Pomoc

Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: III kwartał 2017 r.

Alokacja na konkurs: 15 000 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 35 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 8 500,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: system bonowy

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa - 75%

małe przedsiębiorstwa - 70 %

średnie przedsiębiorstwa - 60 %

Preferencyjny poziom dofinansowania:

mikroprzedsiębiorstwa + 5%

małe i średnie przedsiębiorstwa + 10 %

    1. przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje
    2. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
    3. usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

więcej

Z radością informujemy, iż 6 kwietnia władze województwa lubuskiego podpisały umowy z dwoma operatorami, którzy będą pośredniczyli w dystrybucji środków skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dofinansowanie otrzymały dwa projekty: dla subregionu gorzowskiego - Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp., na kwotę dofinansowania 14,8 mln zł, a dla subregionu zielonogórskiego - Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna, na kwotę dofinansowania 14,8 mln zł. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 700 przedsiębiorców z sektora MŚP oraz 3 tys. pracowników w województwie lubuskim, w szczególności pracowników powyżej 50. roku życia i o niskich kwalifikacjach.

więcej

Zarząd Województwa Lubuskiego 14 marca 2017 r. rozstrzygnął konkursy dotyczące Osi Priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy, Działania 6.5 Usługi rozwojowe dla Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (PI 8v), które prowadzone były dla następujących typów projektów:

I Typ - wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw w oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych;

II Typ – dostarczanie kompleksowych usług (szkoleniowych, doradczych, diagnostycznych) odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw w oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych.

więcej

Zarząd Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs ogłosił nabory wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.5 „Usługi rozwojowe dla MMŚP”.

więcej

Zarząd Województwa Lubuskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 ogłosiła konkurs Nr RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach RPO– Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 8 – Nowoczesna edukacja dla Działania 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych. Nabór wniosków trwa od 19.12.2016 r. do 27.12.2016 roku.

Na co można uzyskać dofinansowanie w tym konkursie?

  • na wsparcie osób dorosłych (powyżej 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, osób z terenów wiejskich i tzw. biednych pracujących), które pragną podnieść swoje umiejętności, kwalifikacje i kompetencje zawodowe, poprzez udział w usługach rozwojowych uwzględniających system popytowy dystrybucji usług rozwojowych,
  • na skuteczniejsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy (np. wspieranie łatwiejszego startu absolwentów, dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia oraz ich jakości, uściślanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami itd.)

więcej

Zgłoś błąd