Pomiń nawigację

Komunikaty

22.04.2020

Przedłużenie terminu podróży i jej rozliczenia, a także możliwość rozliczenia poniesionych wydatków

Szanowni państwo,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w związku z epidemią COVID-19 oraz obowiązującymi ograniczeniami w przemieszczaniu się informuje, że ostateczny termin odbycia podróży w ramach Wsparcia na utworzenie partnerstwa (Travel Grants) ulega przedłużeniu do 30 września 2020 r.

Termin rozliczenia podroży odbytych w terminie do 30 września 2020 ulega przedłużeniu do 12 października 2020 r.

Ponadto zmiana Ogłoszenia naboru wniosków zgodnie z paragrafem 12 ust. 4 i 5 wprowadza możliwość ubiegania się, na wniosek Beneficjenta, o wypłatę wsparcia w przypadku poniesienia kosztów niezrealizowanej podróży przy jednoczesnym łącznym spełnieniu wskazanych ww. paragrafie trzech warunków tj.

Umowa o udzielenie wsparcia na utworzenie partnerstwa może być zmieniona na wniosek beneficjenta, który:

  • poniósł koszty zagranicznej podróży z terminem rozpoczęcia podróży nie późniejszym niż 24 kwietnia 2020 r. oraz
  • nie odbył zagranicznej podróży z powodu wystąpienia pandemii COVID-19 oraz
  • otrzymał odmowę zwrotu kosztów zagranicznej podróży wydaną przez wykonawcę usługi.  

W przypadku, o którym mowa wyżej, beneficjent:

  • w terminie do 11 maja 2020 r. składa wniosek o płatność drogą elektroniczną na adres: partnerstwo@parp.gov.pl oraz
  • do wniosku o płatność dołącza dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów zagranicznej podróży oraz odmowę zwrotu tych kosztów wydaną przez wykonawcę usługi.