1 września 2021

Ważne zmiany w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS

31 sierpnia br. wprowadzono zmiany w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020. Wytyczne są skierowane do instytucji, które uczestniczą w realizacji programów, w tym w szczególności do instytucji zarządzających programami regionalnymi.

Do najważniejszych zmian należą m.in.:

  • Wprowadzenie obowiązku określania przez Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi (IZ RPO) maksymalnej kwoty dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej w PSF. Odbywa się ono w oparciu o dotychczas stosowaną metodologię opracowaną przez IZ RPO na potrzeby realizacji projektu PSF albo w oparciu o wyniki badań cen rynkowych usług rozwojowych, wykonywanych na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
  • Umożliwienie skorzystania dodatkowo z wyników badania cen rynkowych usług rozwojowych, przeprowadzonego na zlecenie PARP przy określeniu maksymalnej kwoty dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa (IK UP);
  • Umożliwienie, w szczególnych uzasadnionych przypadkach na wyrażenie przez IZ RPO zgody na dofinansowanie usługi rozwojowej, której cena wykracza ponad przyjęty maksymalny poziom dofinansowania;
  • Umożliwienie podniesienie poziomu dofinansowania usługi rozwojowej do 100% kosztów kwalifikowalnych tej usługi w przypadku wsparcia kierowanego do przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami epidemii COVID-19;
  • Doprecyzowanie, że w przypadku gdy usługa rozwojowa jest świadczona przez podmiot pełniący funkcję Operatora lub partnera w danym projekcie PSF albo przez podmiot powiązany z Operatorem lub partnerem kapitałowo lub osobowo to jest ona niekwalifikowalna;
  • Wykluczenie z kwalifikowalności kosztów usługi rozwojowej w przypadku, gdy dostawcy usług wzajemnie świadczą usługi o zbliżonej tematyce, delegują na usługi siebie oraz swoich pracowników i korzystają z dofinansowania, a następnie świadczą usługi w zakresie tej samej tematyki dla przedsiębiorcy, który wcześniej występował w roli dostawcy tych usług;
  • Wprowadzenie możliwości upoważnienia Operatora przez IZ RPO do weryfikacji czy wskazana w Karcie Usługi cena usługi rozwojowej, świadczona z możliwością dofinansowania ze środków publicznych, nie jest rażąco zawyżona w stosunku do cen analogicznych usług rozwojowych oferowanych komercyjnie (poza BUR);
  • Wskazanie odpowiedzialności IZ RPO za weryfikację kwalifikowalności usługi rozwojowej;
  • Umożliwienie kwalifikowania (w ramach usługi rozwojowej w zakresie wdrażania rekomendacji sektorowych rad do spraw kompetencji) kosztów zakupu wartości niematerialnych i prawnych, związanych bezpośrednio ze świadczeniem lub uczestnictwem w zdalnych usługach szkoleniowych lub doradczych, w zakresie wynikającym z rekomendacji sektorowych rad do spraw kompetencji;
  • Wyłączenie możliwości realizacji usług rozwojowych przez podmiot pełniący funkcję Operatora lub partnera w danym projekcie PSF albo przez podmiot powiązany z Operatorem lub partnerem kapitałowo lub osobowo).

Treść „Wytycznych” oraz szczegółowy opis zmian dostępny jest pod adresem.


Opublikowano: 01.09.2021 14:28
Poprawiono: 02.09.2021 10:32
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: