura
 • Posługiwanie się językiem polskim w branży  medycznej na poziomie A1
 • Asystowanie koordynatorowi opieki w podstawowej opiece zdrowotnej
 • Znajomość podstaw prawnych organizacji opieki zdrowotnej i opieki społecznej w Polsce
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Rejestracja medyczna
 • Obsługa systemów informatycznych gabinetowych

Finansowanie

Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Celem zadania jest realizacja projektów zwiększających zdolności adaptacyjne MMSP poprzez szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców. Szkolenia i doradztwo wynikają z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji i dotyczą zapotrzebowania na kompetencje w danym sektorze.

 • wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt - 56 387 174,10 zł (do 84,28%)
 • wartość finansowania lub dofinansowania z wykorzystaniem środków Budżetu Państwa - 3 826 941,60 zł (do 5,72%)

Ciąg Logotypów: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP Grupa PFR, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny.

Finansowanie

Ile możesz otrzymać?

Wsparcie, jakie może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych, wyniesie do 80 % wartości tych usług, co oznacza, że pozostałe 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

Znajdź operatora w swoim sektorze

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinię 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować