Pomiń nawigację

27 listopada 2023 r.

Wspieraj indywidualnych innowatorów – aplikuj o dofinansowanie w ramach konkursu „Laboratorium Innowatora – oferta dla operatorów”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przypomina o naborze dla operatorów programów mentoringowych, oferujących wsparcie indywidualnych innowatorów. Zgłoszenia do konkursu „Laboratorium Innowatora – oferta dla operatorów” przyjmowane są do 19 grudnia 2023 r. Nabór jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027.

Do naboru „Laboratorium Innowatora – oferta dla operatorów” mogą zgłaszać się podmioty działające na rzecz innowacyjności, które zapewnią kompleksowe wsparcie indywidualnym innowatorom zainteresowanym rozwijaniem produktów przyszłości i założeniem własnego startupu.

Wspierając innowacyjne pomysły dajemy szansę przedsiębiorczym wizjonerom. Materializacja ich przełomowych idei może kształtować przyszłość i poszerzać dotychczasowe horyzonty biznesu. Laboratorium Innowatora to niezwykła szansa dla przedsiębiorców, by skorzystać z ekspertyz profesjonalistów i z ich pomocą wdrażać swoje biznesowe koncepcje. Wybrani przez PARP operatorzy będą wspierać kreatywne pomysły dostarczając ekspercką wiedzę, usługi i rynkowe narzędzia weryfikacji hipotez biznesowych oraz dzielić się najlepszymi praktykami.

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się instytucje otoczenia biznesu, działające na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki, w tym centra transferu technologii, centra innowacji, inkubatory technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz parki technologiczne, potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru.

Budżet naboru wynosi 14 mln zł. Operatorzy będą mogli przeznaczyć pozyskane środki na działania mentoringowe i doradcze oraz pokrycie kosztów obsługi programu. Dofinansowanie projektu może wynieść od 4 do 7 mln zł. Poziom wsparcia wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, które mogą objąć m.in.:

  • koszty działań mentoringowych i doradczych realizowanych przez operatorów na rzecz uczestników programu;
  • koszty usług wspomagających weryfikację założeń biznesowych;
  • inne koszty związane z uzyskaniem niezbędnych certyfikatów, pozyskaniem baz danych oraz nabyciem narzędzi informatycznych i środków trwałych;
  • koszty działań operatorów związanych z obsługą programu tj.: koszty wynagrodzeń członków zespołów projektowych; koszty działań informacyjno-promocyjnych.

Napływające do PARP zgłoszenia będą oceniane na podstawie kryteriów obligatoryjnych i rankingujących, a w przypadku równych wyników – kryteriów rozstrzygających. Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów i procesu oceny są dostępne na stronie internetowej PARP.

Aplikacje należy składać elektronicznie przez Lokalny System Informatyczny dostępny na stronie PARP. Więcej informacji, w tym szczegóły dotyczące procesu składania wniosków i wymaganych dokumentów, znajduje się na stronie konkursowej. Termin na zgłoszenia upływa 19 grudnia 2023 r o godz. 16:00.

Wsparcie nowoczesnej gospodarki

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (FENG) stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów – Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014–2020. Program jest skierowany do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, sektora nauki (uczelni wyższych, instytutów PAN oraz badawczo-rozwojowych), konsorcjów przedsiębiorców (także tych z organizacjami badawczymi), jak również instytucji otoczenia biznesu, czyli ośrodków przedsiębiorczości i innowacji oraz instytucji finansowych. W ramach programu FENG dostępne są formy wsparcia w postaci dotacji, instrumentów finansowych oraz instrumentów łączących finansowanie zwrotne i dotacyjne. Na pomoc mogą liczyć organizacje na każdym etapie rozwoju.

W ramach blisko 8 mld euro dostępnego budżetu, program realizuje cele, takie jak: wzmacnianie potencjału badawczego i innowacyjnego poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii, wspieranie wzrostu konkurencyjności, rozwijanie umiejętności w dziedzinie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości oraz kierowanie gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 i ekologicznych technologii.

Więcej informacji o programie FENG znajduje się na stronie internetowej.

Pliki do pobrania

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 27.11.2023 14:19
Poprawiono: 29.11.2023 10:59
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: marek_rzewuski
Autor dokumentów: