26 maja 2022 r.

Nowości „Ustawy wdrożeniowej” - 2 lata wykluczenia dla nierzetelnych Usługodawców

Informujemy, że 4 czerwca br. wejdzie w życie Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 („Ustawa wdrożeniowa”). Wprowadza ona między innymi zmiany do Ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Najważniejszą  zmianą wprowadzoną przez art. 101 „Ustawy wdrożeniowej” jest nowe brzmienie art. 6a Ustawy o PARP poprzez dodanie po ust.1, ust.1a, który reguluje możliwości ponownego wpisu do BUR Usługodawców wykreślonych z rejestru przez Agencję. Zgodnie z tym przepisem wykreślony Usługodawca oraz podmioty z nim powiązane, mają możliwość ponownego wpisu do BUR najwcześniej po 2 latach od dnia jego wykreślenia.


Opublikowano: 26.05.2022 15:50
Poprawiono: 01.06.2022 07:46
Modyfikujący: Paweł Startek
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: