Pomiń nawigację

Autorzy: Dorota Anders, Stefan Kosztowski

Europejskie i krajowe zasady wprowadzania wyrobów AGD do obrotu handlowego

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2002

Język: PL

ISBN: 83-88802-52-6

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Kluczowym zagadnieniem dla funkcjonowania dzisiejszego jednolitego rynku wyrobów Unii Europejskiej (UE) są zasady związane ze swobodnym przepływem wyrobów w jego obrębie. Generalnie rzecz biorąc, filozofia tworzenia swobodnego przepływu wyrobów opierała się na zasadach znoszenia wielu barier w tym technicznych obejmujących regulacje prawne i normy.

Do podstaw tej filozofii zaliczana jest fundamentalna zasada zezwalająca na uczestnictwo w swobodnym przepływie tylko wyrobów bezpiecznych tj. takich, które podczas ich stosowania nie zagrażają życiu i zdrowiu człowieka oraz środowisku. Wcielenie tej zasady do życia ma odbicie w prawnych modelach oceny zgodności wyrobów, których znajomość pozwala na jednoznaczne przeprowadzenie potwierdzenia zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa a tym samym możliwości legalnego ich wprowadzania do obrotu i stosowania.

Historia tworzenia zasad związanych ze swobodnym przepływem wyrobów miała charakter ewolucyjny. Pierwsza idea stworzenia wspólnego rynku wewnętrznego uwzględniającego swobodny przepływ wyrobów została określona w 1957 r. w Traktacie Rzymskim, powołującym Wspólnotę Europejską.

Spis treści

1.
Stefan Kosztowski
Europejskie zasady swobodnego przepływu wyrobów AGD.
1.1. Wstęp
1.2. Europejskie prawne podstawy zarz¹dzania bezpieczeństwem wyrobów
oraz odpowiedzialnością za wyrób
1.3. Dyrektywy Horyzontalne w Nowym Podejściu
1.4. Europejskie zasady wprowadzania wyrobów do obrotu i stosowania
1.5. Obowiązki producenta wyrobów
1.6.Ogólna charakterystyka wyrobów branży
AGD a europejskie podejście do oceny zgodności
1.7. Zarządzanie bezpieczeństwem wyrobów branży AGD
1.7.1. Zarządzanie bezpieczeństwem wyrobów wg Dyrektywy LVD (73/23/EEC)
1.7.2. Zarz¹dzanie bezpieczeństwem wyrobów wg Dyrektywy MD (98/37/EC)
1.7.3. Zarz¹dzanie Kompatybilnością Elektromagnetyczn¹ wyrobu
wg Dyrektywy EMC (89/336/EEC)
1.7.4. Zarz¹dzanie bezpieczeństwem wyrobów wg Dyrektywy GAD (90/396/EEC)
1.7.5. Zarz¹dzanie bezpieczeństwem wyrobów wg Dyrektywy PED (97/23/EC)
1.7.6. Zarządzanie sprawnością energetyczną wyrobów wg Dyrektywy RAD (96/57/EC)
1.7.7. Dyrektywa 92/75/EEC w sprawie etykietowania informacji o wyrobach AGD
1.8.Zarządzanie ochroną środowiska pracy i środowiska naturalnego
odniesione do wybranych wyrobów AGD
2.Stefan Kosztowski
Krajowe zasady dopuszczenia wyrobów AGD do obrotu i stosowania
2.1. Dopuszczenie wyrobów do obrotu i stosowania wg Ustawy o Badaniach i Certyfikacji oraz wybranych przepisów wykonawczych
2.2.Dopuszczenie wyrobów do obrotu i stosowania
wg Ustawy o Systemie Oceny Zgodności oraz wybranych przepisów wykonawczych
2.3. Dopuszczenie wyrobów do obrotu i stosowania wg Rozporządzenia
MG w sprawie wymagañ w zakresie efektywności energetycznej
2.4. Krajowa Certyfikacja i Badania wyrobów
2.4.1 Certyfikacja wyrobów do dnia uzyskania przez Polskę członkostwa w UE
2.4.2. Certyfikacja wyrobów po dniu uzyskania przez Polskę członkostwa w UE
2.5. Badania wyrobów
2.6. Motywacja firm do certyfikacji wyrobów oraz jednostki certyfikujące
wyroby AGD
3.Stefan Kosztowski
Harmonizacja krajowego systemu oceny zgodności z systemem UE
3.1. Harmonizacja regulacji prawnych
3.2. Harmonizacja normalizacyjna
4.Dorota Anders
Zarys zagadnień dotyczących zarządzania ochroną środowiska w przedsiębiorstwie MSP produkującym wyroby AGD
4.1. System zarządzania środowiskiem wg ISO 14001
4.2. Europejskie zasady gospodarki odpadami
4.3. Krajowe zasady gospodarki odpadami
4.4.Europejskie zasady zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli
4.5.Krajowe zasady zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Poradnik

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Zobacz
Kontrola w przedsiębiorstwie. Poradnik dla Przedsiębiorcy

Poradnik

Kontrola w przedsiębiorstwie. Poradnik dla Przedsiębiorcy

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań