Pomoc

Rozstrzygnięcie konkursu na Operatora PSF w województwie lubelskim - subregion puławski


Zarząd Województwa Lubelskiego podjął Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPLU.10.01.00-IZ.00-06-001/16 w ramach działania 10.1 „Usługi rozwojowe dla MŚP, Osi Priorytetowej 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian RPO WL”.

Więcej informacji o konkursie przeprowadzonym w województwie lubelskim znajdą Państwo na stronie (link).

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wyłoniono Operatora w subregionie puławskim (tj. na terenie powiatów: puławskiego, ryckiego, opolskiego, łukowskiego, kraśnickiego i janowskiego), którym została Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości. Fundacji jako Operatorowi zostanie powierzone zadanie związane z obsługą MŚP oraz dystrybucją dofinansowania na usługi rozwojowe, którego całkowita wartość wynosi około 8 mln zł, natomiast maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 80% kosztów kwalifikowanych.

Wyniki konkursu znajdą Państwo ma stronie (link).

Wybór operatora, oznacza że pierwsze środki dla przedsiębiorców w subregionie puławskim dostępne będą już w najbliższych miesiącach.

Zgłoś błąd