Komunikaty

19.02.2020

62 projekty wybrane do dofinansowania w ramach Badań na rynek

Prezentujemy listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 4 (konkurs ogólny) i konkursu nr 5 (miasta średnie) dla poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. W ramach konkursu nr 4 dofinansowanie na łączną kwotę ponad 282 mln zł otrzymają 43 projekty, natomiast w ramach konkursu nr 5 dofinansowanie na łączną kwotę prawie 93 mln zł otrzyma 19 projektów. 

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu PARP poinformuje na piśmie każdego z wnioskodawców o wynikach oceny jego projektu wraz z podaniem liczby punktów uzyskanych przez projekt. Informacja o negatywnej ocenie projektu będzie zawierała uzasadnienie oceny oraz pouczenie o możliwości wniesienia protestu zgodnie z rozdziałem 15 ustawy wdrożeniowej.