Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na sektor MSP

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2000

Język: PL

ISBN: 83-88251-08-2

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Celem raportu jest określenie wpływu integracji gospodarczej na sektor MSP, w tym sporządzenie katalogu możliwych skutków. Przyszłe członkostwo w Unii Europejskiej (UE) wymaga od Polski przeprowadzenia długiego i trudnego procesu dostosowawczego, pozwalającego sprostać polityczno-gospodarczym kryteriom integracji. Zakres działań dostosowawczych ma istotne konsekwencje dla wszystkich polskich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości, tworząc im określone szansę i zagrożenia.

Pełna integracja Polski z UE oznaczać będzie dla nich potencjalne korzyści, wynikające zwłaszcza ze zniesienia barier i ograniczeń w przepływie towarów i usług, siły roboczej i kapitału oraz z przyspieszenia procesów restrukturyzacji wielu sektorów. Z drugiej jednak strony będzie wymagać od nich wzrostu konkurencyjności.
Specyfika małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) powoduje, że ich konkurencyjność w dużym stopniu zależy od natury zewnętrznych uwarunkowań i umiejętności adaptacji do tych warunków. W znacznym stopniu zależy więc od realizowanej w kraju polityki społeczno-gospodarczej, w tym zakresu działań promocyjnych, pozwalających tym firmom osiągnąć niezbędną krótko- i długookresową konkurencyjność. Dlatego w okresie przygotowań do włączenia Polski do UE, zwłaszcza w unijny Jednolity Rynek (JR), precyzyjne określenie wpływu integracji na polskie MSP ma duże znaczenie dla ich przyszłego rozwoju.

Pozwoli to na zdefiniowanie instrumentów i sposobów zarówno zmniejszających potencjalne zagrożenia, jak i zwiększających prawdopodobieństwo dostrzeżenia i wykorzystania potencjalnych szans. Będzie też źródłem informacji dla przedsiębiorców, umożliwiającym im identyfikację zagrożeń i wskazanie pojawiających się szans. Odbiorcom mającym wpływ na kształtowanie prawnego otoczenia MSP umożliwi to sukcesywne stwarzanie polskim MSP optymalnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Wyniki projektu mogą być także spożytkowane przez organizacje przedsiębiorców, dla których wskazanie szans i zagrożeń związanych z integracją może stanowić skuteczną argumentację pomocną w działalności promocyjnej i lobbyingowej.

Spis treści

Wstęp
Część I. Wpływ procesów integracyjnych na polski małe i średnie przedsiębiorstwa. Lata 1991-1998
Rozdział 1. Zmiana warunków działania małych i średnich przedsiębiorstw w świetle przygotowań Polski do członkostwa w Unii Europejskiej
Rozdział 2. Zakres realizacji czterech swobód Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej
Rozdział 3. Ekonomiczne efekty integracji
Rozdział 4. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw a wymagania Rynku Wewnętrznego
Część II. Wpływ integracji europejskiej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Okres przed- i poakcesyjny
Rozdział 5. Prognozy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw do 2010 roku
Rozdział 6. Scenariusze dostosowawcze sektora małych i średnich przedsiębiorstw
Część III. Wpływ procesów integracyjnych na politykę Polski
Rozdział 7. Małe i średnie przedsiębiorstwa we wzmocnionej strategii przedczłonkowskiej
Rozdział 8. Kierunki zmian w polityce gospodarczej Polski jako członka Unii Europejskiej
Szanse i zagrożenia w obszarze polityki gospodarczej Polski jako członka UE. Rekomendacje
Bibliografia
Załączniki

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wsparcie inwestorów prywatnych

Raport

Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wsparcie inwestorów prywatnych

Zobacz
Przedsiębiorcy jako grupa społeczna

Raport

Przedsiębiorcy jako grupa społeczna

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań