1 października 2021

Wystartował konkurs na najlepsze inicjatywy edukacyjne

„Pracodawca Jutra” to konkurs, którego celem jest wyróżnienie i promowanie przedsiębiorców realizujących modelowe inicjatywy z  zakresu współpracy biznesu z edukacją. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: „Rozwój pracownika”, „Dojrzałe kompetencje” oraz „Ambasador Edukacji”. To już VI edycja przedsięwzięcia realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Zgłoszenia można składać  do 24 listopada 2021 r.

Do konkursu mogą zgłaszać się firmy (niezależnie od wielkości), w których po 1 stycznia 2019 r. realizowano inicjatywy edukacyjne. Chodzi o projekty kierowane do następujących grup odbiorców: uczniów, studentów, absolwentów szkół wyższych/średnich/branżowych, pracowników lub osób bezrobotnych i poszukujących pracy, nauczycieli, wykładowców akademickich, trenerów, doradców oraz innych środowisk reprezentujących sektor edukacji formalnej i nieformalnej oraz emerytów i rencistów, o ile inicjatywy miały na celu przywrócenie ich do aktywności zawodowej.

Tegoroczna edycja konkursu wyłoni zwycięzców w trzech kategoriach: „Rozwój pracownika”, „Dojrzałe kompetencje” oraz „Ambasador Edukacji”. W każdej z nich zostaną wybrani dwaj laureaci – w zależności od tego czy reprezentują segment mikro- lub małych , czy średnich lub dużych przedsiębiorstw.

W kategorii „Rozwój pracownika” można zgłaszać takie inicjatywy jak: pomoc w rozwoju zawodowym pracowników, systemy motywujące do podnoszenie kompetencji, inwestycje w rozwój pracowników oparte na programach podnoszących ich kompetencje i kwalifikacje oraz inicjatywy na rzecz rozwoju kompetencji miękkich.

Zakres inicjatyw wchodzących w kategorię „Dojrzałe kompetencje” obejmuje  programy rozwojowe dla pracowników powyżej 50. roku życia. Docenione zostaną inicjatywy zwiększające szanse i rozwój pracowników oraz programy mentorskie polegające na wykorzystaniu eksperckiej wiedzy pracowników w wieku powyżej 50 lat i transfer ich wiedzy do osób o mniejszym doświadczeniu zawodowym i kompetencjach.

Na miano „Ambasadora edukacji” mogą liczyć inicjatorzy programów z zakresu współpracy przedsiębiorcy z instytucjami edukacyjnymi (prowadzenie lekcji, warsztatów w szkołach, tworzenie/wspieranie klas profilowych, współpraca z organizacjami pozarządowymi o profilu oświatowym/edukacyjnym, itp.), tworzenia lub wspierania autorskich platform, gier edukacyjnych oraz organizacji autorskich staży lub konkursów dla uczniów i studentów. W tej kategorii doceniane będą działania pracodawców w działalność dydaktyczną i naukową dla wykładowców i nauczycieli oraz zaangażowanie na rzecz zdobywania lub rozwoju kompetencji i zyskiwania kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy.

Dodatkowo wyróżnienia branżowe przyznają przedstawiciele 17 Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Więcej informacji o konkursie „Pracodawca Jutra” można znaleźć na stronie: www.parp.gov.pl/pracodawca-jutra


Opublikowano: 01.10.2021 10:59
Poprawiono: 01.10.2021 11:02
Modyfikujący: 
Udostępniający: Paweł Startek
Autor dokumentów: