Pomiń nawigację

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstw

Cel finansowania:

Opłacenie identyfikacji barier rozwojowych i opracowanie planu rozwoju firmy

 • 1 maja 2017

  Ogłoszenie konkursu

 • 28 lutego 2018

  Start składania wniosków

 • 31 marca 2018

  Koniec przyjmowania wniosków

Maksymalne dofinansowanie

45 000 000 zł

Miejsce realizacji projektu

Polska

Zasięg terytorialny projektu

Polska

Dla kogo

MMŚP

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstw jest sfinansowanie w Twojej firmie identyfikacji barier rozwojowych i opracowanie strategii rozwoju, która pozwoli zdobyć przewagę konkurencyjną.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • na projekt doradczy skierowany do przedstawicieli MMŚP

Więcej informacji w Dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie do poddziałania, Kryteria wyboru projektów i Regulamin konkursu

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Wnioskodawcami mogą być podmioty, które są:

 • reprezentatywną organizacją pracodawców i pracowników

 • organizacją pracodawców

 • organizacją samorządu gospodarczego

 • organizacją związkową

Więcej informacji w Dokumentach

Kryteria wyboru projektów

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

45 000 000 zł

Wsparcie wyniesie do 90% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 10% całkowitego kosztu projektu

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pula środków w konkursie wynosi 50 000 000 zł

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinię 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

 • Reprezentatywna organizacja pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240);
 • organizacja pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2015 r. poz. 2029);
 • organizacja samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2016 r., poz. 1285);
 • organizacja związkowa w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881).

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego w wysokości, co najmniej 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie doradcze w zakresie opracowania analizy potrzeb, planów/strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz doradztwo na etapie wdrożenia planów/ strategii rozwoju.

Dofinansowaniem może zostać objęty projekt zakładający realizację poniższych działań merytorycznych:

 • identyfikacji potencjalnych odbiorców wsparcia;
 • opracowania analizy potrzeb rozwojowych MMSP (z uwzględnieniem pracowników w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym pracowników w wieku 45+ - o ile dotyczy), które nie posiadają planu lub strategii rozwoju; 
 • przygotowania na podstawie opracowanej analizy Planów Rozwojowych określających zakres działań niezbędnych do zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych;
 • doradztwo w zakresie monitoringu wdrożenia planów rozwoju MMSP w okresie trwania projektu; 
 • analizy faktycznej dostępności usług w branży dla MMSP w ramach podmiotowych systemów finansowania i – o ile dotyczy – podejmowania działań interwencyjnych;
 • upowszechniania wśród interesariuszy wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach lub barierach rozwojowych, które wykraczają poza bezpośredni zakres wsparcia w Bazie Usług Rozwojowych i podejmowanie działań wdrożeniowych lub interwencji koniecznych do ich zaspokojenia (mainstreaming potrzeb rozwojowych).

Maksymalna intensywność dofinansowania: 90% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych, średni koszt przypadający na jeden podmiot objęty projektem nie może przekroczyć wartości 15 114,00 zł.

W celu umożliwienia wsparcia przedsiębiorców działających np. w grupie kooperacyjnej, klastrze, w obrębie krajowej inteligentnej specjalizacji czy funkcjonujących w jednym łańcuchu dostaw, w ramach projektu możliwe jest objęcie wsparciem przedsiębiorców, którzy działają w branży innej niż ta, której dotyczy projekt. Jednakże przedsiębiorcy ci mogą stanowić nie więcej niż 20% firm uczestniczących w projekcie.

W zależności od liczby wniosków, które wpłyną w odpowiedzi na konkurs, ocena formalna trwa od 21 dni do 44 dni. W przypadku gdy:

 • liczba wniosków jest mniejsza od 200 - ocena trwa 21 dni, a w przypadku rozbieżności w ocenie – 30 dni;
 • jest większa od 200 i mniejsza od 400 – 28 dni, a w przypadku rozbieżności w ocenie – 37 dni;
 • jest większa od 400 – 35 dni, a w przypadku rozbieżności w ocenie – 44 dni.

Ocena formalna wniosków, które podlegały uzupełnieniu lub poprawie jest dokonywana w terminie nie późniejszym niż 21 dni od dnia złożenia przez wnioskodawcę poprawnie uzupełnionego lub poprawionego wniosku o dofinansowanie. Termin ten może zostać wydłużony do nie więcej niż 30 dni w przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie formalnej.

W zależności od liczby wniosków, które wpłyną w odpowiedzi na konkurs, ocena merytoryczna trwa od 60 do 120 dni. Jeśli liczba wniosków:

 • jest mniejsza od 200 - ocena trwa 60 dni od zakończenia oceny formalnej wszystkich projektów;
 • jest większa od 200 i mniejsza od 400 – 90 dni od zakończenia oceny formalnej wszystkich projektów;
 • jest większa od 400 – 120 dni od zakończenia oceny formalnej wszystkich projektów.

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich. Utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować w aplikacji SOWA dostępnej pod adresem www.sowa.efs.gov.pl, w terminie: od 30 kwietnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

PARP zadania te realizuje poprzez organizację konkursów, wybór projektów, zawieranie i rozliczanie umów z beneficjentami, monitorowanie realizacji działań i ich kontrolę, a także realizację projektów własnych. Obszary wsparcia:

 • wsparcie rozwoju pracowników
 • wsparcie rozwoju przedsiębiorstw

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Wyniki i archiwum

Ankieta (2017 r.)

W związku z rozpoczęciem prac nad kształtem Rocznego Planu Działania na 2017 rok dot. Działania 2.2 PO WER pt. „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", PARP zwraca się do Państwa z prośbą

Start w konkursie (2016 r.)

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Informacja (2015 r.)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o wydłużeniu terminu składania wniosków w konkursie nr POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16. Obowiązujący termin składania wniosków : 15 marca 2016 r. Powyższa zmiana została uwzględniona w Regulaminie konkur

Start w konkursie (2015 r.)

Start w konkursie