Pomiń nawigację

Autorzy: Joanna Tędziagolska

Odpowiedzialność karna z tytułu prowadzenia działalności gospodarcze

Prawo w firmie Dokapitalizowanie

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 1999

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Granice wolności gospodarczej wyznaczają zarówno ustawy określające zasady prowadzenia działalności gospodarczej, jak również normy prawa karnego. Normy te są rozproszone. Obok Kodeksu karnego zawarte są w licznych innych ustawach. Sytuacja ta nie sprzyja prywatnej przedsiębiorczości i powoduje, że podejmowanie działań gospodarczych wymaga szczegółowej analizy wielu aktów prawnych.

Sytuacja w Polsce nie jest pod tym względem wyjątkowa. W krajach Unii Europejskiej ustawodawcy również nie decydowali się na umieszczanie wszystkich przepisów karnych w jednym akcie normatywnym. Nastręcza to bowiem wiele problemów natury technicznej, których pokonanie nie musi być adekwatne do osiągniętych korzyści.

Ponadto rozwój życia społecznego sprawia, iż zachowania, które podlegały karze kilka lub kilkanaście lat wstecz, nie są karane obecnie. Również pojawiające się obecnie, a nie znane przed laty przestępstwa powodują konieczność wprowadzania kolejnych sankcji w prawie karnym.
Z tych właśnie względów brak wśród większości ustawodawców krajowych przekonania o celowości kompleksowej kodyfikacji prawa karnego materialnego.

Istnieją jednak kraje, w których przyjęto system pełnej kodyfikacji prawa karnego. Takie rozwiązanie funkcjonuje np. w systemie prawnym Federacji Rosyjskiej z 1997 r. Nie sposób jednak stwierdzić, czy wpływa na zmniejszenie ilości przestępstw i wykroczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Polska reforma prawa karnego z 1997 r. nie doprowadziła do pełnej kodyfikacji prawa karnego. Nowy Kodeks karny uchwalony 6 czerwca 1997 r. (wszedł w życie 1 września 1998 r.) nie ograniczył licznych regulacji pozakodeksowych. Obecnie obowiązuje około 70 aktów prawnych zawierających normy prawa karnego.

Spis treści

I. Wprowadzenie
II. Normy prawa karnego a działalność gospodarcza
III. Rozproszenie i niestabilność przepisów karnych
IV. System kar i środków karnych w polskim prawie karnym
V. Przestępczość w Polsce w 1996 r.
VI. Represyjność prawa karnego
VII. Aneks nr 1
VIII. Prawo gospodarcze
1. Ustawa - Kodeks karny
1.1. Przestępstwa przeciwko środowisku
1.2. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
2. Ustawa karna skarbowa
2.1. Przestępstwa i wykroczenia dewizowe
2.2. Przestępstwa i wykroczenia w zakresie ceł i obrotu towarowego z zagranicą
2.3. Przestępstwa i wykroczenia w zakresie zobowiązań podatkowych i dotacji
2.4. Przestępstwa w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych
2.5. Przestępstwa w zakresie prywatyzacji mienia Skarbu Państwa
3. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy
4. Ustawa - Prawo czekowe
5. Dekret o uprawie tytoniu i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych
6. Ustawa o zwalczaniu niedozwolonego wyrobu spirytusu
7. Ustawa o wynalazczości
8. Ustawa o znakach towarowych
9. Ustawa o działalności gospodarczej
10. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej
11. Ustawa o ochronie topografii układów scalonych
12. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
13. Ustawa o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy
14. Ustawa o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami
i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi
15. Ustawa o rachunkowości
16. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
17. Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
18. Ustawa o obligacjach
19. Ustawa o doradztwie podatkowym
20. Ustawa - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
21. Ustawa o funduszach inwestycyjnych
22. Ustawa - Prawo bankowe
23. Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych
24. Ustawa o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym
IX. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
1. Ustawa o związkach zawodowych
2. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
3. Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych
4. Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
5. Ustawa o funduszach przemysłowych i ich prywatyzacji w związku z reformą ubezpieczeń społecznych
X. Prawo administracyjne
ZDROWIE
1. Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia
2. Ustawa o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej
3. Ustawa o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
4. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
5. Ustawa o zawodzie lekarza
6. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
7. Ustawa o publicznej służbie krwi
PRZYRODA, ŚRODOWISKO NATURALNE
1. Ustawa - Prawo wodne
2. Ustawa o rybactwie śródlądowym
3. Ustawa - Prawo geologiczne i górnicze
4. Ustawa - Prawo łowieckie
5. Ustawa o odpadach
6. Ustawa o ochronie zwierząt
KULTURA, NAUKA, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Ustawa o ochronie dóbr kultury
2. Ustawa - Prawo prasowe
3. Ustawa o radiofonii i telewizji
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY
1. Ustawa o broni, amunicji i materiałach wybuchowych
2. Ustawa - Prawo lotnicze
3. Ustawa o dozorze technicznym
4. Ustawa o ochronie osób i mienia
5. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
6. Ustawa o łączności
7. Ustawa - Prawo budowlane
8. Ustawa o statystyce publicznej
9. Ustawa o ochronie danych osobowych
XI. Indeks kar
XII. Indeks rzeczowy
XIII. Indeks rodzajów działalności gospodarczej i zawodów

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowości - poradnik

Poradnik

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowości - poradnik

Zobacz
Harmonizacja polskich przepisów i norm budowl. w drodze do UE

Poradnik

Harmonizacja polskich przepisów i norm budowl. w drodze do UE

Zobacz
Poradnik dla przedsiębiorców o Krajowym Rejestrze Sądowym

Poradnik

Poradnik dla przedsiębiorców o Krajowym Rejestrze Sądowym

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników