Komunikaty

12.07.2019

Zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w trwającym konkursie nr 5 w poddziałaniu 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP POPW

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zwiększona została o 170 mln zł kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie. Po zwiększeniu alokacja na konkurs to 420 mln zł.

Zmiana w dokumentacji została wprowadzona w poniższym zakresie:

  1. Ogłoszenie o konkursie.
  2. Regulamin konkursu.

Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.), tj. nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

Pełna dokumentacja znajduje się pod linkiem.