Komunikaty

05.05.2020

Zmiana w Regulaminie konkursu nr 5

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. do Regulaminu konkursu nr 5 wprowadzono następujące zmiany:

§ 7. Warunki formalne i oczywiste omyłki – sposób ich uzupełniania lub poprawiania

- w ust. 2 pkt. 1) wydłużono do 14 dni termin na uzupełnienie braków formalnych;

§ 8. Ogólne zasady dokonywania oceny projektów w konkursie

- w ust. 3 wydłużono o 30 dni czas oceny projektów;

- w ust. 5 wydłużono do 10 dni termin dla Wnioskodawcy na przedstawienie informacji lub dokumentów określonych w wezwaniu;

§ 9. Zasady dokonywania oceny

- w ust. 16 wydłużono do 10 dni termin na poprawę lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie;

- w ust. 22 wydłużono do 5 dni termin na wyrażenie przez Wnioskodawcę zgody na zmianę kosztów kwalifikowanych oraz uzupełniono o dodatkowy zapis;

- dodany został ust. 24 dotyczący korekty wskaźników;

§ 11. Informacja o przyznaniu dofinansowania

- w ustępie 4 wydłużono przewidywany termin rozstrzygnięcia rundy konkursu;

§ 12. Warunki zawarcia umowy o dofinansowanie projektu

- w ust. 1 dodano punkt 2) dotyczący przedstawienia skorygowanego wniosku;

§ 13. Procedura odwoławcza

- w ust. 1, na końcu dodano zastrzeżenie odwołujące się do dodanego ust. 2;

- dodano ust. 2-4 dotyczące możliwości złożenia protestu w formie elektronicznej na określony adres e-mail oraz przedłużenia terminu odpowiednio na wniesienie protestu, jego uzupełnienie lub poprawienie w nim oczywistych omyłek – jednak nie dłużej niż o 30 dni.

Zmiany obowiązują od dnia 20 kwietnia 2020 r.

Pełna dokumentacja znajduje się pod linkiem.