Pomiń nawigację

17 maja 2021 r.

Zmiana Regulaminu BUR

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dziś zaczął obowiązywać zmieniony Regulamin Bazy Usług Rozwojowych, w którym usługa świadczona w formie zdalnej stała się pełnoprawną formą świadczenia usług szkoleniowych i doradczych przez podmioty  zarejestrowane w BUR. Zapisy Regulaminu BUR zostały rozszerzone o zapisy Wytycznych dotyczących świadczenia usług zdalnych. Do Regulaminu wprowadzono załącznik nr 5 „Standard usług zdalnego uczenia się  (SUZ)”, opracowany we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Usług Rozwojowych, określający jednolite warunki realizacji usług zdalnych z zachowaniem najwyższej jakości. Dzięki niemu klienci usług rozwojowych, będą wiedzieli czego oczekiwać od firm szkoleniowych, a firmy szkoleniowe poznają zasady , które pomogą im w oferowaniu najwyższej jakości usług zdalnych.

Wszystkie zmiany wynikające ze zmienionego Regulaminu BUR, będą dotyczyły usług rozwojowych (w tym usług świadczonych w formie zdalnej) publikowanych po dniu wejścia w życie, czyli od 18 maja br. Zachęcamy do zapoznania się z zapisami  Regulaminu na stronie.

Przypominamy główne zmiany, które wprowadzone zostały w Regulaminie BUR:

Regulamin:

 • dodano nowy załącznik nr 5 – „Standard usług zdalnego uczenia się (SUZ)”,
 • w słowniczku – przywołano definicję „Standardu usług zdalnego uczenia się (SUZ)”,
 • w par. 7 – dodano zapis wskazujący na obowiązek przestrzegania przez Dostawców Usług nowego załącznika do Regulaminu BUR.

Zał. 2  do Regulaminu - Karta Usług (KU):

 • wprowadzono pola dotyczące określenia formy realizacji usługi (zdalna, zdalna w czasie rzeczywistym, mieszana),
 • dodano definicje form świadczenia usług rozwojowych,
 • dostosowano adekwatnie pozostałe pola Kart Usług w zakresie warunków świadczenia usługi zdalnej,
 • usunięto podrodzaj usługi – e-learning,
 • wprowadzono pole dotyczące opisu sposobu weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się.

 Zał. 4 – Zasady funkcjonowania Dostawcy Usług (DU) w BUR:

 • wprowadzono treści adekwatne do zmian wynikających z wprowadzenia formy zdalnej świadczenia usług (Podrozdział 1.8, 1.9 oraz 4.1) – w tym wprowadzono część zapisów dotychczasowych Wytycznych dotyczących świadczenia usług zdalnych,
 • doprecyzowano zapisy w podrozdziale 1.6 w zakresie certyfikatów i dokumentów potwierdzających udzielenie akredytacji.

Zmiany w zapisach Regulaminu zostały odzwierciedlone  w systemie informatycznym BUR, do którego wprowadzono nowe mechanizmy oraz funkcjonalności:

 • określenia formy realizacji usługi (zdalna, zdalna w  czasie rzeczywistym, mieszana) – w formularzu wstępnym Dostawca usług, oprócz rodzaju oraz podrodzaju świadczonej usługi będzie musiał wskazać formę jej świadczenia. Po dokonanym wyborze system automatycznie wyświetli odpowiednie pola w formularzu Karty usługi
 • sposobu weryfikacji efektów uczenia się – w sekcji „Główny cel usługi” wprowadzono pole opisowe dotyczące sposobu weryfikacji efektów uczenia się
 • warunków technicznych świadczenia usług zdalnych – dla form zdalnych świadczenia usługi wprowadzono pole dotyczące opisu warunków technicznych, jakie musi spełnić uczestnik, aby móc w pełni skorzystać z usługi.
 • informacja o materiałach dla uczestników – dodatkowe pole opisowe dotyczące materiałów dydaktycznych dla uczestnika, jakie otrzyma on podczas udziału w usłudze.
 • usługi dotychczas opublikowane w systemie zostaną zmapowane do odpowiednich form świadczenia usługi

 

 

Opublikowano: 17.05.2021 21:00
Poprawiono: 17.05.2021 19:13
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: