Pomoc

Termin uruchomienia wsparcia dla osób fizycznych: I kwartał 2019 r.

Średnie dofinansowanie na osobę w projekcie: 4 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: system zaliczkowo – refundacyjny z wkładem własnym zgodnie z założeniami projektu.

Preferencyjny poziom dofinansowania: max. 90%

Uczestnikami projektów mogą być  wszystkie osoby dorosłe, które mieszkają lub uczą się lub pracują w województwie podkarpackim, niezależnie od swojego statusu na rynku pracy.

Preferencje w dostępie do środków: osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby powyżej 50 roku życia;

Co do zasady wybór oferty edukacyjnej i instytucji szkoleniowej nastąpi w pierwszej kolejności na podstawie indywidualnego wyboru przez uczestnika projektu spośród ofert dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych.

Szczegóły dotyczące zasad udzielanego wsparcia każdy Operator określi indywidualnie w swoim regulaminie naboru uczestników.

więcej

Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: III kwartał 2017 r.

Alokacja na konkurs: 21 764 168,60 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

  1. mikro – 16 000, 00 zł
  2. małe przedsiębiorstwa – 40 000, 00 zł
  3. średnie przedsiębiorstwa – 80 000, 00 zł

Maksymalne dofinansowanie na osobę:

mikroprzedsiębiorstwa – 8 000,00 zł

małe przedsiębiorstwa – 8 000,00 zł

średnie przedsiębiorstwa – 8 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:

mikroprzedsiębiorstwa – 8 000,00 zł

małe przedsiębiorstwa – 8 000,00 zł

średnie przedsiębiorstwa – 8 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą

więcej

Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłosiła nabór na dofinansowane usług rozwojowych dla firm i ich pracowników. Zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych u Operatorów PSF na terenie województwa.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w terminie od 5 września do 25 września 2017 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Dokumenty oraz regulamin projektu dostępne są na stronie internetowej:

www.pigkrosno.pl/aktualnosci/630-od-5-wrzesnia-br-rusza-i-nabor-na-szkolenia-dla-firm-i-ich-pracownikow-w-ramach-projektu-podmiotowy-system-finansowania-uslug-rozwojowych-subregion-sk

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym w województwie podkarpackim zatwierdziła 31 maja 2017 r. listę projektów w ramach konkursu nr RPPK.07.05.00-IP.01-18-008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Działanie 7.5 i wybrała projekty do dofinansowania.

więcej

Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Rzeszowie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 7.5 „Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP – projekty konkursowe”.

więcej

Zgłoś błąd