Pomiń nawigację

3 czerwca 2023 r.

Światowy Dzień Roweru. Polskie miasta dbają o infrastrukturę dla rowerzystów

3 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Roweru. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 12 kwietnia 2018 r. Z okazji Światowego Dnia Roweru warto przywołać projekty realizowane w polskich miastach w ramach Funduszy Europejskich, które mają na celu rozwój infrastruktury przyjaznej rowerzystom. Są one realizowane w ramach działania Zrównoważony Transport Miejski wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z Programu Polska Wschodnia (POPW).

W tekście rezolucji ustanawiającej Światowy Dzień Roweru podkreślono „wyjątkowość, długowieczność i wszechstronność roweru, który jest w użyciu od dwóch stuleci i który jest prostym, dostępnym, niezawodnym, czystym, przyjaznym dla środowiska środkiem transportu”. Rower jest „symbolem zrównoważonego transportu i przekazuje pozytywne przesłanie wspierania zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz ma pozytywny wpływ na klimat”. Wraz z nadejściem wiosny, na ulicach widać coraz więcej osób poruszających się na rowerach. Sprzyja temu ciągły rozwój infrastruktury przyjaznej rowerzystom. W wielu polskich miastach powstają coraz to nowe ścieżki rowerowe. Umożliwiają to m.in. środki pozyskane z działań Zrównoważony Transport Miejski oraz Infrastruktura Drogowa realizowanych przez PARP w ramach Programu Polska Wschodnia (POPW). Warto podkreślić, że długość wspartej infrastruktury rowerowej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 wynosi ponad 220 km.

Ze wsparcia z Funduszy Europejskich skorzystał m.in. Lublin. Miasto pozyskało niemal 164 mln zł dofinansowania na projekt „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie”. Realizacja inwestycji przyczyni się do tworzenia tzw. łańcuchów ekomobilności miejskiej poprzez połączenie unowocześnionego systemu publicznej komunikacji zbiorowej z istniejącymi punktami systemu rowerów miejskich w Lublinie. Zaprojektowane ścieżki rowerowe wraz ze wzmożonym ruchem pasażerskim wpłyną na odsetek osób korzystających z miejskich rowerów przed lub po podróży autobusem. Szeroki zakres przebudowy ścieżek rowerowych zachęci rowerzystów do częstszego korzystania z tego rodzaju transportu. Nowo budowana droga rowerowa wzdłuż ul. Fabrycznej wyprowadza ruch rowerowy do rekreacyjnej trasy rowerowej wzdłuż rzeki Bystrzycy biegnącej aż nad Zalew Zemborzycki.

Lublin realizuje również projekt „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF”, na który otrzymał dofinansowanie w wysokości prawie 112 mln zł z Programu Polska Wschodnia. Budowa zarówno wydzielonych dróg dla rowerów oraz parkingów rowerowych pozwoli na zwiększenie atrakcyjności transportu multimodalnego, wiążącego rower i komunikację miejską. W ramach projektu powstaną obustronne dwukierunkowe drogi dla rowerów wzdłuż Al. Racławickich. Wzdłuż planowanej drogi obecnie znajdują się 3 stacje wypożyczalni Lubelskiego Roweru Miejskiego, wykorzystywanego jako pierwszy lub ostatni etap podróży z przesiadką, przy wykorzystaniu komunikacji miejskiej. Pojedyncze stojaki rowerowe powstaną również przy wybranych przystankach komunikacji miejskiej zlokalizowanych wzdłuż Al. Racławickich.

