16 grudnia 2020

Od 15 grudnia nowy Regulamin Bazy Usług Rozwojowych

Na podstawie zgłoszeń otrzymanych od osób i firm korzystających ze szkoleń  i oferujących swoje usługi  w  Bazie Usług Rozwojowych wprowadzono zmiany w Regulaminie BUR. Zmiany te dostosowują zapisy regulaminu do nowych funkcjonalności systemu, mają one głównie  charakter  porządkujący i  upraszczający zapisy.

Zmiany dotyczą:

  1. par. 7 ust. 11 – zmiana porządkująca, doprecyzowująca informacje dotyczące prezentacji usług publikowanych przez Dostawców Usług w systemie.
  2. par. 7 ust 16 – zmiana porządkująca, dotycząca zmiany formy zapisu możliwości dokonywania zmian w karatach usług przez Dostawców Usług.
  3. par. 7 ust. 18 – doprecyzowano sytuacje związane ze zmianami statusu usług przez Dostawców po ich zakończeniu.
  4. par. 8 ust. 4 – zmiana porządkująca zapis z funkcjonalnościami systemu w zakresie dokonywania oceny usług przez Dostawców.
  5. par. 2 – w odpowiedzi na przeprowadzoną analizę otrzymywanych zgłoszeń od użytkowników, po ust. 4 dodano ustęp 5 – precyzujący brak możliwości korzystania przez  Użytkownika z kont innych Użytkowników.
  6. par.10 ust. 4 – podobnie jak w par. 8 doprecyzowano sposób dokonywania oceny usług przez Użytkowników.
  7. par. 11 – w związku z otrzymanymi informacjami od Użytkowników – w porozumieniu z IODO zmieniono brzmienie w ust. 13, 14, 15,22, usunięto 25,27 i 28 i dodano ust. 7

 Adekwatnie do dokonanych zmian w regulaminie, doprecyzowano zmiany w zał. 4 dot. zasad  funkcjonowania Dostawców Usług w BUR.

Opublikowano: 16.12.2020 07:55
Poprawiono: 16.12.2020 08:00
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: