17 września 2021

Blokada możliwości zapisywania się na usługę po jej rozpoczęciu

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020, Podrozdział 4.1, pkt 12 kwalifikowanie kosztów usługi rozwojowej jest możliwe w przypadku, gdy zgłoszenie na usługę rozwojową zostało zrealizowane za pośrednictwem BUR. Pozwala to instytucjom przyznającym wsparcie na udział w usługach rozwojowych zaplanować i przeprowadzić wizyty monitoringowej na miejscu realizacji usługi rozwojowej, których celem jest sprawdzenie faktycznego dostarczenia usługi rozwojowej i jej zgodności ze standardami określonymi m.in. w Karcie Usługi.

Z uwagi na powtarzające się sytuacje zapisywania się na usługi rozwojowe w BUR po ich rozpoczęciu a nawet po zakończeniu, w najbliższym czasie planujemy rozpoczęcie prac związanych ze zmianą Regulaminu BUR oraz wprowadzenie modyfikacji w systemie informatycznym. Zmiana polegać będzie na wprowadzeniu blokady możliwości zapisu uczestnika na usługę na 1 dzień przed datą rozpoczęcia usługi. Blokada ta nie będzie dotyczyć usług realizowanych w formie zdalnej oraz studiów podyplomowych.

 


Opublikowano: 17.09.2021 10:54
Poprawiono: 17.09.2021 10:54
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: