8 grudnia 2021 r.

Od nowego roku zmiany w Regulaminie BUR. Zapis na usługę rozwojową najpóźniej na 1 dzień przed jej rozpoczęciem.

1 stycznia 2022 r. wprowadzone zostaną  zmiany w Regulaminie BUR i jego załącznikach. Wynikają one z konieczności dostosowania zapisów Regulaminu do treści opublikowanej 31 sierpnia br. zaktualizowanej wersji Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i  pracowników do zmian na lata 2014-2020. Równocześnie do wprowadzonych zmian w Regulaminie BUR, dostosowane zostaną funkcjonalności systemu informatycznego BUR. 

Główne zmiany w Regulaminie BUR:

Regulamin

 • zmieniono poszczególne definicje, dostosowując je do brzmienia przyjętego w  Wytycznych,
 • ujednolicono nazewnictwo w całym tekście,
 • doprecyzowano zapis w par. 5 ust. 14 dotyczący możliwości blokowania opublikowania usług, w przypadku stwierdzenia przez Administratora BUR podczas weryfikacji Karty usługi niezgodności z treścią Regulaminu,
 • dodano nowy zapis w par. 9 (ust. 5) precyzujący termin zgłoszenia uczestnika na usługi rozwojowe najpóźniej na 1 dzień przed datą ich rozpoczęcia ( z wyłączeniem usług w formie zdalnej i studiów podyplomowych),
 • uporządkowano zapisy w par. 12

Załącznik 1 - Karta Dostawcy Usług

 • dostosowano zapisy instrukcji wypełniania Karty dostawcy usług do funkcjonalności systemu BUR.
 • doprecyzowano instrukcję uzupełnienia formularza Karty Dostawcy Usług.

Załącznik 2 – Karty Usług (KU)

 • doprecyzowano zapisy zgodnie z funkcjonalnością systemu BUR,
 • uporządkowano definicje form świadczenia usług rozwojowych,
 • uszczegółowiono możliwości przekształcenia form świadczenia usług rozwojowych,
 • doprecyzowano instrukcję uzupełnienia Kart Usługi „egzamin” poprzez dodanie informacji w zakresie planowanego do osiągnięcia celu w związku z realizacją usługi egzamin. Doprecyzowano, że Karta Usługi – Egzamin jest przeznaczona wyłącznie do publikowania usług, które kończą się uzyskaniem kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK) lub innych niż zarejestrowane w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). Usługa egzamin kończy się uzyskaniem kwalifikacji, nie dotyczy nabycia kompetencji.

Załącznik 4 – Zasady funkcjonowania Dostawców Usług w BUR

 • dodano treści adekwatne do zmian wynikających z wprowadzenia zaktualizowanej wersji Wytycznych,
 • w rozdziale 1.9 dostosowano zapisy do Wytycznych
 • uzupełniono i uporządkowano zapisy dotyczące dokumentowania usług realizowanych na odległość oraz usługi egzamin,
 • ujednolicono nazewnictwo w całym tekście.

Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.


Opublikowano: 08.12.2021 10:52
Poprawiono: 08.12.2021 10:39
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: