2 sierpnia 2021

System wczesnego ostrzegania MŚP: nabór wstrzymany z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń

W związku z napływem dużej liczby wniosków nabór w ramach działania „System wczesnego ostrzegania” został wstrzymany we wszystkich makroregionach. Wkrótce poinformujemy o terminie kolejnego naboru.

Od 2 sierpnia  zmianie uległ Regulamin rekrutacji i uczestnictwa. W paragrafie 4., punkcie 1., dodano następującą treść: „w sytuacji gdy Przedsiębiorca nie odeśle  ankiety w terminie 10 dni roboczych, Podmiot rekrutujący może poinformować o tym, że zgłoszenie nie będzie podlegało dalszej ocenie. Z zastrzeżeniem warunków  określonych w zdaniu poprzedzającym Podmiot rekrutujący wezwie do uzupełnienia ankiety, gdy jest ona niekompletna".


Opublikowano: 02.08.2021 16:21
Poprawiono: 02.08.2021 16:20
Modyfikujący: 
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: