26 kwietnia 2021

Wprowadzamy zmiany w Regulaminie BUR. Usługa zdalna pełnoprawną formą świadczenia usług w BUR.

W związku  z planowanym wejściem w życie w pierwszej połowie maja bieżącego roku nowego Regulaminu BUR,  chcielibyśmy przybliżyć Państwu zakres zmian.

Zmiana Regulaminu wynika z konieczności uporządkowania kwestii związanych ze świadczeniem usług rozwojowych w formie zdalnej przez podmioty zarejestrowane w BUR oraz potrzeby umocowania obowiązujących od marca ubiegłego roku zapisów „Wytycznych dotyczących świadczenia usług zdalnych” w treści Regulaminu.

Istotną zmianą jest wprowadzenie do Regulaminu BUR nowego załącznika tj. „Standardu usług zdalnego uczenia się  (SUZ)”. Dokument ten opracowany we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Usług Rozwojowych określa jednolite  warunki realizacji usług zdalnych z zachowaniem najwyższej jakości tych usług.

Równocześnie zmiany w zapisach Regulaminu zostaną odzwierciedlone w systemie informatycznym BUR, poprzez wprowadzenie nowych mechanizmów oraz funkcjonalności.

Główne zmiany w Regulaminie BUR:

 1. Regulamin:
 • dodano nowy załącznik nr 5 – „Standard usług zdalnego uczenia się (SUZ)”,
 • w słowniczku – przywołano definicję „Standardu usług zdalnego uczenia się (SUZ)”,
 • w par. 7 – dodano zapis wskazujący na obowiązek przestrzegania przez Dostawców Usług nowego załącznika do Regulaminu BUR.
 1. Zał. 2  do Regulaminu - Karta Usług (KU):
 • wprowadzono pola dotyczące określenia formy realizacji usługi (zdalna, zdalna w czasie rzeczywistym, mieszana),
 • dodano definicje form świadczenia usług rozwojowych,
 • dostosowano adekwatnie pozostałe pola Kart Usług w zakresie warunków świadczenia usługi zdalnej,
 • usunięto podrodzaj usługi –  e-learning,
 • wprowadzono pole dotyczące opisu sposobu weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się.
 1.  Zał. 4 – Zasady funkcjonowania Dostawcy Usług (DU) w BUR:
 • wprowadzono treści adekwatne do zmian wynikających z wprowadzenia formy zdalnej świadczenia usług (Podrozdział 1.8, 1.9 oraz 4.1) – w tym wprowadzono część zapisów dotychczasowych Wytycznych dotyczących świadczenia usług zdalnych,
 • doprecyzowano zapisy w podrozdziale 1.6 w zakresie certyfikatów i dokumentów potwierdzających udzielenie akredytacji.

Główne zmiany w systemie informatycznym BUR polegają na dodaniu pól dotyczących:

 • określenia formy realizacji usługi (zdalna, zdalna w  czasie rzeczywistym, mieszana),
 • sposobu weryfikacji efektów uczenia się,
 • warunków technicznych świadczenia usług zdalnych,
 • opisu materiałów dla uczestników.

 

Opublikowano: 26.04.2021 08:05
Poprawiono: 26.04.2021 10:50
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: