23 sierpnia 2021

Nowe nabory na koniec wakacji. Sprawdź, gdzie startują rekrutacje do projektów szkoleniowych - aktualizacja.

Pracujesz lub prowadzisz firmę w województwie podlaskim, podkarpackim lub dolnośląskim i chcesz się szkolić? A może planujesz rozwijać swoje kompetencje? Już w tym tygodniu rozpoczynają się kolejne rekrutacje do projektów rozwojowych dofinansowanych ze środków europejskich. Więcej szczegółów poniżej. 

 Dofinansowane studia podyplomowe w Podkarpaciem 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Generator Kompetencji 2.0” – dofinansowanie do usług rozwojowych opublikowanych w Bazie Usług Rozwojowych dla MŚP.

Formularze zgłoszeniowe do projektu można składać w terminie od 06.09.2021r. od godz. 7:00 do 10.09.2021r. do godz. 15:30.

Nabór  skierowany jest do Przedsiębiorców z sektora MŚP z tym, że dofinansowane będą jedynie usługi rozwojowe dotyczące studiów podyplomowych wpisane do Bazy Usług Rozwojowych.

Więcej szczegółów dot. naboru

Rozpoczęcie naboru w woj. podlaskim

Miasto Suwałki Operator Usług Rozwojowych dla subregionu suwalskiego uprzejmie informuje, iż 27 sierpnia br. o godz. 8.00 rozpocznie się druga rekrutacja do projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”.

  • W ramach Poddziałania 3.2.1. „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”. Limit wniosków: 300. Maksymalna kwota dofinansowania: 9 000 zł. na osobę.
  • W ramach Poddziałania 3.2.2. „Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych”. Limit wniosków: 50.Maksymalna kwota dofinansowania: 15 000 zł. na osobę.

Więcej informacji na stronie

Rozpoczęcie XX naboru w woj. podkarpackim

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.- Operator usług rozwojowych w woj. podkarpackim informuje, iż kolejny nabór formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego” zostanie ogłoszony 1 września br. Formularze zgłoszeniowe będzie można składać po upływie 5 dni roboczych od zamieszczenia komunikatu o naborze.

Nabór ten będzie adresowany zarówno do mikro, małych i średnich  przedsiębiorstw, które nie otrzymały dotychczas dofinansowania na usługi rozwojowe w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego” realizowanego przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Więcej informacji na stronie

Wznowienie naboru w woj. dolnośląskim

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze,  jako Operator usług rozwojowych informuje o wznowieniu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników – edycja II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

1) Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa:

– z sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,

– mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu jeleniogórskiego

2) Termin rozpoczęcia przyjmowania formularzy: 26 sierpnia br. o godzina: 8:00  tj. 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu komunikatu o wznowieniu,

3) Dostępna alokacja: 216 000,00 PLN; alokacja do końca realizacji Projektu: 200 400,57 PLN.

4) Ze względu na obecny stan pandemii i wynikające z niego zagrożenia, kompletne wnioski należy składać:

– za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu:

  1. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. 

– elektronicznie z podpisem kwalifikowanym na adres e-mail, który zostanie opublikowany na stronie danego Operatora w dniu i o godzinie rozpoczęcia naboru w odrębnym Komunikacie o naborze elektronicznym.

Więcej informacji na stronie

Zakaz wielokrotnego przesyłania fiszki przez tego samego przedsiębiorcę w tym samym naborze w woj. śląskim

Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna- Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w woj. śląskim u przejmie informuje, że w związku z zaobserwowanym w ostatnich naborach masowym wielokrotnym przesyłaniem tej samej fiszki przez tych samych przedsiębiorców w jednej turze naboru Komitet Sterujący PSF Poddziałania 8.2.3 w woj. śląskim Uchwałą nr 104 z dnia 19.08.2021 przyjął zasadę, wg której jeden Przedsiębiorca może złożyć jedną fiszkę wniosku w danej rundzie naboru u wybranego Operatora. W przypadku wysyłki tej samej fiszki, w tym samym naborze, przez tego samego Przedsiębiorcę, żadna z nich nie zostanie uwzględniona na liście fiszek.

 


Opublikowano: 23.08.2021 13:14
Poprawiono: 27.08.2021 15:41
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: