25 marca 2021

Wprowadzamy Standard Usług Zdalnego Uczenia się, aby oferować najwyższej jakości usługi zdalne w BUR

W związku z planowanym wdrożeniem Standardu Usług Zdalnego Uczenia się przedstawiamy główne założenia i cele Standardu, jego konstrukcję oraz zastosowanie w praktyce. Tekst przygotował Tomasz Radkiewicz- współautor Standardu,  specjalista  i ekspert merytoryczny w projektach unijnych, przewodniczący komisji jakości Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Pod tekstem zamieszczona została lista najczęściej pojawiających się pytań i odpowiedzi dotyczących Standardu. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Wprowadzamy Standard Usług Zdalnego Uczenia się, aby oferować najwyższej jakości usługi zdalne

Do zdalnej nauki w szkole  już się przyzwyczailiśmy. Usługi zdalnego dokształcania dorosłych stale  zyskują zwolenników. Nie dziwi zatem fakt, że coraz więcej ofert usług rozwojowych w BUR  to szkolenia niestacjonarne. W ubiegłym roku stanowiły one już 1/3 wszystkich usług. Jest to niewątpliwie skutek uboczny pandemii i upowszechnienia nowych technologii. Ponad roczna praktyka pokazała, że nauka zdalna może być równie efektywna jak stacjonarna. O tym, że jest to wygodniejsza forma nauki, która dodatkowo umożliwia oszczędności kosztów i czasu nie trzeba nikogo przekonywać. Wprowadzany Standard ma zadbać o to, aby oferta usług zdalnych w BUR  była jak najwyższej jakości, a osoby szkolące się mogły korzystać z najlepszych usług i osiągać założone cele szkoleniowe.

Właściwie cały rynek usług  rozwojowych  uczy się funkcjonowania w ramach usług zdalnych. Są organizacje, które tego typu formy proponowały już na długo przed pandemią,  jednak teraz mamy prawdziwy wysyp  takich ofert. Ten dynamiczny  rozwój usług zdalnych wymaga wsparcia zarówno po stronie  firm szkolących, klientów usług, Instytucji Zarządzających i operatorów – wszystkie strony  spotykają się bowiem z trudnościami szacowania jakości usług i dopasowywania ich do oczekiwań rynku. Dlatego też powstał szeroko konsultowany z rynkiem, ekspertami i specjalistami Standard Usług Zdalnego Uczenia się – SUZ, który opracowała Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych we współpracy z PARP.

Głównym celem Standardu jest oddziaływanie na rynek usług szkoleniowych, aby dostarczał najwyższej jakości usługi szkoleniowe i doradcze. Działanie to odbywa się poprzez postawienie konkretnych wymagań przed firmami szkoleniowymi. Ich  spełnienie zapewni wysoką jakość szkoleń,  a w przypadku braku możliwości ich spełnienia będzie dla tych firm impulsem rozwojowym.
Dodatkowo klienci usług rozwojowych, znając Standard będą wiedzieli czego oczekiwać od firm szkoleniowych. W przypadku BUR w ten proces oddziaływania włączają się Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi i PARP, co stanowi gwarancję podniesienia jakości na całym rynku.
Standard składa się z trzech części  – relacje z klientem, projektowanie usługi rozwojowej i realizowanie usługi rozwojowej -  w których mamy 14 standardów szczegółowo opisujących wymagane działania firm szkoleniowych wraz z efektami tych działań dla klientów.

Każdy z  14 standardów  zawiera  pytania,  dzięki którym można sprawdzić czy dany standard już jest spełniany oraz źródła dowodów – czyli fakultatywne miejsca, w których można dotrzeć do odpowiedzi na te pytania. Ponieważ Standard jest skonstruowany jako standard wynikowy – a więc stawiający wymagania przed rezultatem działania, to właśnie źródła dowodów i pytania walidujące stają się kluczowym jego elementem.

Standard jest skonstruowany wokół usług zdalnego uczenia się – bez poruszania kwestii dotyczących usług o charakterze stacjonarnym – co jest celowym zabiegiem odsyłającym użytkowników do innych standardów funkcjonujących na rynku tj. SUS 2.0, MSUES i innych.  Standard Usług Zdalnego Uczenia się SUZ  jest w pełni spójny i kompatybilny z tymi standardami,  stanowi ich uzupełnienie w odniesieniu do usług zdalnych.

Podczas webinariów komunikujących Standard wielokrotnie padało pytanie o konieczność stosowania Standardu i jego audytowanie, w przypadku  świadczenia usług dofinansowanych ze środków europejskich. SUZ będzie załącznikiem do Regulaminu BUR. Nie będzie konieczności oddzielnej certyfikacji w tym zakresie. Dostawca Usługi akceptując nowy Regulamin zobowiąże się do stosowania zasad w nim zawartych w tym do przestrzegania SUZ. Weryfikacja, czy usługa jest realizowana zgodnie ze standardem może zostać dokonana zarówno podczas weryfikacji Karty usługi jak i wizyty monitorującej  czy audytu.

 

Można również zaryzykować stwierdzenie, że ”audytowanie” tego Standardu będzie przeprowadzane przez klientów, którzy świadomi swoich oczekiwań będą je stawiali przed firmami szkoleniowymi.


Pytania i odpowiedzi

Od kiedy Standard SUZ będzie obowiązkowy dla wszystkich usługodawców w BUR?

Odp. Standard SUZ będzie obowiązkowy dla wszystkich usługodawców BUR w chwili wdrożenia zmiany w systemie i opublikowania nowego Regulaminu BUR. Zmiany te  planujemy wprowadzić w drugiej połowie kwietnia.

Posiadam certyfikat SUS 2.0, czy aby prowadzić usługi zdalne muszę dodatkowo uzyskać Standard SUZ?

Odp. Nie ma takiej konieczności.

Posiadam certyfikat ISO czy aby prowadzić usługi zdalne muszę dodatkowo starać się o Standard SUZ?

Odp. Nie ma takiego wymogu, certyfikat ISO jest wystarczający.

Jakie są koszty uzyskania SUZ oraz kto będzie przeprowadzał badanie?

Odp. SUZ jako standard zostanie włączony jako załącznik do Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych. Nie będzie konieczności oddzielnej certyfikacji w tym zakresie. Dostawca Usługi akceptując nowy Regulamin zobowiąże się do stosowania zasad w nim zawartych w tym do przestrzegania SUZ. Weryfikacja, czy usługa jest realizowana zgodnie ze standardem może zostać dokonana zarówno podczas weryfikacji Karty usługi jak i wizyty monitorującej czy audytu.

Od kiedy e-learning przestaje funkcjonować?

Odp. E-learning zniknie jako podrodzaj usługi w systemie wraz z wejściem Standardu. Zmianę tą planujemy w drugiej połowie kwietnia.

Czy certyfikacje na wejściu do BUR będą weryfikowały te standardy?

Odp. Standard SUZ nie będzie wymaganą częścią certyfikacji. W zakresie kryteriów wejścia do BUR (certyfikatów/uprawnień) nic się nie zmieni.

Czy SUZ zastąpi Standardy świadczenia usług zdalnych wydane przez PARP w lipcu 2020r.?

Odp. Tak, Wytyczne dotyczące świadczenia usług zdalnych przestaną obowiązywać. Część zapisów wytycznych została przeniesiona do SUZ. Pozostałe znajda się w treści Regulaminu lub Zał. 4 do Regulaminu.

Czy SUZ jest obowiązkowy? Jeśli tak to od jakiego terminu usługodawcy muszą go posiadać?

Odp. SUZ będzie obowiązywał jako Standard świadczenia usługi i będzie załącznikiem do Regulaminu BUR. Nie będzie oddzielnym certyfikatem, który posiadać będą musieli Dostawcy usług. Dostawca  akceptując nowy Regulamin zobowiązuje się do stosowania zasad w nim zawartych w tym do przestrzegania SUZ.

Czy jeżeli firma oferuje i realizuje kursy wyłącznie w formie stacjonarnej (bez możliwości realizacji zdalnej) - będzie musiała mimo wszystko posiadać i standard SUZ?

Odp. SUZ będzie obowiązywał jako Standard świadczenia usługi zdalnej i będzie załącznikiem do Regulaminu BUR. W przypadku usług realizowanych w formie stacjonarnej nie będzie miał on po prostu zastosowania.

Jakie wymogi trzeba spełnić, żeby uzyskać standard SUZ?

Odp. SUZ będzie obowiązywał jako standard świadczenia usługi i będzie załącznikiem do Regulaminu BUR. Nie będzie oddzielnym certyfikatem, który posiadać będą musieli Dostawcy usług. Dostawca Usługi akceptując nowy regulamin zobowiązuje się do stosowania zasad w nim zawartych w tym do przestrzegania SUZ. Wszystkie wymogi opisane zostały w Standardzie.

Czy niedługo Operatorzy mogą wymagać realizacji usług zgodnie ze Standardem SUZ (tzn. będą weryfikować kartę usługi, czy spełnia wytyczne SUZ), co będzie wymogiem do uzyskania dofinansowania w danym województwie?

Odp. Tak, Operator może odnosić się do Standardu SUZ w przypadku weryfikacji kart usług.

 

 </p


Opublikowano: 25.03.2021 14:27
Poprawiono: 25.03.2021 14:28
Modyfikujący: 
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: