Komunikaty

21.01.2020

Zmiana wzoru umowy o dofinansowanie dla konkursu 1/2019 w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap I

Informujemy, że zmianie uległ wzór umowy o dofinasowanie stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu nr 1 ogłoszonego w 2019 r. w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap I, POPW.

Wprowadzono następujące zmiany:

  • w § 3 a w ust. 4 - zrezygnowano z określania w umowie warunkowej maksymalnego terminu (90 dni), do którego PARP może, na wniosek beneficjenta, wydłużyć termin złożenia dokumentów określonych w § 3a;
  • w § 10 w ust. 4 - zmieniono brzmienie przypisu nr 12 dotyczącego rozliczeń walutowych;
  • w § 13 ust. 5 i 6 - zmieniono brzmienie zapisów, w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy wdrożeniowej w zakresie art. 70;
  • w § 23 - zmieniono termin na zwrot środków w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie na tożsamy z terminem określonym w art. 207 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.);
  • dokonano również aktualizacji publikatorów aktów prawnych wskazanych w umowie.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynika z konieczności ujednolicenia i dostosowania zapisów umowy do aktualnych regulacji prawnych oraz z umożliwienia beneficjentom sprawnej realizacji umów, w tym spełnienia wprowadzonych warunków.