Pomiń nawigację

2 maja 2024 r.

Gdy kwitną kasztany… ruszają nabory 😊 majowe nowości w kolejnych województwach

Kwitnące kasztany chyba już na zawsze wielu Polakom będą kojarzyły się z tym uroczym czasem, gdy, szykując się do matur, byli przekonani, że oto ich cierpienia z nauką związane niebawem się skończą. Że wszystko, co złe – zwłaszcza edukacja – ma swój kres.

Czas lubi weryfikować takie młodzieńcze rojenia. Okazuje się, że nauka to już nie udręka, a bardziej szansa. Że dbałość o wiedzę należy do tych bardziej istotnych spraw w życiu. A dorosłych już nie przedmaturalny reżim, ale życiowe potrzeby, chęć rozwoju pchają ku nauce, ku wiedzy, ku rozwojowi kompetencji. W końcu wiedza to potęga.

Poniżej przedstawiamy nowy zestaw propozycji dla tych, którzy mają ochotę się uczyć i chcą to robić z unijnym wsparciem finansowym, dzięki Bazie Usług Rozwojowych. 

 • województwo kujawsko-pomorskie

„Regionalny Fundusz Szkoleniowy II"

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Operator w ramach projektu „Regionalny Fundusz Szkoleniowy II” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na usługi rozwojowe zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych. Odbiorcami wsparcia są Podmioty (przedsiębiorstwa i inne podmioty będące pracodawcami), mające siedzibę lub jednostkę organizacyjną i prowadzące działalność  na terenie województwa  kujawsko-pomorskiego, chcące podnieść kompetencje/zdobyć kwalifikacje swoje i swoich pracowników. Wielkość środków przeznaczonych na wsparcie w projekcie wynosi 10 750 000,00 zł.

Wszelkie informacje.

 • województwo świętokrzyskie 

BUduj swój Rozwój – Baza Usług Rozwojowych" - nabór nr BUR-II/3/2024 został zawieszony

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach informuje, że w ramach projektu pn. „BUduj swój Rozwój – Baza Usług Rozwojowych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, realizowanego w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania Priorytet 10. Aktywni na rynku pracy, Działanie 10.09 Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych w regionie. Nabór nr BUR-II/3/2024 prowadzony będzie od dnia 22.04.2024 r. do dnia 08.05.2024 r. w godzinach 10.00 – 18.00 lub do przekroczenia 120% alokacji środków przeznaczonych na ten nabór. Kwota alokacji przeznaczona na nabór: 2 000 000,00 zł.
Więcej informacji

 • województwo małopolskie

„Małopolski pociąg do kariery – sezon I"

13 maja 2024 r. ruszył nabór do projektu „Małopolski pociąg do kariery – sezon I" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Rekrutacja przewidziana jest dla osób indywidualnych, które z własnej inicjatywy, samodzielnie i dobrowolnie chcą podnosić swoje kompetencje i kwalifikacje.  Zgłoszenie należy dokonać poprzez stronę: projekt.pociagdokariery.pl, uzupełniając formularz zgłoszeniowy.Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która spełnia wszystkie wymienione warunki:

 • w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyła 18 lat, ale nie ukończyła 89 lat,
 • mieszka lub pracuje w Małopolsce albo pełni terytorialną służbę wojskową (WOT) lub jest aktywnym strażakiem ochotniczej straży pożarnej (OSP)  na terenie województwa małopolskiego,
 • nie prowadzi działalności gospodarczej,
 • posiada obywatelstwo polskie albo zezwolenie na pobyt lub wizę, 

Dodatkowo osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie musi spełnić jeden z poniższych warunków:

 1. być osobą pracującą (na umowie o pracę lub w innej formie zatrudnienia opisanej w kodeksie pracy, umowie zlecenia lub umowie o dzieło) lub być czynnym żołnierzem WOT, strażakiem OSP lub rolnikiem;
 2. być osobą z niepełnosprawnościami.

W rekrutacji przewidzianych jest 12 630 miejsc. Nabór będzie otwarty do wyczerpania ogólnej puli miejsc. Środki dofinansowania do usług rozwojowych dostępne w ramach ogłoszonego naboru to: 57 119 175 zł.

Więcej informacji

Nowy nabór na „Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy”

16 kwietnia wystartuje nowy nabór wniosków na „Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy”. Nabór potrwa do 23 kwietnia lub do chwili wyczerpania alokacji. Adresatami wsparcia są samozatrudnieni, mikro, mali i średni przedsiębiorcy z powiatów: nowotarskiego, suskiego i tatrzańskiego. Na wsparcie usług z oferty BUR przewidziano 700 tys. zł, pula rezerwowa wynosi 200 tys. zł. Ważność bonów: 3 miesiące.

więcej informacji

Weź „Tarnowskie Bony Rozwojowe”!

18 kwietnia rozpocznie się nabór wniosków na „Tarnowskie Bony Rozwojowe”. Nabór potrwa do 25 kwietnia lub do chwili wyczerpania alokacji. Pula podstawowa na wsparcie usług z oferty BUR wynosi 700 tys. zł, pula rezerwowa wynosi 200 tys. zł. Ważność bonów: 3 miesiące. Adresatami wsparcia są samozatrudnieni, mikro, mali i średni przedsiębiorcy z powiatów: brzeskiego; dąbrowskiego, tarnowskiego i z Tarnowa.

więcej informacji 

Nabór na Małopolskie Bony Rozwojowe

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zachęca zainteresowanych do ubiegania się o Małopolskie Bony Rozwojowe. Odbiorcami projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe – Nowa Perspektywa” są podmioty z powiatów miechowskiego, krakowskiego, m. Kraków, proszowickiego, wielickiego, bocheńskiego, myślenickiego. Nabór planowany jest na maj 2024 r.

więcej informacji

„Sądeckie Bony Szkoleniowe” – niebawem nabór

Pod koniec kwietnia planowany jest nabór na projekt „Sądeckie Bony Szkoleniowe II”: Adresatami wsparcia są samozatrudnieni, mikro, mali i średni przedsiębiorcy z powiatów: limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego lub miasta Nowego Sącza.

Więcej informacji

Pierwszy nabór w projekcie NetBon2

Na przełomie kwietnia i maja wystartuje pierwszy nabór w projekcie „NetBon2”. Zakłada on rozwój biznesu i przedsiębiorczości oraz kompetencji zawodowych i obejmuje swoim wsparciem przedsiębiorstwa z sektora MMŚP, duże przedsiębiorstwa i inne podmioty oraz ich pracowników. Przedsięwzięcie dotyczy podmiotów i osób z terenu podregionu Małopolski Zachodniej (powiaty olkuski, oświęcimski, wadowicki i chrzanowski).

Więcej informacji

 • województwo podkarpackie

Nabór nr 2

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach działania FEPK.07.09 Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadr 14 maja br. rozpoczęła Nabór nr 2. Nabór kierowany jest do mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw,  pracodawców nie będących przedsiębiorcami oraz pracowników  tych podmiotów

Więcej informacji

Operacja Edukacja

 20 maja rozpoczyna się  II tura rekrutacji do projektu pn. "Operacja Edukacja!" w ramach działania FEPK.07.14  - wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu i uzupełnianiu kwalifikacji i kompetencji

Grupę docelową projektu stanowi 4 600  osób dorosłych, które ukończyły 18 rok życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób w niekorzystnej sytuacji, które z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje umiejętności lub kompetencje lub kwalifikacje, mające miejsce zamieszkania, zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie subregionu „SR” – powiaty: rzeszowski (dalej: PR), łańcucki (dalej: PŁ), strzyżowski (dalej: PS), z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Więcej informacji

„Akademia kwalifikacji zawodowych”

9 i 10 maja w godzinach 10:00 - 18:00.2024 r. odbędzie się II nabór projektu „Akademia kwalifikacji zawodowych”. Jego celem jest wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu i uzupełnianiu kwalifikacji i kompetencji Wsparcie mogą otrzymać osoby pracujące lub mieszkające na terenie   subregionu „SM” (powiat mielecki, powiat kolbuszowski) woj.  podkarpackiego, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ..

Więcej informacji.

Szkolenia Plus

6 maja 2024 r.  rusza II tura Rekrutacji do projektu pn.  "Szkolenia Plus" w ramach działania: FEPK.07.14 Wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu i uzupełnianiu kwalifikacji i kompetencji. W projekcie udział mogą wyłączenie osoby, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze subregionu tarnobrzeskiego; są osobami dorosłymi (ukończone 18 lat); są zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności/kompetencji/kwalifikacji zawodowych

Więcej informacji

Wciąż do wzięcia wsparcie w subregionie tarnobrzeskim

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. poinformowała, że jeszcze do środy można starać się o wsparcie w ramach projektu „Nowoczesne kompetencje w subregionie tarnobrzeskim”
W naborze mogą wziąć udział mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa oraz pracodawcy z subregionu tarnobrzeskiego. Przedsięwzięcie kierowane jest również do pracowników, którzy chcą podnieść kwalifikacje lub kompetencje poprzez usługi rozwojowe zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami.

więcej informacji 

 •  województwo warmińsko-mazurskie

 „BUR w działaniu. Edukacja przez całe życie”

13 maja 2024 r.  rozpocznie się nabór do projektu „BUR w działaniu. Edukacja przez całe życie” Nabór skierowany do dorosłych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, korzystających ze wsparcia z własnej inicjatywy, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.  Osoby w trudnej sytuacji, takie jak osoby w wieku 50+, osoby z niepełnosprawnością  oraz mieszkańcy powiatów pogranicznych będą stanowiły minimum 20% grupy docelowej.

Więcej informacji  

„Kariera przyszłości” dla osób z woj. warmińsko-mazurskiego

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” informuje, że 22 kwietnia rozpocznie się nabór w projekcie „Kariera przyszłości”. Nabór skierowany do dorosłych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, korzystających ze wsparcia z własnej inicjatywy, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Kryterium dostępu do projektu jest miejsce zamieszkania, zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Premiowany będzie udział osób w wieku 50+, osób z niepełnosprawnością, osób, które zamieszkują pow. pogranicza: braniewski, bartoszycki, kętrzyński, gołdapski i węgorzewski oraz osób, które zamieszkują obszary strategicznej interwencji.

więcej informacji

Opublikowano: 02.05.2024 10:58
Poprawiono: 14.05.2024 09:08
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: