Informacje dotyczące minimalnych wymagań dla usługodawców świadczących szkolenia e-learningowe w woj. małopolskim.


Drukuj

Usługodawcy pragnący rozliczyć usługę bonami rozwojowymi w projekcie podmiotowego systemu finansowania usług rozwojowych (PSF) realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego, zobowiązani są do wdrożenia i przekazania na żądanie Operatora co najmniej następujących informacji/dokumentów dotyczących zrealizowanego szkolenia:

  1. Raportu z łącznego czasu spędzonego przez uczestnika szkolenia na platformie e-learningowej (czas zaplanowanych w szkoleniu przerw lub przerw uruchamianych przez korzystającego z usługi nie jest wliczany w czas trwania usługi) obejmującego również godziny logowania i wylogowania – wydruk z platformy.
  2. Raportu potwierdzającego aktywność uczestnika w trakcie trwania szkolenia na platformie e-learningowej w postaci dowolnej aktywności powtarzanej w zmiennym interwale czasowym np. odpowiedź na pytanie nie koniecznie dotyczące treści szkolenia, kliknięcie w zdefiniowany obiekt, odczytanie i wpisanie we wskazanym miejscu odczytanej treści w dowolnym obiekcie graficznym itp. – wydruk z platformy.
  3. Materiałów szkoleniowych, zarchiwizowanych na platformie e-learningowej lub w postaci elektronicznych plików umożliwiających odtworzenie e-usługi, w oparciu o które realizowana była/ jest usługa.
  4. Dokumentów potwierdzających efekt uczenia się w postaci testów poziomu kompetencji przed i po zakończonej usłudze przeprowadzonych na platformie.