1 czerwca 2021

Czerwcowe nowości dofinansowanych szkoleń w 7 regionach- aktualizacja

VIII Runda Naboru w województwie łódzkim

9 czerwca o godz. 10:00 rusza kolejna runda naboru do Strefy RozwoYou 2. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa łódzkiego. Alokacja: 3 000 000 zł.

Limit na pracownika 9 240 zł (w tym minimalny wkład własny 20%)

Limity kwotowe dla firm:

  • mikro i małe: 80 010 zł 
  • średnie: 230 020 zł

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Strefa RozwoYou 2 Operator podjął decyzję o możliwości ponownego aplikowania przez MŚP, które korzystało już ze wsparcia w ramach Projektu.

Regulamin konkursu i rekrutacji znajdziesz w zakładce.

Wznowienie naboru w woj. zachodniopomorskim

Polska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że 1 czerwca 2021r. wznowiony zostaje nabór wniosków:

- z ograniczeniem – wyłącznie dla osób w wieku powyżej 50 roku życia – do czasu osiągnięcia wskaźnika osób 50+. Po osiągnięciu wskaźnika, nabór ciągły będzie kontynuowany bez ograniczeń wiekowych.

- bez ograniczeń wiekowych – wyłącznie dla osób, aplikujących o dofinansowanie na Studia Podyplomowe.

Projekt jest realizowany przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w ramach Osi priorytetowej VI Rynek Pracy, Działanie 6.1 „Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i  pracowników przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego”, którego celem jest „Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na stronie.

Trwa nabór w woj. wielkopolskim (podregion leszczyński)

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu Operator usług rozwojowych w woj. wielkopolskim zaprasza do udziału w XVII turze naboru w ramach projektu, która będzie realizowana w terminie 11.05.2021 – 10.06.2021 do godz. 9.00

Planowana alokacja: 400 949,44 PLN

Przewidziana alokacja na turę naboru – 400 949,44 PLN

Przewidywany termin publikacji Listy rankingowej – ok. 15.06.2021 r.

Termin realizacji usług rozwojowych – od 01.07.2021 r.

Więcej informacji na stronie.

Uruchomienie naboru w woj. śląskim

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z harmonogramem naboru wniosków w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania w woj. śląskim

1 czerwca uruchomiony zostanie nabór przez Operatorów: Fundusz Górnośląski SA (drugi projekt ogólnowojewódzki - więcej informacji na stronie oraz Bielskie Centrum Przedsiębiorczości (więcej informacji na stronie.

8 czerwca uruchomiony zostanie nabór przez Operatorów:  Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach (więcej informacji na stronie, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA (drugi projekt ogólnowojewódzki - więcej informacji na stronie oraz  Fundusz Górnośląski SA (trzeci projekt ogólnowojewódzki więcej informacji na stronie.

Ogłoszenie naboru w woj. podkarpackim (w subregionie tarnobrzeskim)

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie tarnobrzeskim w ramach Projektu „Twój kierunek rozwoju – Finansowanie usług rozwojowych w subregionie tarnobrzeskim" ogłasza XI nabór na dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP od 09.06.2021 r. do 22.06.2021 r.

Uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa MŚP (i ich pracownicy), które mają siedzibę, oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze województwa podkarpackiego, w subregionie tarnobrzeskim, który obejmuje powiaty: tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, kolbuszowski, stalowowolski, mielecki i niżański.

Więcej informacji na stronie.

Uruchomienie naboru  Subregionie Małopolska Zachodnia (powiaty: olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki)

Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu zaprasza do składania wniosków na bony rozwojowe w kolejnym naborze. Wnioski zgłoszeniowe można wysyłać wyłącznie poprzez system netBon od dnia 01.06.2021 r. od godz. 11:30 do dnia 04.06.2021 r. do godz. 11:30 (lub do wyczerpania alokacji).

Pamiętaj – decyduje kolejność zgłoszeń!

Poziom alokacji: 1 200 000,00 zł.

Więcej informacji na stronie.

VII nabór do projektu Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka informuję, że ogłoszony został VII nabór do projektu Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy. Składanie wniosków o umowę będzie możliwe od 04.06.2021 r. od godz. 10:00. Zakończenie naboru planowane jest na 24.06 (godz. 16:00) lub po wyczerpaniu kwoty alokacji (500 000 zł) wraz z pulą rezerwową.

Uruchomienie naboru w woj. łódzkim

HRP Group sp. z o.o. Operator usług rozwojowych w woj. łódzkim ogłasza nowe nabory w ramach Projektu Przepis na Rozwój 3”:

Nabór K19- nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla MŚP którzy nie brali udziału w Projekcie, chcących przeszkolić pracowników którzy są w wieku 50 plus. Usługi można będzie realizować w formie stacjonarnej lub zdalnej.

Data naboru: 14.06.2021 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 504 770,00 zł

Ilość bonów: 7211 bonów

Bony krótkie, data ważności bonów: do 13.09.2021 r. (termin zakończenia realizacji usług).

Nabór K20- Nabór bonów krótkoterminowych dedykowany dla MŚP którzy nie brali udziału w Projekcie, chcących przeszkolić pracowników będących osobami o niskich kwalifikacjach. Usługi można będzie realizować w formie stacjonarnej lub zdalnej.

Data naboru: 15.06.2021 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 504 770,00 zł

Ilość bonów: 7211 bonów

Bony krótkie, data ważności bonów: do 14.09.2021r. (termin zakończenia realizacji usług).

Więcej informacji na stronie.

Wznowienie naboru woj. dolnośląskie (subregion legnicko-głogowski).

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.  informuje o WZNOWIENIU przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”.

1) Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa:

– z sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,

– mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu legnicko-głogowskiego.

2) Termin rozpoczęcia przyjmowania formularzy: 01.06.2021 r. godzina: 8:00  tj. 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu komunikatu o wznowieniu,

3) Dostępna alokacja: 25 000,00 PLN; Alokacja do końca realizacji Projektu: 0,00 PLN.

4) Ze względu na obecny stan pandemii i wynikające z niego zagrożenia, kompletne wnioski należy składać:

– za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu: ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław. Wnioski są rejestrowane w godzinach: 8:00-15:00

– elektronicznie z podpisem kwalifikowanym na adres e-mail, który zostanie opublikowany na stronie danego Operatora w dniu i o godzinie rozpoczęcia naboru w odrębnym Komunikacie o naborze elektronicznym.

Więcej informacji na stronie.

 


Opublikowano: 01.06.2021 10:00
Poprawiono: 08.06.2021 08:23
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: