Pomiń nawigację

30 października 2023 r.

Oświadczenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w odniesieniu do trwającej kontroli poselskiej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oświadcza, że w ramach pierwszego naboru do „Ścieżki SMART” nie została zakończona procedura przyznawania pomocy finansowej. Obecnie nie została zawarta żadna umowa o dofinansowanie oraz nie zostały wypłacone żadne środki finansowe. Pozytywna ocena projektu nie jest równoznaczna z zawarciem umowy i udzieleniem dofinansowania.

W związku z prowadzoną kontrolą oświadczamy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udzieli wszelkich informacji i udostępni wymagane dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2022 r. poz. 1339).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 26 października 2023 r. rozpoczęła się kontrola poselska Posłów na Sejm RP, Pana Dariusza Jońskiego oraz Pana Michała Szczerby.

Kontrola dotyczy m.in. systemu oceny wniosków, zawierania umów, realizacji projektów oraz trzech projektów ocenionych pozytywnie w pierwszym naborze „Ścieżki SMART” programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

W ramach kontroli odbyło się spotkanie, które miało na celu m.in uzgodnienie zakresu przekazywania informacji, materiałów i dokumentacji oraz składania wyjaśnień. Spotkanie było protokołowane.

Złożone w naborze „Ścieżka SMART” projekty zostały ocenione merytorycznie przez ekspertów zewnętrznych zgodnie z kryteriami wyboru projektów, stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru projektów. Link do informacji o zasadach oceny: https://www.parp.gov.pl/images/dzialanie/smart/zasady-oceny-projektow-.pdf.

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej 198 projektów otrzymało ocenę pozytywną.

Do uzyskania oceny pozytywnej niezbędne było spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów obligatoryjnych, które oceniane były w sposób „spełnia/nie spełnia” – zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu Wyboru Projektów: Projekt może zostać wybrany do dofinansowania, jeśli w każdym z kryteriów obligatoryjnych, wspólnych dla projektu oraz w każdym z kryteriów obligatoryjnych dla każdego z modułów wchodzących w skład projektu otrzyma ocenę „TAK”.

Przedmiotem oceny w ramach kryteriów obligatoryjnych była m.in.: innowacyjność produktu lub procesu, która musi być wynikiem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych (wymagany poziom innowacyjności co najmniej krajowy), zdolność wnioskodawcy do finansowej realizacji projektu, potencjał wnioskodawcy do realizacji projektu, opłacalność.

Projekt, który nie spełnił chociaż jednego z kryteriów obligatoryjnych pomimo otrzymania punktów w kryteriach rankingujących, nie mógł zostać pozytywnie oceniony.

O pozycji wniosku na liście projektów pozytywnie ocenionych decydowała liczba punktów otrzymanych w wyniku oceny kryteriów rankingujących. Liczba punktów otrzymanych w ramach oceny kryteriów rankingujących nie miała znaczenia dla wyniku oceny, gdyż Regulamin wyboru projektów nie określa minimalnej liczby punktów niezbędnej dla uzyskania pozytywnej oceny projektu.

Liczba punktów rankingujących miałaby znaczenie, gdyby wartość wszystkich projektów, które spełniły ww. kryteria obligatoryjne, przekraczała dostępną w naborze alokację.

W przypadku pierwszego naboru „Ścieżka SMART” wartość dofinansowania dla pozytywnie ocenionych projektów stanowiła ok. 42% dostępnej alokacji, co oznacza, że projekty, które spełniły wszystkie kryteria obligatoryjne zostały umieszczone na liście projektów pozytywnie ocenionych.

Zakres informacji opublikowanych na stronie internetowej w zakresie listy projektów ocenionych pozytywnie jest zgodny z art. 57 ust. 1 ustawy wdrożeniowej oraz podrozdziałem 9.1. wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących wyboru projektów na lata 2021-2027. Powyższe dokumenty wymagają podania wyniku oceny tj. czy projekt ma ocenę pozytywną czy negatywną. Te informacje zostały opublikowane na stronie internetowej PARP.

Obecnie nie została zawarta żadna umowa o dofinansowanie oraz nie zostały wypłacone żadne środki finansowe. Pozytywna ocena projektu nie jest równoznaczna z zawarciem umowy i udzieleniem dofinansowania.

Opublikowano: 30.10.2023 10:45
Poprawiono: 30.10.2023 09:45
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: