Szanowni Państwo,

w związku z napływem dużej liczby wniosków, informujemy, że nabór został wstrzymany we wszystkich makroregionach. Wkrótce poinformujemy o terminie kolejnego naboru.

Jednocześnie informujemy, że zmianie od 2 sierpnia br. ulega Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w paragrafie 4, punkcie 1. Dodano w nim treść: "W sytuacji gdy Przedsiębiorca nie odeśle  ankiety w terminie 10 dni roboczych, Podmiot rekrutujący może poinformować o tym, że zgłoszenie nie będzie podlegało dalszej ocenie. Z zastrzeżeniem warunków  określonych w zdaniu poprzedzającym Podmiot rekrutujący wezwie do uzupełnienia ankiety, gdy jest ona niekompletna".


System Wczesnego Ostrzegania

Cel finansowania: Wsparcie szkoleniowe, doradcze i mentoringowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które znalazły się w okresowych trudnościach.

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

1 lipca 2021

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

30 czerwca 2023

 • logo SWO
 • Maksymalne dofinansowanie

  16 000 zł

 • Wkład własny

  0%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska

 • Dla kogo

  MŚP

Szczegóły dofinansowania

Celem projektu jest wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorców, którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Chcemy wspierać firmy na wczesnym etapie, kiedy problemy można jeszcze rozwiązać poprzez narzędzia pozafinansowe, tj. szkolenia, wsparcie doradcze i mentoringowe.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Oferujemy możliwość zdiagnozowania przyczyn pojawiających się trudności, wsparcie szkoleniowe, doradcze i mentoringowe dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Usługi realizowane w projekcie wynikać będą z przeprowadzonej dogłębnej analizy kondycji przedsiębiorstwa.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać firmy, które doświadczyły:

 • spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);
 • istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (np. odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do projektu;
 • niezależnych od przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych lub technologicznych w branży (takich jak np. cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienia;

lub

 •  z przeprowadzonej autodiagnozy wynikać będzie, że przedsiębiorca spełnia definicję Przedsiębiorcy w okresowych trudnościach.

Kim jest przedsiębiorca w okresowych trudnościach?

Przedsiębiorca w okresowych trudnościach to mikro, mały lub średni przedsiębiorca, który w wyniku czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracił sprawność prowadzenia działalności gospodarczej, lub w opinii którego ryzyko spowolnienia jego rozwoju społecznego i gospodarczego w przyszłości jest co najmniej wysokie. Przedsiębiorca w okresowych trudnościach to podmiot, który doświadcza trudności finansowych i pozafinansowych w prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Kim jest przedsiębiorca w okresowych trudnościach?

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

16 000 zł

Maksymalna wysokość wsparcia to 16 000 zł netto, które możesz przeznaczyć na wybrane przez siebie usługi rozwojowe: szkolenia, doradztwo lub mentoring. Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Projekt SWO ma zasięg ogólnopolski. Rekrutacja odbywa się w podziale na makroregiony przedstawione na mapie, za pomocą formularza zgłoszeniowego i ankiety rekrutacyjnej.

Województwa wchodzące w skład poszczególnych makroregionów:

Makroregion 1 - zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie;

Makroregion 2 - warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie;

Makroregion 3 - świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie;

Makroregion 4 - dolnośląskie, opolskie, łódzkie, śląskie.

Na etapie naboru oraz przygotowywania diagnozy kondycji przedsiębiorstwa z przedsiębiorcami kontaktują się konsultanci ze strony wykonawców rekrutujących do projektu. Realizacja oraz rozliczenie usług rozwojowych odbywa się bezpośrednio z PARP.

Wykonawcą rekrutującym do projektu w makroregionie 1 oraz makroregionie 2 jest:

ProcessTeam sp. z o.o. (ul. Górczewska 137, 01-459 Warszawa, tel. 22 350 50 04).

E-mail: Makroregion 1 - SWO1@processteam.pl (dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego)

E-mail: Makroregion 2 - SWO2@processteam.pl (dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego)

Wykonawcą rekrutującym do projektu w makroregionie 3 jest:

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k. (ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa, tel. 22 208 28 57, 22 208 79 60).

Email: Makroregion 3 – SWO3@akademiamddp.pl (dla województw: świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego)

Wykonawcą rekrutującym w makroregionie 4 jest:

 • dla województw: łódzkiego, śląskiego

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k. (ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa, tel. 22 208 28 57, 22 208 79 60)

Email: Makroregion 4SWO4@akademiamddp.pl

 • dla województw: dolnośląskiego, opolskiego

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (ul. Szczawieńska 2, 58 - 310 Szczawno-Zdrój, tel. 74 64 80 450)

Email: Makroregion 4SWO@darr.pl

Konferencja otwierająca Regionalne biuro PARP w Poznaniu: Polityka Nowej Szansy

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie

FAQ

Wsparcie w ramach projektu polega na finansowaniu:

a) doradztwa w celu opracowania przez podmiot rekrutujący diagnozy kondycji przedsiębiorstwa oraz rekomendacji ścieżki dalszego rozwoju przedsiębiorstwa;

b) szkoleń zgodnych z wynikiem diagnozy kondycji przedsiębiorstwa, w szczególności oferowanych za pośrednictwem BUR;

c) doradztwa/mentoringu zgodnych z wynikiem diagnozy kondycji przedsiębiorstwa, w szczególności oferowanych za pośrednictwem BUR.

Całkowity koszt netto udziału przedsiębiorcy i jego pracowników w usługach rozwojowych ponosi PARP. Przedsiębiorca ponosi koszt podatku VAT za te usługi (najczęściej są one zwolnione z VAT). Dodatkowo przedsiębiorca ponosi koszt podatku VAT od przeprowadzonej przed podmiot rekrutujący diagnozy kondycji przedsiębiorstwa – szacowana wysokość tego podatku to ok. 230 złotych.

Diagnoza kondycji przedsiębiorstwa to udokumentowany proces zawierający szczegółową ocenę kondycji firmy wraz z rekomendacją powstałą w wyniku usługi doradczej świadczonej przez podmiot rekrutujący. Rekomendacje wskazują na usługi rozwjowe: szkolenia, doradztwo, mentoring, w których powinien uczestniczyć przedsiębiorca biorący udział w projekcie lub jego pracownicy. Celem usług rozwojowych jest nabycie wiedzy i umiejętności prowadzących do wdrożenia rozwiązań służących przeciwdziałaniu trudnej sytuacji.

PARP dokonuje zapłaty wynagrodzenia netto podmiotowi świadczącemu usługi rozwojowe lub uczestnikowi projektu Systemu Wczesnego Ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach, jeśli ten opłacił fakturę przed rozpoczęciem realizacji usługi rozwojowej, w terminie 14 dni kalendarzowych od zaakceptowania przez PARP „Wniosku o rozliczenie usługi rozwojowej”  złożonego przez przedsiębiorcę.

Więcej pytań i odpowiedzi znajduje się na stronie faq.parp.gov.pl

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje - grudzień 2020

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje - grudzień 2020

Zobacz
GEM Polska. Raport z badania przedsiębiorczości - 2020

Raport

GEM Polska. Raport z badania przedsiębiorczości - 2020

Zobacz
Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich firmach – obraz tuż przed pandemią

Raport

Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich firmach – obraz tuż przed pandemią

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań