Pomoc

Rozstrzygnięcie konkursów na operatorów PSF- województwo lubuskie


Zarząd Województwa Lubuskiego 14 marca 2017 r. rozstrzygnął konkursy dotyczące Osi Priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy, Działania 6.5 Usługi rozwojowe dla Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (PI 8v), które prowadzone były dla następujących typów projektów:

I Typ - wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw w oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych;

II Typ – dostarczanie kompleksowych usług (szkoleniowych, doradczych, diagnostycznych) odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw w oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wyłoniono 2 Operatorów Lubuskiego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych dla Przedsiębiorstw, którym zostanie powierzone zadanie związane z obsługą MŚP oraz dystrybucją dofinansowania na usługi rozwojowe.  Dofinansowanie otrzymały dwa projekty: dla subregionu gorzowskiego wybrano Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wielkopolskim, na kwotę dofinansowania 14,8 mln zł, a dla subregionu zielonogórskiego jest to Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna, na kwotę dofinansowania 14,8 mln zł.

Więcej informacji o konkursach przeprowadzonych w województwie lubuskim znajdą Państwo, dla subregionu gorzowskiego na stronie (link), a dla subregionu zielonogórskiego na następującej stronie (link).

Zgłoś błąd