Komunikaty

12.02.2019

Kryteria wyboru projektów złożonych w ramach poddziałania 3.2.1 POIR, konkursy nr 1 i 2 w 2018 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w konkursach nr 1 i 2 w2018r. do Etapu II oceny zostaną przekazane projekty, które w Etapie I uzyskają łącznie minimum 3 punkty. Z uwagi na to, że konkursy te nie są dedykowanewybranym branżom (rodzajom działalności określonym w Regulaminie konkursu), kryterium nr 3 nie ma w ich przypadku zastosowania.