8 czerwca 2022 r.

Czerwcowe nowości w regionach. Sprawdź gdzie jeszcze możesz otrzymać dofinansowanie do szkoleń i doradztwa

Pracujący w firmach z sektora MŚP  i prowadzący swoje firmy z tego sektora w województwach: podkarpackim, podlaskim, lubuskiem, małopolskim, warmińsko-marurskim i śląskim nadal mogą korzystać z dofinansowania do szkoleń czy doradztwa. W tych 6 regionach w czerwcu wystartowały  nabory i pojawiły się nowe środki na szkolenia, studia podyplomowe i doradztwo. Warto poznać najnowszą ofertę regionów a długie, czerwcowe dni wykorzystać na poszerzenie swoich możliwości zawodowych, rozwój kompetencji czy pasji. 

  • województwo podkarpackie

 Usługi rozwojowe z dofinansowaniem w subregionie rzeszowskim

Nabór na dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP ogłosiła Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego.  Formularze zgłoszeniowe można składać od 13 czerwca; nabór potrwa do 20 czerwca. Wsparcie realizowane jest w ramach projektu „Generator Kompetencji 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”. Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych wpisanych do BUR.Nabór skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw; z ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są tym razem mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 pracowników.

więcej informacji na stronie 

  • województwo podlaskie

Dofinansowanie usług rozwojowych dla podlaskich przedsiębiorców
Skorzystanie z możliwości refundacji części kosztów poniesionych na kształcenie personelu w ramach usług szkoleniowych znajdujących się BUR umożliwia MMŚP projekt "Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”.
Projekt skierowany jest wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział na terenie województwa podlaskiego i ich pracowników, w tym właścicieli i kadry zarządzającej. Celem  jest podniesienie konkurencyjności ponad 1 tys. podlaskich przedsiębiorstw z sektora MŚP poprzez dostosowanie kompetencji i kwalifikacji przeszło 6,4 tys. pracowników. Wsparcie koncentruje się w szczególności na pracownikach powyżej 50 roku życia, pracownikach o niskich kwalifikacjach, osobach z niepełnosprawnościami, przedsiębiorstwach wysokiego wzrostu, przedsiębiorcach, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER oraz przedsiębiorstwach funkcjonujących w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje.
W ramach projektu przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc konsultantów w wyborze właściwej usługi rozwojowej oraz pomoc w identyfikacji istnienia potrzeb rozwojowych. Przedsiębiorstwa zainteresowane refundacją części wydatków na wybraną w BUR usługę rozwojową muszą złożyć dokumenty rekrutacyjne do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

więcej informacji na stronie

Dofinansowanie do podnoszenia kompetencji kadr w subregionie suwalskim

Agencja Rozwoju Regionalnego “ARES” S.A. w Suwałkach poinformowała o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”. Nabór kierowany jest wyłączenie do osób powyżej 50 roku życia bez względu na poziom wykształcenia oraz osób młodszych, posiadających niskie kwalifikacje tj. wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne. Rekrutacje dla poszczególnych powiatów rozpoczęły się 2 i 3 czerwca.

Więcej informacji na stronie 

  • województwo lubuskie

Zmiana zasad naboru do Lubuskich Bonów Rozwojowych

Z początkiem czerwca zmieniły się zasady naboru formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II”. Nabór ten jest obecnie ograniczony wyłącznie do następujących  grup priorytetowych:  pracowników w wieku 50 lat i więcej, pracowników o niskich kwalifikacjach,  przedsiębiorstw działających w ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS) lub  przedsiębiorstw wysokiego wzrostu.  Projekt: "Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim - edycja II" jest realizowany w ramach RPO Lubuskie 2020 na terenie województwa lubuskiego w subregionie zielonogórskim w powiatach: krośnieńskim, nowosolskim, świebodzińskim, wschowskim, żagańskim, żarskim, zielonogórskim oraz mieście Zielona Góra. W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubuskiego (subregionu zielonogórskiego) oraz ich pracownicy (w tym właściciele) wykonujący swoje obowiązki zawodowe na terenie jednostki organizacyjnej w subregionie zielonogórskim.

Więcej informacji na stronie

  • województwo małopolskie

Bony rozwojowe dla przedsiębiorców subregionu tarnowskiego

7 czerwca ruszył nabór wniosków na dofinansowanie usług rozwojowych z alokacją środków w wysokości 1 mln zł.  Nabór skierowany jest do MMŚP z subregionu tarnowskiego (powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski oraz miasto Tarnów). W naborze mogą wziąć udział  również przedsiębiorcy, którzy zatrudniają i planują oddelegować do udziału w usługach rozwojowych osoby posiadające status uchodźców wojennych z Ukrainy. Ważność dofinansowania: 60 dni od daty podpisania umowy wsparcia. Nabór skierowany jest wyłącznie do firm, które nie mają podpisanej umowy lub zaakceptowanego wniosku w poprzednich naborach.

więcej informacji na stronie

Sądeckie Bony Szkoleniowe – nowy nabór

Od 9 do 15 czerwca potrwa  nabór wniosków o dofinansowanie w ramach bonów rozwojowych w projekcie "Sądeckie Bony Szkoleniowe". Nabór może zakończyć się wcześniej, jeśli wyczerpana zostanie podstawowa pula alokacji (400 tys. zł) wraz z pulą rezerwową. Zainteresowani wsparciem przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc w przygotowaniu dokumentów w punktach obsługi, których adresy można znaleźć na stronie projektu. W naborze decyduje kolejność zgłoszeń. Jedną z grup preferowanych są przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w ramach 2.2 POWER.

więcej informacji na stronie 

Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy – dodatkowe środki i nowy nabór

Dzięki wynegocjowaniu dodatkowych środków i wydłużeniu okresu korzystania ze wsparcia dla usług w BUR do końca września 2023 r. możliwe są kolejne nabory w projekcie  Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy. 16 nabór ruszył 6 czerwca. Oferta kierowana jest do samozatrudnionych, mikro i małych przedsiębiorstw mających siedzibę, oddział lub filię na terenie powiatów suskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego. W planach są odrębne nabory dla średnich przedsiębiorstw. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zakończenie naboru planowane jest na 1 lipca lub po wyczerpaniu kwoty alokacji (700 tys.zł) wraz z pulą rezerwową.

Więcej informacji na stronie.

Bony rozwojowe dla firm subregionu Małopolski Zachodniej

Do 10 czerwca potrwa nabór na bony rozwojowe w ramach projektu "Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP subregionu Małopolski Zachodniej". Oferta kierowana jest do mikroprzedsiębiorców zatrudniających od 1 do 3 osób oraz samozatrudnionych. Projekt skierowany jest do przedsiębiorców z siedzibą, filią, delegaturą lub jednostką organizacyjną na terenie subregionu Małopolski Zachodniej (powiat wadowicki, oświęcimski, chrzanowski, olkuski). Poziom alokacji: 75 tys. zł. Nabór może zakończyć się wcześniej w przypadku wyczerpania środków.

Więcej informacji na stronie

  • województwo warmińsko-mazurskie

Wznowienie naboru wniosków na wsparcie rozwojowe MŚP z Warmii i Mazur.

7 czerwca wznowiony został nabór do projektu "Wsparcie rozwojowe MŚP z Warmii i Mazur". Przedsięwzięcie kierowane jest do przedsiębiorców którzy prowadzą swoją działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Tym razem zostały wprowadzone ograniczenia dotyczące możliwości skorzystania z dofinansowania usług rozwojowych: operator będzie przyjmował kompletne zgłoszenia jedynie od MŚP, które dotychczas nie korzystały z dofinansowania w ramach realizowanego projektu. Dodatkowo MŚP mogą wnioskować o dofinansowanie usług rozwojowych w kwocie dofinansowania nie wyższej niż 5 tys. zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji i kwalifikacji pracowników oraz rozwój przedsiębiorstw z sektora MŚP mających swoją siedzibę, filię, delegaturę, oddział na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz ich pracowników zatrudnionych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie w sumie 755 firm oraz 714 pracowników.

więcej informacji na stronie

  • województwo śląskie

Wznowienie naboru wniosków w projekcie „Operator wsparcia finansowego MŚP w województwie śląskim"

14 czerwca wznowiony zostanie nabór do projektu pn. „Operator wsparcia finansowego MŚP w województwie śląskim”. 
Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa śląskiego, oraz ich pracowników i kadry zarządzającej. Dofinansowanie kosztów realizacji usług rozwojowych jest możliwe wyłącznie na usługi rozwojowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych. Kwota alokacji: 1 mln zł

więcej informacji na stronie


Opublikowano: 08.06.2022 17:05
Poprawiono: 08.06.2022 15:22
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: