Pomoc

Ogłoszenie konkursu na Operatora PSF – woj. kujawsko-pomorskie


Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w dniu 29 września ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, poddziałanie 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych.

Nabór wniosków trwa od 19.12.2016 do 28.02.2017 roku. O trwającym właśnie konkursie dowiedzą się Państwo więcej na stronie:  (link)

Projekt zakłada dofinansowanie kosztów realizacji usług rozwojowych ze środków EFS w ramach projektu PSF wyłącznie na usługi rozwojowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych za pomocą Karty Usługi przez uprawnione podmioty spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Wsparcie MŚP poprzez finansowanie usług rozwojowych obejmuje m.in.: działania szkoleniowe, doradcze oraz studia podyplomowe zaprojektowane zgodnie z oczekiwaniami i zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw ukierunkowane na wzmocnienie ich potencjału i konkurencyjności. Udzielone dofinansowanie przedsiębiorca MSP może również wykorzystać na wsparcie doradczo-szkoleniowe dla właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw wspomagające proces zmiany, w tym przekształcenia profilu działalności przedsiębiorstwa, optymalizacji procesów zarządzania oraz budowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Wsparcie w ramach Poddziałania będzie realizowane zgodnie z podejściem popytowym.

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie kujawsko-pomorskim, czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: (link)

Zgłoś błąd