Pomoc

 1. Ilekroć poniżej jest mowa o:
  • zasadach – należy przez to rozumieć Zasady używania logo Bazy Usług Rozwojowych (BUR) oraz logo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP);
  • logo – należy przez to rozumieć logo PARP, logo BUR oraz zestawienie obu tych logo;
  • firma – należy przez to rozumieć podmiot zarejestrowany w BUR, planujący zamieścić logo na swoich materiałach informacyjno-promocyjnych.
 2. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest w posiadaniu autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji do logo PARP, logo BUR oraz zestawienia obu logo.
 3. Podmioty zarejestrowane w BUR mogą zamieszczać logo na swoich materiałach informacyjno-promocyjnych wyłącznie w celach informacyjno-promocyjnych związanych wyłącznie z działalnością firmy jako podmiotu zarejestrowanego w BUR.
 4. Korzystanie z logo nie może być sprzeczne z interesem publicznym i nie może mieć na celu wprowadzenie w błąd odbiorców w szczególności, co do charakteru, przeznaczenia, jakości, właściwości lub pochodzenia towarów lub usług świadczonych przez PARP lub na rzecz PARP.
 5. Firma zobowiązuje się do korzystania z logo zgodnie z niniejszymi zasadami, przedstawionymi na stronie Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.
 6. Nie wyraża się zgody na:
  • korzystanie z logo niezgodnie z zasadami przedstawionymi na stronie Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/,
  • używanie logo do innych celów, niezwiązanych z działalnością Wnioskodawcy jako podmiotu zarejestrowanego w BUR,
  • używania logo wbrew zasadom zawartym w Księdze Wizualizacji Znaku PARP,
  • korzystanie z logo przez podmioty niezarejestrowane lub wykreślone z BUR.
 7. Pobranie plików graficznych zawierających logo ze strony Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.
 8. Wszystkie projekty materiałów informacyjnych i promocyjnych (wizualizacje), na których zostaną umieszczone udostępnione logo powinny zostać przesłane w formie elektronicznej (pliki: pdf, jpg, gif) do akceptacji PARP na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 9. Akceptacja projektów nastąpi w terminie 14 dni.

 

Logo Bazy Usług Rozwojowych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) informuje, iż w dniu 2 września 2017 r. weszła w życie zmiana ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Z dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy o PARP, Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) stał się rejestrem podmiotów, które zapewniają należyte świadczenie usług rozwojowych (doradczych i szkoleniowych) oraz wykreśla się z rejestru podmioty zarejestrowane w KSU w zakresie usług informacyjnych i finansowych.

Regulamin Bazy Usług Rozwojowych
Karta Podmiotu
Załącznik 1 do Karty Podmiotu - Oświadczenie
Załącznik 2 do Karty Podmiotu - Oświadczenie przy dofinansowaniu
Załącznik 2 Karta Usługi - Coaching
Załącznik 2 Karta Usługi - Doradztwo
Załącznik 2 Karta Usługi - E-learning
Załącznik 2 Karta Usługi - Egzamin
Załącznik 2 Karta Usługi - Mentoring
Załącznik 2 Karta Usługi - Studia Podyplomowe
Załącznik 2 Karta Usługi - Usługa Szkoleniowa
Załącznik 2 Karta Usługi - Usługa o Charakterze Zawodowym
Załącznik 3 System Oceny Usług Rozwojowych
Załącznik 4 Zasady funkcjonowania Podmiotów zarejestrowanych w BUR
Formularz zgłoszenia certyfikatu/akredytacji
Formularz zgłoszenia uprawnień do świadczenia usług w zakresie wskazanym innymi przepisami prawa

Z dniem 25 sierpnia Rejestr Usług Rozwojowych dostępny na portalu inwestycjawkadry.pl został zastąpiony przez Bazę Usług Rozwojowych dostępną na portalu uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Baza Usług Rozwojowych to internetowa baza zawierająca oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa, e-learningu oraz innych usług, dzięki którym przedsiębiorstwa i osoby prywatne rozwijają swoje kompetencje. Administratorem portalu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Więcej informacji na temat Bazy znajdziesz odwiedzając zakładkę O nas.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt „Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych (RUR)”,którego celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników. Zarówno wartość jak i kwota dofinansowania projektu, realizowanego od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2018 r., wynosi 19 874 272,83 zł, w tym 16 750 037,13 zł (84,28%) ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z dniem 25 sierpnia Rejestr Usług Rozwojowych dostępny na portalu inwestycjawkadry.pl został zastąpiony przez Bazę Usług Rozwojowych dostępną na portalu uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

W ramach realizacji projektu utrzymywana jest Baza Usług Rozwojowych, czyli ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu), dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.

Baza została stworzona w 2015 r., przede wszystkim z myślą o potrzebach przedsiębiorców i ich pracowników, zastępując dotychczasową, największą wyszukiwarkę usług szkoleniowych - „Inwestycja w Kadry”. Głównym założeniem, które przyświecało opracowaniu koncepcji Bazy Usług Rozwojowych, było przekazanie w ręce odbiorców usług możliwości swobodnego wyboru podmiotu, z którym przeprowadzą proces podnoszenia swoich kompetencji lub kompetencji swoich pracowników. Jednocześnie chcieliśmy zbudować narzędzie, które w prosty i szybki sposób umożliwi znalezienie usługi rozwojowej, odpowiadającej na potrzeby użytkowników. Efekt ten udało nam się uzyskać dzięki rozbudowanej wyszukiwarce zawierającej szeroki wybór filtrów oraz dzięki wystandaryzowanemu formularzowi zgłaszania oraz prezentacji usługi, dzięki któremu każdy użytkownik ma możliwość porównania interesujących go ofert. Ostatnim składnikiem w koncepcji Bazy Usług Rozwojowych jest system oceny usług rozwojowych, który z jednej strony daje możliwość oceny odbytych usług, a z drugiej strony stanowi ważny element w procesie wyboru usługi lub Podmiotu świadczącego usługi rozwojowe dla innych użytkowników Bazy. 

Realizując powyższe założenie Baza zapewnia użytkownikom wiele funkcjonalności, w tym m.in.:

 • powszechny dostęp do informacji na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz ich oferty tak, aby każdy zainteresowany przedsiębiorca lub osoba prywatna mogła w sposób prosty i szybki wyszukać ofertę rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb,
 • oferuje użytkownikom, którzy nie znajdą odpowiadającej im usługi, możliwość zamówienia „usługi szytej na miarę”, czyli takiej, która odpowiada w sposób bezpośredni na ich potrzeby,
 • stwarza użytkownikom możliwość oceny usług, z których korzystali.

Koncepcja Bazy Usług Rozwojowych została wypracowana i rozwinięta w toku konsultacji społecznych, w których wzięli udział przedstawiciele środowisk zainteresowanych rozwiązaniami z zakresu kształcenia ustawicznego oraz adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników.

Zgodnie z założeniami Umowy Partnerstwa, dokumentu określającego strategię interwencji funduszy europejskich w Polsce w latach 2014-2020, podmioty zarejestrowane i zweryfikowane przez PARP mają być jedynymi dostawcami usług rozwojowych w ramach tzw. podmiotowych systemów finansowania usług dla przedsiębiorców, przygotowywanych w 14 województwach.

Administratorem Bazy jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Zależy nam na dostarczaniu wysokiej jakości usług publicznych dla przedsiębiorców, dlatego dbamy o dostosowanie portalu uslugirozwojowe.parp.gov.pl, na którym dostępny jest Bazy Usług Rozwojowych, do aktualnych potrzeb użytkowników. W związku z czym zakładamy stały rozwój portalu oraz modyfikacje funkcjonalności Rejestru. Wszelkie uwagi oraz sugestie będą dla nas cennym źródłem informacji dotyczącym użyteczności i funkcjonalności portalu i będą miały istotny wpływ na zmiany jakie zostaną wprowadzone w Bazie – możesz podzielić się z nami swoimi pomysłami i opiniami przesyłając wiadomość na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Budowa i uruchomienie Rejestru Usług Rozwojowych było jednym z elementów projektu systemowego pt. „Promocja szkoleń i popularyzacja idei podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez całe życie”, realizowanego w ramach poddziałania 2.1.3 PO KL. Projekt ten był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgłoś błąd