Z kolei Rzeszów otrzymał 132 mln zł dofinansowania z działania „Zrównoważony transport miejski” na rozwój systemu transportu publicznego. Realizacja projektu przyczyniła się do integracji komunikacji zbiorowej z transportem rowerowym poprzez budowę ciągów pieszo-rowerowych uzupełniających istniejącą siatkę ścieżek rowerowych. Szczególnym elementem projektu wpływającym na rozwój łańcuchów ekomobilności była budowa tras rowerowych nad Wisłokiem, co pozwoliło na integrację systemu ścieżek rowerowych na obu brzegach rzeki oraz poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, separując ruch pieszy i rowerowy od samochodów. W ramach projektu wybudowano ścieżki rowerowe na lub przy (kładki rowerowe) trzech głównych przeprawach mostowych (Most Lwowski, Most Narutowicza, Most Karpacki). W ramach projektu rozbudowano sieć ścieżek rowerowych także w ramach zrealizowanej przebudowy ulic, m.in. Jana Pawła II, czy rozbudowy układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki. Ponadto w projekcie zaplanowano wykonanie 5 parkingów rowerowych wraz z monitoringiem z 35 stanowiskami do parkowania w każdej z lokalizacji. Parkingi zostaną zlokalizowane w miejscach szczególnie intensywnie uczęszczanych i stanowiących dogodne miejsce przesiadkowe na publiczny transport autobusowy, co pozytywnie wpłynie na funkcjonujące łańcuchy ekomobilności. Wiaty rowerowe zostaną wyposażone w dwupoziomowe stojaki, które pomieszczą co najmniej 35 rowerów. Wewnętrzne oświetlenie zapewni całodobowy dostęp dla osób z nich korzystających. Monitoring wiat będzie miał na celu zabezpieczenie rowerów, a także obiektu przed dewastacją bądź przed kradzieżą (w przypadku rowerów).

Ze wsparcia z Funduszy Europejskich skorzystał także Białystok, który otrzymał ponad 84 mln zł dofinansowania na projekt pt. „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej”. Przy większości przebudowywanych w ramach projektu ulic powstały ścieżki rowerowe lub ciągi pieszo-rowerowe. Przykładowo, wzdłuż ul. Maczka-Wileńska, po obu jej stronach zaprojektowano chodniki oraz ścieżkę rowerową o szerokości 3,0 m. Ścieżka rowerowa po lewej stronie ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego kończy się za skrzyżowaniem z ul. Wileńską.

Na rozwój infrastruktury przyjaznej rowerzystom postawiły także Kielce. Otrzymały ponad 184 mln zł dofinansowania na rozwój komunikacji publicznej. Projekt obejmuje realizację 9 zadań, umożliwiających kompleksową poprawę transportu publicznego w Kielcach. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego Kielc oraz jego obszaru funkcjonalnego, zapewniające wzrost mobilności jego mieszkańców i poprawę efektywności układów transportowych m.in. poprzez budowę infrastruktury tworzącej łańcuchy ekomobilności w postaci ciągów pieszych (chodniki) oraz rowerowych (ścieżki rowerowe), które umożliwią powiązanie transportu publicznego z indywidualną komunikacją rowerową i pieszą.

Z kolei Olsztyn pozyskał 76 mln zł dofinansowania z Programu Polska Wschodnia na „Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności”. Głównym celem projektu był rozwój transportu zbiorowego na terenie miasta Olsztyna i jego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF). Realizacja projektu przede wszystkim podniosła atrakcyjność transportu zbiorowego, a tym samym zwiększyło się jego wykorzystanie.           Udało się to między innymi dzięki zintegrowanemu węzłowi przesiadkowemu przy Dworcu PKP/PKS, przebudowie i budowie układu ulicznego w centrum Olsztyna (ul. Pieniężnego z mostem św. Jakuba oraz ul. Partyzantów) z nadaniem priorytetu komunikacji miejskiej (buspasy),  przebudowie i budowie chodników, dróg dla rowerów oraz oświetlenia, a także dzięki zakupowi taboru tramwajowego i rozbudowie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS). W projekcie rozbudowano sieć ścieżek rowerowych w ramach zrealizowanej przebudowy układu ulicznego w centrum Olsztyna.

Jeszcze w tym roku ruszy nabór do działania Zrównoważona mobilność miejska realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). Wsparciem będą objęte projekty z zakresu ekologicznych, zintegrowanych systemów mobilności miejskiej (obejmujących transport miejski i aktywne formy mobilności), przyczyniające się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, hałasu i zwiększenia efektywności przemieszczania się w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć m.in. na ścieżki rowerowe.

Pliki do pobrania

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 03.06.2023 10:30
Poprawiono: 06.06.2023 12:46
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: