Pomiń nawigację

Autorzy: Praca zbiorowa

Kontrola udzielania zamówień publicznych prowadzona przez Prezesa UZP

Zamówienia publiczne Współpraca i partnerzy

Seria: Kapitał Ludzki

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2011

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-027-3

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Publikacja prezentuje wyniki kontroli prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych w 2010 i 2011 r. oraz wskazuje na wybrane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, których niezastosowanie lub błędna interpretacja skutkuje nieprawidłowościami w postępowaniach przetargowych lub nieważnością umowy o zamówienie publiczne.
Niniejsza publikacja powstała w oparciu o artykuły zawarte w Informatorach Urzędu Zamówień Publicznych i opisuje przykłady nieprawidłowości wykrywanych w toku kontroli przeprowadzonych przez Prezesa UZP m.in. w zakresie: szacowania wartości przedmiotu zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia czy w zakresie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Każdy ze wskazanych przypadków jest poprzedzony komentarzem omawiającym przepisy ustawy lub innych aktów prawnych mających zastosowanie na poszczególnych etapach prowadzenia postępowania. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją zwłaszcza zamawiających, aby uniknąć błędów, które skutkują nieprawidłowościami przy wydatkowaniu środków publicznych.

Opracowanie jest publikowane w ramach projektu systemowego „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w partnerstwie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Urzędu Zamówień Publicznych. Jednym z celów projektu jest wzrost wiedzy zamawiających o możliwościach, jakie stwarza ustawa Prawo zamówień publicznych oraz sposobach wdrożenia tych rozwiązań w praktyce udzielania zamówień. Nowe podejście, którego założenia zostały zawarte w dokumencie rządowym: „Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój”, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2008 roku, oznacza wprowadzenie nowoczesnego systemu, w którym istotnymi elementami przy udzielaniu zamówień są: innowacyjność, nowoczesne
rozwiązania elektroniczne oraz kryteria ekologiczne i społeczne. Nowe podejście zmierza również do zwiększenia udziału małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych. Zastosowanie rozwiązań wynikających z nowego podejścia (przykładowo zróżnicowanie kryteriów oceny ofert, podział zamówienia na części w celu zwiększenia udziału MSP w zamówieniach publicznych) musi iść w parze z prawidłowym, zgodnym z obowiązującymi regulacjami, prowadzeniem postępowań.

Spis treści

1. Szacowanie wartości zamówienia – przykłady nieprawidłowości wykrywanych w toku kontroli przeprowadzanej przez Prezesa UZP
2. Prawidłowe oszacowanie wartości zamówienia publicznego jako czynność poprzedzająca wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
3. Przykłady naruszeń ustawy Pzp wykrywanych w toku kontroli przeprowadzanej przez Prezesa UZP w zakresie opisu przedmiotu zamówienia
4. Przykładowe naruszenia ustawy Pzp w zakresie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
5. Przykłady naruszeń ustawy Pzp wykrywanych w toku kontroli przeprowadzanej przez Prezesa UZP w opisie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Kontrola udzielania zamówień publicznych

Raport

Kontrola udzielania zamówień publicznych

Zobacz
Kontrola udzielania zamówień publicznych

Raport

Kontrola udzielania zamówień publicznych

Zobacz
Kontrola zamówień publicznych

Poradnik

Kontrola zamówień publicznych

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań