Pomiń nawigację

17 grudnia 2021 r.

Nowe nabory w bieżącym i przyszłym roku

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naborów, które organizują operatorzy usług rozwojowych w wielu regionach. Województwo śląskie opracowało także harmonogram naborów w przyszłym roku. W wielu regionach Polski nadal można wybrać ciekawe i potrzebne szkolenie, które zrealizujesz w BUR. Zapraszamy.

Harmonogram naborów w woj. śląskim w 2022

Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna jako operator usług rozwojowych w województwie śląskim informuje, że na stronie WUP Katowice dostępny jest już harmonogram naborów w woj. śląskim w 2022 roku.

Więcej informacji na stronie.

Rozpoczęcie naboru w woj. małopolskim (Krakowski Obszar Metropolitalny wraz z Metropolią Krakowską)

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako operator usług rozwojowych w woj. małopolskim informuje, że w dniu 10 stycznia 2022 roku o godz. 9.00 zostanie otwarta kolejna rekrutacja do projektu Małopolskie Bony Rozwojowe plus.

Planowana kwota alokacji wynosi nie mniej niż 10 mln zł. Nabór zostanie zamknięty w dniu 21 stycznia 2021 roku lub w chwili wyczerpania kwoty alokacji przewidzianej w ramach tego naboru Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” na lata 2020 – 2022 (tekst jednolity po zmianach obowiązujący od dnia 2021-12-09.)

MARR S.A. zastrzega, że środki przeznaczone na realizację tego naboru mogą być zwiększone w konsekwencji powstania oszczędności w wyniku uwolnienia środków powstałych w wyniku zwrotu lub niewykorzystania bonów w ramach wcześniej zawartych umów o dofinansowanie.

Więcej informacji na stronie. 

Rozpoczęcie naboru w woj. podkarpackim (Subregion "SR" i Subregion "ST")

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie rzeszowskim w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, ogłasza 06/SR/2021 nabór na dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP od 15.12.2021 r. od godz. 7:00 do 21.12.2021 r. do godz. 15:30

Więcej informacji na stronie.

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie tarnobrzeskim ogłasza XVI nabór na dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP od 20.12.2021 r. do 31.12.2021 r.

Alokacja na dany nabór: 147 000,00 zł, w tym:

  • dla mikro przedsiębiorstw: 112 000,00 zł
  • dla średnich przedsiębiorstw: 35 000,00 zł

Limit dofinansowania na przedsiębiorstwo:

  • Mikro przedsiębiorstwo: 16 000 zł
  • Średnie przedsiębiorstwo: 35 000,00 zł

Więcej informacji na stronie.

Trwa nabór w województwie zachodniopomorskim

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna jako operator usług rozwojowych w woj. zachodniopomorskim informuje, że na ten kwartał pozostały jeszcze środki do wykorzystania, w związku z tym wznowiony został nabór wniosków. Przyjmowane będą wnioski do odwołania lub wyczerpania limitu przewidzianego na IV kwartał 2021. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski, w których uczestnicy w wieku 50 lat i więcej będą stanowić przynajmniej 50% wszystkich uczestników objętych danym wnioskiem.

Więcej informacji na stronie.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. drugi z operatorów w woj. zachodniopomorskim informuje, że trwa nabór dla podmiotów zamierzających uzyskać wsparcie dla  osób w wieku 50 lat i więcej w proporcjach 50/50+ (połowa osób musi być w wieku 50+). Wnioski będą przyjmowane do 31 grudnia br. lub wyczerpania limitu środków przeznaczonych na IV kwartał 2021 r.

Więcej informacji na stronie.

Zmiana zasad naboru w woj. warmińsko-mazurskim

Techpal Sp. z o.o. operator usług rozwojowych w województwie warmińsko-mazurskim informuje, że od 13 grudnia 2021 r. będą przyjmowane wyłącznie dokumenty zgłoszeniowe przedsiębiorstw mających siedzibę w jednym z miast średnich, w tym miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze: w subregionie olsztyńskim – Bartoszyce, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Mrągowo, Szczytno i w subregionie ełckim – Ełk, Giżycko, Olecko, Pisz.

Z dniem 13.12.2021 miasta w subregionie elbląskim: Braniewo, Działdowo, Elbląg, Iława, Ostróda, przestają mieć pierwszeństwo w naborze.

Ograniczenia w kwalifikowaniu przedsiębiorstw do udziału w projekcie oraz udzieleniu wsparcia na refundację kosztów usług rozwojowych wynika z konieczności zrealizowania wskaźników założonych we Wniosku o dofinansowanie projektu „Klucz do usług rozwojowych”.

Zgłoszenia pozostałych przedsiębiorstw będą wpisywane na listę firm oczekujących na weryfikację. O terminie zniesienia kryterium pierwszeństwa będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem strony oraz profilu Operatora na FB.

Więcej informacji na stronie.

Rozpoczęcie naboru w woj. podlaskim (subregion suwalski i łomżyński)

Miasto Suwałki jako operator usług rozwojowych w woj. podlaskim w subregionie suwalskim informuje, że dnia 17  grudnia 2021 r. o godz. 8.00 rozpocznie się czwarta rekrutacja do projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”

W ramach Poddziałania 3.2.1. „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”.
Limit wniosków:  300
Maksymalna kwota dofinansowania: 9 000 zł/os.

W ramach Poddziałania 3.2.2. „Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych”.
Limit wniosków:  100
Maksymalna kwota dofinansowania: 15 000 zł/os.

Więcej informacji na stronie.

Wstrzymanie realizacji projektu w woj. lubuskim (subregion  zielonogórski) 

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna jako operator usług rozwojowych w woj. lubuskim informuje, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 02.12.2021 r., Instytucja Zarządzająca RPO Lubuskie 2020 zobowiązała  ARR S.A. do wstrzymania z dniem 03.12.2021 r. wszelkich działań projektowych, w tym podpisywania umów z Uczestnikami, dystrybucji i rozliczania bonów rozwojowych w ramach projektu nr RPLB.06.05.00-08-0003/19 pt. „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II”. W/w decyzja  obowiązywać będzie do czasu zakończenia prac Zespołu ds. wydania opinii dla Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie prawidłowości realizacji projektu pn. Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy Działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Rozpoczęcie XI naboru wniosków w ramach projektu Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy
Uprzejmie informujemy, że ogłoszony został XI nabór do projektu Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy. Składanie wniosków o umowę będzie możliwe od 20.12.2021 r. od godz. 10:00. Zakończenie naboru planowane jest na 14.01.2022 (godz. 16:00) lub po wyczerpaniu kwoty alokacji (250 000 zł.) wraz z pulą rezerwową.

Więcej informacji

Trwa nabór w woj. łódzkim

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A jako operator usług rozwojowych w woj. łódzkim informuje, że trwa nabór do projektu Strefa RozwoYou 2. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa łódzkiego. Alokacja: 2 000 000 zł.

Limit na pracownika 9 240 zł (w tym minimalny wkład własny 20%)

Limity kwotowe dla firm:

  • mikro i małe: 80 010 zł. 
  • średnie: 230 020 zł.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Strefa RozwoYou 2 Operator podjął decyzję o możliwości ponownego aplikowania przez MŚP, które korzystało już ze wsparcia w ramach Projektu (należy mieć na uwadze limit wsparcia 9240 zł na jednego pracownika w ramach Projektu). Jednocześnie wyjaśniamy, że z możliwości ponownego aplikowania mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy korzystali ze wsparcia tzn. zawarli z Operatorem umowę wsparcia i zakończyli usługi rozwojowe, które zostały pozytywnie rozliczone przez Operatora. Tym samym z możliwości ponownego aplikowania do Projektu wykluczeni są przedsiębiorcy, którzy nie zakończyli jeszcze udziału w poprzednich rundach Projektu albo w stosunku do których Operator uznał koszty usługi rozwojowej za niekwalifikowalne lub wypowiedział umowę wsparcia.

 Więcej informacji na stronie.

 


Opublikowano: 17.12.2021 16:51
Poprawiono: 17.12.2021 15:52
Modyfikujący: 
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: