Pomiń nawigację

15 czerwca 2023 r.

Rusza nabór do konkursu „Infrastruktura drogowa”

14 czerwca 2023 r. startuje nabór do konkursu „Infrastruktura drogowa” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskiej dla Polski Wschodniej (FEPW). Konkurs skierowany jest do województw  Polski Wschodniej. Łączny budżet działania wynosi prawie 2 mld zł.

Zgłoszenia do konkursu „Infrastruktura drogowa” można składać od 14 czerwca do 30 sierpnia 2023 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16.00). Beneficjentami projektów będą województwa Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, podlaskie oraz mazowieckie z wykluczeniem aglomeracji warszawskiej.

Celem interwencji jest poprawa dostępności drogowej w regionie. Oczekiwanym efektem wsparcia będzie rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej.

Do konkursu mogą zgłaszać się jednostki samorządu terytorialnego (zarządcy dróg wojewódzkich) z makroregionu Polski Wschodniej. Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu. Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 15%. Pomoc finansowa jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na:

  • budowę lub przebudowę dróg w celu ustanowienia niezbędnych połączeń do sieci TEN-T;
  • budowę przejść granicznych oraz innych gałęzi zrównoważonego transportu (np. terminali intermodalnych, węzłów kolejowych);
  • budowę lub przebudowę dróg w celu umożliwienia wykonywania codziennych przewozów publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej;
  • budowę lub przebudowę obwodnic.

– W ramach obecnego naboru mamy do dyspozycji 1,355 mld zł. Warto jednak podkreślić, że jeśli projektów będzie bardzo dużo, instytucja zarządzająca może podjąć decyzję o zwiększeniu tych środków tak, aby wykorzystać całą alokację działania, która wynosi 430 mln euro. Środki te pozwolą na rozwój infrastruktury drogowej, która ma kluczowe znaczenie dla mobilności, rozwoju gospodarczego oraz poprawy jakości życia mieszkańców Polski Wschodniej – podkreśla Maciej Berliński, dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych w PARP.

Instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie naboru jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Aplikacje konkursowe należy składać wyłącznie za pośrednictwem LSI (https://lsi.parp.gov.pl).

Więcej informacji o konkursie Infrastruktura drogowa znajduje się na stronie PARP.

Pliki do pobrania

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 15.06.2023 11:44
Poprawiono: 15.06.2023 09:44
Modyfikujący: 
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: