1 lipca 2021

Szkolenia z dofinansowaniem – sprawdź lipcowe nowości w regionach

Każdego dnia w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz ofertę ponad 30 tys. usług szkoleniowych. Wiele z nich można zrobić zdalnie, na wiele można dostać dofinansowanie. Poniżej oferta nowych naborów dla właścicieli i pracowników miko, małych i średnich przedsiębiorstw w województwach  zachodniopomorskim, lubuskim i łódzkim i w regionie Rabka w woj. małopolskim.  Mimo, że w najbliższych, wakacyjnych miesiącach chcemy przede wszystkim odpocząć, nic nie stoi na przeszkodzie, aby doszkalać się zdalnie. Korzystając z nowych technologii możemy uczyć się  i zdobywać nowe kompetencje w wolnym czasie i w wybranym przez nas miejscu.

Wznowienie naboru w woj. zachodniopomorskim

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, jako Operator usług rozwojowych w woj. zachodniopomorskim informuje, że 1 lipca 2021 r. wznowiony został nabór wniosków o refundację usług rozwojowych. Alokacja przeznaczona na III kwartał br. wynosi 3 000 000,00 zł (§7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie).

Więcej informacji na stronie

Odblokowanie zawarcia drugiej umowy z tym samym przedsiębiorcą w woj. zachodniopomorskim

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego informuje, że w związku z bliskim osiągnięciem wskaźnika “Ilość MŚP objętych usługami rozwojowymi” odblokowuje możliwość zawarcia drugiej umowy z tym samym przedsiębiorcą na dofinansowanie usług rozwojowych dla uczestników, którzy nie brali udziału w projekcie w ramach pierwszej umowy wsparcia. Przypominamy, iż obecnie trwa nabór z ograniczeniem wiekowym, tj. rozpatrywane są wyłącznie wnioski, których uczestnicy w wieku 50+ stanowią przynajmniej 25% wszystkich uczestników objętych danym wnioskiem.

W przypadku zamiaru złożenia wniosku na dużą wartość dofinansowania, Operator zachęca do wcześniejszego kontaktu z Doradcą Rozwojowym, w celu przeprowadzenia analizy potrzeb rozwojowych i wstępnej oceny kwalifikowalności wniosku pod kątem spełnienia celu rozwojowego przedsiębiorstwa i pracowników oraz racjonalności korzystania przez uczestników z danych usług. Operator służy pomocą w analizie potrzeb rozwojowych bezpłatnie.

Więcej informacji na stronie.

 Zmiany w zasadach naboru w woj. lubuskim

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze jako Operator usług rozwojowych w woj. lubuskim informuje, iż w wyniku realizacji projektu pojawiły się oszczędności w alokacji rocznej i  Operator  zmienia  zasady naboru Formularzy Zgłoszeniowych z dniem 28 czerwca 2021 r.

Z usług rozwojowych mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubuskiego (subregionu zielonogórskiego) oraz ich pracownicy (w tym właściciele). Nabór dotyczy:

 - osób w wieku 50 lat i więcej lub

 - osób, które tylko i wyłącznie chcą skorzystać z ofert studiów podyplomowych lub

 - przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych  specjalizacji lub

 - przedsiębiorstw wysokiego wzrostu.

Powyższe ograniczenie pozostaje do odwołania.

Więcej informacji na stronie.

Uruchomienie naboru w woj. łódzkim

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A jako Operator usług rozwojowych w woj. łódzkim informuje, że 1 lipca o godz. 10:00 uruchomiona zostanie kolejna runda naboru do Strefy RozwoYou 2. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa łódzkiego. Alokacja: 4 000 000 zł.

Limit na pracownika 9 240 zł (w tym minimalny wkład własny 20%)

Limity kwotowe dla firm:

mikro i małe: 80 010 zł

średnie: 230 020 zł

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Strefa RozwoYou 2 Operator podjął decyzję o możliwości ponownego aplikowania przez MŚP, które korzystało już ze wsparcia w ramach Projektu (należy mieć na uwadze limit wsparcia 9240 zł na jednego pracownika w ramach Projektu). Jednocześnie wyjaśniamy, że z możliwości ponownego aplikowania mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy korzystali ze wsparcia tzn. zawarli z Operatorem umowę wsparcia i zakończyli usługi rozwojowe, które zostały pozytywnie rozliczone przez Operatora. Tym samym z możliwości ponownego aplikowania do Projektu wykluczeni są przedsiębiorcy, którzy nie zakończyli jeszcze udziału w poprzednich rundach Projektu albo w stosunku do których Operator uznał koszty usługi rozwojowej za niekwalifikowalne lub wypowiedział umowę wsparcia.

Więcej informacji na stronie

Kolejny nabór w woj. małopolskim

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka ogłosiła  VIII nabór do projektu „Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy”.

Składanie wniosków o umowę będzie możliwe od 05.07.2021 r. od godz. 10:00. Zakończenie naboru planowane jest na 26.07 (godz. 16:00) lub po wyczerpaniu  kwoty alokacji (500 000 zł) wraz z pulą rezerwową (100 000 zł).


Opublikowano: 01.07.2021 14:29
Poprawiono: 01.07.2021 14:54
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: