Pomoc

Konkurs w województwie łódzkim


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza do składania wniosków w ramach konkursu nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-001/19 ogłoszonego w ramach X Osi Priorytetowej Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw, Poddziałania  X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

W ramach przedmiotowego konkursu możliwy jest do realizacji poniższy typ projektów:

  • wspieranie procesów adaptacyjnych w przedsiębiorstwach sektora MŚP za pomocą usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych.

Do dofinansowania wybrane zostaną  projekty mające na celu wspieranie rozwoju kompetencji
i kwalifikacji przedsiębiorców i ich pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami poprzez realizację usług rozwojowych oraz dostarczanie kompleksowych usług ( m.in. szkoleniowych,
i doradczych) odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw.

  • Zgodnie z kryterium „Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa łódzkiego” wnioskodawca zapewnia, że działania będą skierowane do grup docelowych
    z obszaru województwa łódzkiego.

W przypadku niniejszego konkursu grupę docelową stanowią przedsiębiorcy i ich pracownicy, zatem przedsiębiorstwa muszą posiadać jednostkę organizacyjną (siedzibę, oddział, filę) na terenie województwa łódzkiego.

 

Nabór wniosków trwa od 28 lutego do 11 marca 2019 roku. Informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie: https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3219-poddzialanie-x-2-1-konkurencyjnosc-przedsiebiorstw-i-ich-pracownikow

  • Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi: 14 000 000,00 EUR co stanowi 60 239 200,00 PLN

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.

Zgłoś błąd