Pomiń nawigację

31 lipca 2020 r.

Zmiany w Wytycznych dotyczących świadczenia usług realizowanych zdalnie z dnia 31.07.2020

Informujemy, że 31 lipca 2020 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadziła zmiany w Wytycznych dotyczących świadczenia usług realizowanych zdalnie.

Główne zmiany dotyczą następujących zagadnień:

  1. Liczebność grup szkoleniowych.

Zniesienie ograniczenia maksymalnej liczby 15 osób w grupie szkoleniowej. Liczba uczestników usługi musi być jednak dostosowana do rodzaju i podrodzaju wskazanej usługi rozwojowej, umożliwiając aktywny udział we wszystkich przewidzianych elementach zajęć.

  1. Rejestrowanie/nagrywanie.

Zniesienie obowiązku rejestrowania/nagrywania usług szkoleniowych. Usługodawca musi jednak zadbać o odpowiednie udokumentowanie obecności i aktywności wszystkich uczestników na szkoleniu (np. poprzez monitorowanie czasu zalogowania do platformy i wygenerowanie z systemu raportu na temat obecności/aktywności uczestników, czy też zebranie od uczestników potwierdzeń przekazanych mailem, że uczestniczyli w szkoleniu) i sporządzenie na tej podstawie listy obecności na szkoleniu.

  1. Przechowywanie dokumentów potwierdzających odbycie usługi szkoleniowej.

Okres przechowywania dokumentów potwierdzających odbycie usługi szkoleniowej (listy obecności, materiały dydaktyczne, itd.) do celów kontroli/audytu powinien odpowiadać zasadom określonym dla programów, z jakich usługi rozwojowe są finansowane – program RPO albo POWER.

  1. Regulacja dotycząca weryfikacji wysokiej ceny usługi.

W przypadku rażąco wysokiej ceny usługi, Usługodawca ma obowiązek wskazać dowody potwierdzające zrealizowanie przez Usługodawcę podobnych usług rozwojowych poza BUR. Brak możliwości wskazania takich przykładów, zobowiązuje Usługodawcę do przedstawienia wyjaśnień i dowodów uzasadniających wiarygodność i porównywalność ceny, w stosunku do cen obowiązujących na rynku.

Ponadto dodano nowe dokumenty "Opis kategorii kosztów występujących w realizacji usług zdalnych" oraz "Katalog kosztów występujących w realizacji usług zdalnych" stanowiące załączniki do Wytycznych. Dokumenty te mają charakter pomocniczy przy analizie cen usług zdalnych i przedstawiają składowe kosztów, jakie mogą zostać poniesione przez Usługodawcę.

Prosimy o zapoznanie się z nową wersją dokumentów.

Wytyczne dotyczące świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu z 31.07.2020

Załącznik 1. Instrukcja wypełniania Karty Usługi świadczonej zdalnie

Załącznik 2. Opis kategorii kosztów występujących w realizacji usług zdalnych

Załącznik 3. Katalog kosztów występujących w realizacji usług zdalnych

Opublikowano: 31.07.2020 05:00
Poprawiono: 02.09.2020 09:45
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: