Pomiń nawigację

Autorzy: Wojciech Dziemianowicz, Tomasz Kierzkowski, Robert Knopik

Jak przygotować lokalny program rozwoju przedsiębiorczości?

Na start Szkolenia i doradztwo

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2003

Język: PL

ISBN: 83-88802-67-4

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

laczego lokalny program rozwoju przedsiębiorczości? Wydawać by się mogło, iż rozwój przedsiębiorczości warunkowany jest wyłącznie przez czynniki występujące na poziomie krajowym, ewentualnie regionalnym, na które władze lokalne nie mają żadnego wpływu. Przedsiębiorstwa powstają i rozwijają się, gdy obowiązujące przepisy prawne są przyjazne dla tych, którzy chcą działaó na własny rachunek, gdy podatki i inne obciążenia publicznoprawne przedsiębiorców są skalkulowane na rozsądnym poziomie, gdy wysokość oprocentowania kredytów bankowych sprzyja finansowaniu inwestycji w przedsiębiorstwach. Oczywiście, czynniki te mają kluczowe znaczenie dla ogólnego klimatu inwestycyjnego, ale nie oznacza to, iż samorządy lokalne powinny przyjąć bierną postawę i zupełnie pominąć w swych działaniach pomoc dla przedsiębiorców i tych, którzy zamierzają rozpocząć działalność usługową czy wytwórczą.

Jak będziemy starali się Państwu pokazać, gminy i powiaty są istotnym ogniwem całego systemu wspierania przedsiębiorczości w Polsce i mają możliwości kształtowania sytuacji na lokalnym rynku pracy poprzez odpowiednie instrumenty wspierające przedsiębiorców. Ważne jest jednak, aby te instrumenty zostały zidentyfikowane i ujęte w formie programu. Przygotowanie lokalnego programu rozwoju przedsiębiorczości, opartego na starannej diagnozie sytuacji w gminie (powiecie) oraz jej (jego) bliższym i dalszym otoczeniu, uwzględniającego dostępne instrumenty instytucjonalne, prawne i finansowe bezpośredniej i pośredniej pomocy dla przedsiębiorców, opracowanego we współpracy z lokalnymi partnerami, pozwoli lepiej gospodarować ograniczonymi zasobami finansowymi samorządów (i jego partnerów) oraz w bardziej skoordynowany sposób realizować zadania, które poprawią warunki prowadzenia działalności gospodarczej w gminach i powiatach. Zbyt bowiem często różne projekty skierowane na rozwój przedsiębiorczości są wdrażane w sposób nieskoordynowany, przez co efekty tych działań dla lokalnej społeczności są znacznie mniejsze, niż gdyby były realizowane w ramach spójnego programu.

Do kogo adresujemy tę publikację? Przede wszystkim do władz gminnych i powiatowych (radnych, wójtów, burmistrzów, starostów) oraz pracowników administracji samorządowej, które to podmioty powinny być główną siłą sprawczą przy opracowywaniu lokalnego programu rozwoju przedsiębiorczości. Grono odbiorców jest jednak znacznie szersze. Ponieważ dobry program rozwoju przedsiębiorczości przygotowywany j est na zasadzie partnerstwa pomiędzy władzami lokalnymi a innymi podmiotami mającymi wpływ na zachodzące na terenie powiatu czy gminy procesy rozwojowe, publikacja ta może także okazać się interesująca dla działających na poziomie lokalnym organizacji wspierających przedsiębiorczość, takich jak stowarzyszenia przedsiębiorców czy instytucje świadczące usługi dla firm (komercyjnie i na zasadach non profit). Również osoby zainteresowane problematyką lokalnej samorządności oraz rozwoju lokalnego powinny znależć w tej publikacji wartościowe tematy.

Spis treści

1. Czy warto przygotować lokalny program rozwoju przedsiębiorczości?
2. Struktura lokalnego programu rozwoju przedsiębiorczości
3. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej
4. Cele lokalnego programu rozwoju przedsiębiorczości
5. Priorytety lokalnego programu rozwoju przedsiębiorczości
6. Projekty lokalnego programu rozwoju przedsiębiorczości
7. Powiązanie lokalnego programu rozwoju przedsiębiorczości z dokumentami o charakterze strategicznym
8. Zasady przygotowywania i wdrażania lokalnego programu rozwoju przedsiębiorczości
Załącznik 1 Struktura lokalnego programu rozwoju przedsiębiorczości
Załącznik 2 Karta projektowa
Załącznik 3 Raport monitoringowy z realizacji projektu

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

PPP - przewodnik dla samorządów

Poradnik

PPP - przewodnik dla samorządów

Zobacz
Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny

Raport

Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować